Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 98, item 24

24 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (35478);

  • -Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480);

  • -Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (35397).

Ik deel aan de Kamer mee dat de heer Azarkan heeft laten weten geen lid meer te zijn van de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35250-39; 32849-196; 34972-27; 31305-304; 35300-A-54; 34550-XVI-65; 33529-658; 32852-107; 32847-485; 32793-418; 31305-303; 29477-636; 23235-161; 29911-268; 28844-211; 28684-607; 29544-997; 25295-286; 35154-12; 28625-266; 26407-120; 26407-119; 25295-291; 25295-290; 21501-20-1518; 35347-57; 35300-XIV-41; 21501-20-1498.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19, met als eerste spreker de heer Stoffer namens de SGP;

  • -het VAO Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs, met als eerste spreker de heer Van Meenen namens D66;

  • -het VAO Recente onrust en geweld in Nederland, met als eerste spreker de heer Markuszower namens de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Laçin heeft nu het woord namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Dank, voorzitter. De SP heeft met meerdere partijen al maanden geleden geëist dat de stort van granuliet in de natuurplas Over de Maas moet stoppen. Het effect op de waterkwaliteit is niet onderzocht, er is geen ecologische toets uitgevoerd en juridische documenten waarin wordt gesteld dat granuliet niet gestort mag worden, zijn genegeerd, want de normen zouden niet overschreden zijn. Vorige week onthulde Zembla dat dat wel het geval is en dat Rijkswaterstaat grote fouten heeft gemaakt. Daarom willen wij graag een debat met de staatssecretaris van IenW nadat de Kamervragen van de SP, 50PLUS, de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de PvdA en het CDA zijn beantwoord. Daarna willen we graag een debat met de staatssecretaris over dit onderwerp.

De voorzitter:

Goed. Dan heb ik de heer Wassenberg, de heer Van der Lee, de heer Terpstra, de heer Öztürk, mevrouw Agema en mevrouw Van Brenk. De heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren. En mevrouw Bergkamp zie ik.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. De berekeningen zouden er een factor 1.000 naast gezeten hebben. Dat is nogal wat. Dat betekent dat je kilogrammen en grammen met elkaar gaat verwisselen. Ontzettend ernstig, dus goed dat daar een debat over gevoerd wordt.

De voorzitter:

Dus?

De heer Wassenberg (PvdD):

Van harte steun, absoluut.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

De voorzitter:

De heer Öztürk, en dan mevrouw Agema.

De heer Öztürk (DENK):

Steun, voorzitter. Terecht dat hier een debat over gevoerd wordt.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ja, voorzitter, wij hebben daar inderdaad mede vragen over gesteld. We hebben daar ook al vaker aandacht voor gevraagd. Het is een groot schandaal, dus graag zo snel mogelijk hierover met elkaar in debat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Het is goed om het er snel over te hebben, maar geen steun voor een debat. Een AO gaat veel sneller.

De voorzitter:

Dan heb ik mevrouw Tellegen en de heer Von Martels.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Het kan gewoon in een AO, dus geen steun.

De heer Von Martels (CDA):

Voorzitter, ook nog geen steun. We wachten eerst de antwoorden op de schriftelijke vragen af. Wie weet komt er dan nog een debat, maar niet op dit moment.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voor ons geldt hetzelfde.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun.

De voorzitter:

Oké. Dan heeft u geen meerderheid, meneer Laçin.

De heer Laçin (SP):

Ik wil richting mevrouw Bergkamp zeggen dat wij zelf gaan over wanneer het debat wordt ingepland, maar ik wil het in ieder geval laten noteren als dertigledendebat.

De voorzitter:

Weet u het zeker?

De heer Laçin (SP):

Ik weet het zeker, voorzitter, want ik denk dat de antwoorden op onze vragen aanleiding zullen geven tot een plenair debat en dan sta ik hier weer.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dan voeg ik dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Van Meenen namens D66, toch?

