23 Stemmingen Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (35807).

(Zie vergadering van 6 mei 2021.)

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie stel ik voor, in afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel, eerst te stemmen over de amendementen op stukken nrs. 51 en 53. Dus we gaan eerst naar het amendement op stuk nr. 51.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Agema c.s. (stuk nr. 51, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de SGP, de PVV, JA21, BBB en FVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 51 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Bikker c.s. (stuk nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit tweede nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Paternotte/Kuiken (stuk nr. 52, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en BBB voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 52 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Ik stel nog vast dat het amendement-Van der Staaij/Van Esch op stuk nr. 32 is vervallen als gevolg van het aannemen van het gewijzigde amendement-Paternotte/Kuiken op stuk nr. 52.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Kwint (stuk nr. 55, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdD, BBB en FVD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 55 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kuiken/Den Haan (stuk nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, de SP, Volt, de PvdA, de PvdD, de SGP, de PVV, JA21, BBB en FVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Paternotte c.s. (stuk nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de SGP, de PVV, BBB en FVD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Bikker (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Excuus. Wij waren toch een beetje in de war door het husselen van de amendementen. Wij wilden heel graag voor het amendement-Agema c.s. op stuk nr. 51 stemmen.

De voorzitter:

Wij zullen uw opmerking opnemen in de Handelingen.

In stemming komt het amendement-Van Haga (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de SGP, de PVV, JA21, BBB en FVD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Haga (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BIJ1, DENK, de SGP, de PVV, BBB en FVD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van der Staaij (stuk nr. 34, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdD, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de SGP, de PVV, JA21 en FVD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 34 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

NB. Nu zowel 52 als 34 is aangenomen, wordt in het door 34, I toe te voegen zevende lid "testuitslag" vervangen door "resultaat".

In stemming komt het gewijzigde amendement-Westerveld (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de PVV, JA21, BBB en FVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Agema/Wilders (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, de SP, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, de SGP, de PVV, JA21, BBB en FVD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Paternotte/Agema (stuk nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Agema c.s. (stuk nr. 15, I) tot het invoegen van een artikel IIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, BIJ1, DENK, de SGP, de PVV, JA21, BBB en FVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Eppink/Pouw-Verweij (stuk nr. 31, I) tot het invoegen van een artikel IIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Den Haan, de SP, BIJ1, DENK, de PvdD, de SGP, de PVV, JA21, BBB en FVD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 31 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

We gaan nu stemmen over het wetsvoorstel.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Inmiddels zitten we al veertien maanden op en af in een lockdown. De maatregelen zijn nodig om de verspreiding van corona tegen te gaan, maar ook de lockdown maakt slachtoffers. Ondernemers gaan failliet en ook het missen van onderwijs, sociale contacten en sport raakt ons welzijn en onze gezondheid. Daarom hamert GroenLinks al sinds vorig jaar op alternatieven voor de lockdown, zoals beter testen en vaccineren. Dat zijn effectieve manieren om de virusverspreiding te stoppen. In landen als Denemarken en Duitsland wordt nu al gebruikgemaakt van testbewijzen, niet om meer te beperken maar juist om meer mogelijk te maken. Helaas ligt er nu pas een voorstel hiervoor van het kabinet in de Kamer. Dit wetsvoorstel kreeg van GroenLinks een onvoldoende, maar door amendementen van de Kamer, waar we net over hebben gestemd, is het wetsvoorstel flink verbeterd. Zo is onder meer de eigen bijdrage van €7,50 per testbewijs nu van tafel, worden op den duur zelftesten toegevoegd en hoeven gevaccineerden zich niet te laten testen. Daarmee verbeteren we de toegankelijkheid, en daarom heeft mijn fractie besloten om voor de wet te stemmen, zodat we de samenleving langzamerhand kunnen openen zonder de zorg extra te belasten. Maar wij geven daar wel een winstwaarschuwing bij. De wet is nu een raamwerk. De wet moet verder uitgewerkt worden via een ministeriële regeling en moet ook nog door de Eerste Kamer. Wij zouden deze regeling graag willen ontvangen voordat de Eerste Kamer over de wet spreekt.

De voorzitter:

We zullen uw opmerkingen in ieder geval doorgeleiden naar het kabinet. Er is een opmerking van de heer Kwint.

De heer Kwint (SP):

Ja, voorzitter. Wij hadden graag voor het amendement-Paternotte op stuk nr. 56 willen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen deze opmerking opnemen in de Handelingen.

Dan gaan we nu stemmen over het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Bikker c.s. (stuk nr. 53), de gewijzigde amendementen-Paternotte/Kuiken (stuk nrs. 52, I tot en met XIII), het amendement-Paternotte c.s. (stuk nr. 56), het nader gewijzigde amendement-Bikker (stuk nr. 30), de nader gewijzigde amendementen-Van der Staaij (stuk nrs. 34, I en II), het gewijzigde amendement-Westerveld (stuk nr. 33) en het amendement-Paternotte/Agema (stuk nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, D66, de ChristenUnie, de VVD en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven