7 Stemmingen Initiatiefwetsvoorstel-Snels/Van Weyenberg tot wijziging van de Wet open overheid

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112).

(Zie vergadering van 12 januari 2021.)

De voorzitter:

Aan de orde zijn nu de stemmingen. We beginnen bij agendapunt 3.

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Buitenweg c.s. (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Molen (stuk nr. 20) tot het invoegen van een onderdeel Na.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Sneller/Buitenweg (stuk nr. 19) tot het invoegen van een onderdeel Na.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, D66 en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Snoeren/Bisschop (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van der Molen (stuk nr. 27) tot het invoegen van een onderdeel Ra.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Sneller (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Bisschop (stuk nrs. 23, I en II), het gewijzigde amendement-Buitenweg c.s. (stuk nr. 22), het gewijzigde amendement-Van der Molen (stuk nr. 20), de gewijzigde amendementen-Snoeren/Bisschop (stuk nrs. 26, I tot en met V), het nader gewijzigde amendement-Van der Molen (stuk nr. 27) en het amendement-Sneller (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Dan is nu de vraag aan de initiatiefnemers of zij bereid zijn de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen. De heer Snels.

De heer Snels (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Een belangrijke stap vandaag naar een meer transparante overheid. De heer Van Weyenberg en ik zijn zeer gaarne bereid om namens de Kamer naar de overkant te lopen, naar de Eerste Kamer.

De voorzitter:

Dan wens ik u daarbij heel veel succes, dank u wel.

Naar boven