De heer Van Meenen (D66):

Ja, ik kom voor het volgende verzoek. Ik kom het niet meer hebben over het vorige.

De voorzitter:

Nee, ik dacht misschien namens de commissie, of zo. Dat bedoel ik.

De heer Van Meenen (D66):

Nee, nee, nee, ik kom helemaal namens mezelf ...

De voorzitter:

Ik weet zeker dat u van D66 bent.

De heer Van Meenen (D66):

... u verzoeken om het VAO dat u zojuist heeft aangekondigd, Corona en onderwijs, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, nog deze week, bij voorkeur donderdag, te plannen en de stemmingen daarover volgende week bij de stemmingen over de APB te voegen.

De voorzitter:

Ik zie niemand daartegen bezwaar maken. Dan heeft u alle steun, meneer Van Meenen namens D66.

Het woord is aan de heer Van Kent namens de SP. Waar is meneer Van Kent? Ah, die komt uit een andere hoek. De heer Van Kent.

De heer Van Kent (SP):

Dank, voorzitter. We moeten snel een debat gaan organiseren over de pensioenen, want kort na het sluiten van het pensioenakkoord werd duidelijk dat miljoenen pensioenen niet meestijgen met de prijzen, in ieder geval de komende jaren niet, en zelfs gekort dreigen te worden. Nu werd duidelijk dat ook de pensioenpremies voor werknemers met honderden euro's omhoog zullen gaan de komende jaren. Mijn fractie wil daar graag een debat over voeren.

De voorzitter:

De heer Omtzigt namens het CDA, dan mevrouw Agema en dan mevrouw Van Brenk.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik zou daar graag wat informatie en opheldering van de regering over hebben hoe groot het probleem is en hoe we dat gaan doen. Wellicht kunnen we dit via een schriftelijke ronde doen en kunnen we die antwoorden hier hebben voor de Algemene Financiële Beschouwingen, wanneer we met de regering over het algemene financiële beeld praten. Dus als dat er eind volgende week is, kan het bij de AFB worden meegenomen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat. Oké.

Mevrouw Agema (PVV):

Wel steun van de PVV.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Zeker, voorzitter, steun voor het debat. Ik zou in de brief van de minister ook graag willen weten hoeveel dit de overheid zelf extra gaat kosten.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Graag betrekken bij de Financiële Beschouwingen. Geen behoefte aan een apart debat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, geen steun voor een debat. Ik sluit mij aan bij de woorden van de ChristenUnie.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Een brief lijkt me prima, maar geen steun voor een debat.

De heer Krol (Krol):

Steun.

De heer Van Kent (SP):

Volgens mij heb ik GroenLinks nog niet gehoord. Ik weet het niet ... Ik snap dat ze op het gebied van pensioenen misschien dicht bij de regering zitten, maar ...

De voorzitter:

Nou, niet uitlokken hè!

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Als ik word uitgenodigd, wil ik wel zeggen dat wij het een goed idee vinden om een brief te vragen. Het kan zelfs bij de Algemene Politieke Beschouwingen, als u dat wilt. Het kan ook bij de Algemene Financiële Beschouwingen en bij een van de vele begrotingen, zeker bij die van SZW, die snel volgen.

De heer Van Kent (SP):

Dat geldt vanaf nu voor alle onderwerpen.

De voorzitter:

Nee, meneer Van Kent.

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik heb niet gerekend, dus ik weet niet of ik de heer Van Kent echt help, maar wel steun voor brief en voor debat.

De voorzitter:

Goed. U heeft geen meerderheid, meneer Van Kent. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Nijboer namens de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Ik sta hier namens collega Kuiken om een debat aan te vragen met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de berichtgeving in de Volkskrant dat de taskforce van de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn werk niet goed kan doen.

De voorzitter:

Mevrouw Kuiken, zei u toch?

De heer Nijboer (PvdA):

Namens mevrouw Kuiken. Nou ja, ik sta hier namens de PvdA, maar we hebben het een beetje verdeeld in deze coronatijd, dus ik doe de regeling vandaag.

De voorzitter:

Oké. Ik verstond mevrouw Kuik, vandaar. Wie was er eerst? Ik heb het even niet paraat. Mevrouw Van Toorenburg namens het CDA.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, toevallig hebben we in de procedurevergadering al aangekondigd dat we daar een brief over willen vragen en dit dan willen meenemen in het eerstvolgende algemeen overleg. Dus geen plenair debat, maar snel een antwoord en een reactie van het kabinet en dan meenemen in het AO.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun voor het verzoek.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Mijn fractiegenoot Van Ojik heeft dit vorige week ook gevraagd, dus het is heel logisch dat ik hier nu volmondig ja tegen zeg.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, geen steun. Het lijkt ons heel goed om dit te betrekken bij een algemeen overleg.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Betrekken bij een algemeen overleg.

De heer Stoffer (SGP):

Steun, voorzitter, maar wel voorafgaand een brief.

De voorzitter:

Mevrouw Tellegen, en dan de heer Hiddema.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Voorzitter, geen steun. Het kan heel goed worden betrokken bij een AO.

De heer Hiddema (FvD):

Steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Het hangt erom, voorzitter.

De voorzitter:

Nou, nee.

De heer Nijboer (PvdA):

Nee? O, ik dacht 75/75 zo'n beetje, maar ik zou er geen hoofdelijke stemming over gevraagd hebben voor deze keer. Dank u wel.

De voorzitter:

Nee, doe maar niet. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Krol.

De heer Krol (Krol):

Mevrouw de voorzitter. De GGD's en de GGD Nederland zijn de afgelopen dagen voortdurend in het nieuws, omdat het op allerlei fronten fout gaat. Ook medewerkers van de GGD's schrijven ons rechtstreeks. Ik zou daar graag een debat over willen hebben en ik zou ook graag een brief van het kabinet willen hebben met een overzicht van de knelpunten die ze nu ervaren en hoe het kabinet die denkt op te lossen.

De voorzitter:

Dan ga ik naar mevrouw Agema, dan mevrouw Van den Berg, mevrouw Tellegen en de heer Van der Lee.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Echt, Hugo de Jonge kan echt niks. Alles loopt op voorhand in de soep. Alle steun. Ik zeg dat niet zomaar. Het is een aaneenschakeling van blunders en het gaat maar door. Graag op korte termijn.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Steun voor een brief. Meneer Krol had vorige week al alle kansen om hier over de GGD te spreken, dus geen steun voor een apart debat. Het kan ook bij een volgend debat worden meegenomen.

De voorzitter:

Nee, meneer Bruins. Ik heb een hele lijst. Mevrouw Tellegen, dan de heer Van der Lee en dan mevrouw Bergkamp. Ja, en dan de heer Bruins.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Wel steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, geen steun. We hebben vorige week nog een debat gehad over corona. Het lijkt ons goed om het bij een volgend debat te betrekken, en natuurlijk wel steun voor de brief.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Mevrouw Bergkamp sprak heel verstandige woorden. Daar sluit ik me bij aan.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

De heer Kuzu, dan de heer Jasper van Dijk en dan de heer Nijboer.

De heer Kuzu (DENK):

Steun, voorzitter.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De heer Krol (Krol):

Ik noteer in ieder geval de brief.

De voorzitter:

Ja, dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Kuzu. U doet het verzoek namens de heer Azarkan?

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Afgelopen vrijdag keek ik, en met mij denk ik veel meer andere Nederlanders, met stijgende verbazing naar het Wildersproces en de reacties naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. Laat duidelijk zijn: voor gewone, normale Nederlanders geldt dat je dan geen boa kan worden, geen agent kan worden, niet in de kinderopvang kan werken. Sterker nog ...

De voorzitter:

U wilt een debat.

De heer Kuzu (DENK):

... je kan niet eens als beleidsmedewerker voor de PVV-fractie werken. Ik vraag een debat aan met de minister-president over hoe we omgaan met criminele inmenging in ons parlement ...

De voorzitter:

De politieke ...

De heer Kuzu (DENK):

... en hoe we omgaan met ondermijning van de rechtsstaat.

De voorzitter:

Oké. De politieke standpunten worden tijdens het debat met elkaar gewisseld. Het gaat nu om een verzoek om een debat met de minister-president.

De heer Kuzu (DENK):

Met de minister-president over criminele inmenging en ondermijning van onze democratie.

De voorzitter:

Dan kijk ik even naar wie hier iets over wil zeggen. Als ik het zo zie, is er geen steun.

De heer Kuzu (DENK):

Dat zie ik. Ik vind het jammer dat we het daar niet over kunnen hebben, aangezien het ons werk hier in het parlement enorm raakt.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kuzu.

Dan ga ik naar de heer Smeulders namens GroenLinks.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Vorige week heeft de heer Asscher een debat aangevraagd over het derde steunpakket. Wij zouden dat debat heel graag deze week willen hebben, ook omdat dat nieuwe steunpakket al op 1 oktober ingaat. Willen wij als Kamer nog wijzigingen kunnen aanbrengen, dan zou het heel handig zijn als we het deze week bespreken.

Mevrouw Palland (CDA):

Dat we het er snel over moeten hebben, voor 1 oktober, ben ik met u eens. Deze week lijkt me wel heel snel. Ik zou willen voorstellen om het bijvoorbeeld na de APB te houden.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek maar dan niet op korte termijn. Begrijp ik dat goed?

Mevrouw Palland (CDA):

Niet deze week, nee.

De voorzitter:

Oké. Dan heb ik de heer Nijboer en dan ... — wie had ik nou? — mevrouw Bergkamp.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Het kabinet wou dit grote begrotingspakket voor Prinsjesdag presenteren. Dan lijkt mij dat de Kamer daar ook snel over moet spreken, dus steun voor het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Bergkamp en dan heb ik de heer Stoffer en dan de heer Öztürk.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel, voorzitter. Geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. Wel steun voor een debat, maar het hoeft wat ons betreft niet deze week.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun. Ik begrijp dat er deze week ook nog een technische briefing is, dus die moeten we eerst dan maar houden.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ook geen steun voor de haast die wordt uitgesproken door GroenLinks.

De heer Wassenberg (PvdD):

Wel steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun voor het debat. Dat kan ook na de APB.

De voorzitter:

Goed. Ik moest even checken. Er is geen meerderheid voor deze week, maar wel voor na de Algemene Politieke Beschouwingen. Dank u wel, meneer Smeulders.

Dan ga ik nu naar de heer Nijboer namens de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Ruim een jaar nadat het grote Wopke-Wiebes-fonds is uitgelekt, was er dan gisteren de persconferentie over de 20 miljard van het Nationaal Groeifonds. Daarover zou ik graag een debat voeren, want het gaat over groot geld ...

De voorzitter:

Wie hierover?

De heer Nijboer (PvdA):

... met de ministers van Economische Zaken en Klimaat, en Financiën.

De voorzitter:

De heer Van der Lee en dan de heer Slootweg.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik steun zeker dat verzoek, want wij willen er graag meer een klimaatfonds van maken, dus belangrijk.

De heer Slootweg (CDA):

Voorzitter. Geen steun. Ik denk dat we dit onderwerp goed kunnen bespreken bij de Algemene Politieke Beschouwingen, bij de Algemene Financiële Beschouwingen en bij de begroting EZK. En er komt waarschijnlijk ook nog een wijziging van de Comptabiliteitswet die ...

De voorzitter:

Kortom.

De heer Slootweg (CDA):

... ook betrekking heeft op de begrotingsfondsen. Dus het lijkt mij dat we hier genoeg over kunnen spreken op allerlei verschillende niveaus.

De voorzitter:

De heer Stoffer en dan mevrouw Van Brenk.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. Ik steun wel een apart debat, maar het hoeft wat ons betreft niet deze week.

De heer Nijboer (PvdA):

Dat heb ik ook niet gevraagd. Het stond wel in de toelichting maar dat heb ik vandaag niet gevraagd.

De heer Stoffer (SGP):

Goed. Nou, dan steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. 20 miljard, 't is geen klein bier, dus wat ons betreft graag een apart debat daarover.

De voorzitter:

Mevrouw Bergkamp en dan mevrouw Tellegen.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel, voorzitter. Het lijkt ons goed om het daarover te hebben, maar ik vind dat de heer Slootweg net goed aangaf waar we het allemaal kunnen bespreken. Dus geen steun voor dit debat.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Voor ons geldt hetzelfde: het kan op tal van andere momenten worden besproken.

De voorzitter:

Dan heb ik de heer Wassenberg en de heer Bruins.

De heer Wassenberg (PvdD):

Wel steun voor het verzoek.

De heer Bruins (ChristenUnie):

20 miljard is zeker geen klein bedrag, maar ik stel voor het te betrekken bij alles wat we vanaf volgende week gaan doen. Dan gaat het over 300 miljard, dus daar past het goed bij.

De heer Öztürk (DENK):

20 miljard voor grote bedrijven waarbij grote namen zogenaamd gaan kijken of het wel goed besteed wordt; ik denk dat het goed is dat we hier een debat over voeren. Steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Bespreken bij de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen.

De voorzitter:

Meneer Nijboer, u heeft geen meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Nijboer (PvdA):

Ik heb het gehoord.

De voorzitter:

Uw volgende verzoek.

De heer Nijboer (PvdA):

Ja, voorzitter. We hadden hier net het vragenuur en we hadden gisteren ook een debat over de huren, onder andere. En de minister is de Kamer nog niet uitgelopen of er staat: er komt 200 miljoen voor huurders. En ze stond nog geen vijf minuten geleden hier in uw Kamer en zei: ik ga daar helemaal niets over zeggen. Dat rechtvaardigt een debat. Als ik zo hoorde wat de minister ervan dacht, is er echt nog een nadere gedachtewisseling nodig om haar op andere gedachten te brengen. Dus ik wil graag een debat over de positie van huurders in Nederland.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, echt belachelijk, voorzitter! Echt direct na de mondelinge vragen van de heer Wilders lekt gewoon een bedrag van 200 miljoen euro uit. Ik heb het niet op mijn bankrekening staan, maar in de context van de huurstijging is het een druppeltje op een gloeiende plaat. En dat had bekend moeten zijn voor de mondelinge vragen.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun. Gelet op de aanleiding zou het de coalitie sieren om dit volmondig te steunen.

De voorzitter:

De heer Terpstra namens het CDA en dan de heer Bruins. Tenminste, zo heb ik het begrepen, omdat u daar staat. Ja? De heer Terpstra namens het CDA.

De heer Terpstra (CDA):

Dank u, voorzitter. We hebben hier gisteren over gesproken en we hebben hier zojuist over gesproken in het mondelinge vragenuur, dus geen steun voor een apart debat. Wat ons betreft betrekken we het bij de begroting.

De voorzitter:

Ik ga naar de heer Van Raak, als de heer Bruins heel langzaam loopt.

De heer Van Raak (SP):

De manier waarop de regering, de minister, dit doet, is gewoon echt niet goed. Wij gaan hier een groot punt van maken, in ieder geval volgende week bij de Algemene Beschouwingen. Maar ik steun dit verzoek ook van harte.

De voorzitter:

Oké. De heer Bruins namens de ChristenUnie en dan mevrouw Tellegen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

De SP geeft al aan dat dit een goed punt is voor de Algemene Politieke Beschouwingen van volgende week; dus daar betrek ik het graag bij. Geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Voor ons geldt hetzelfde: geen steun voor een apart debat.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Geen steun voor een apart debat. Er kan volgende week over gesproken worden en er is net over gesproken.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, meneer Nijboer.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Er is net bij het vragenuur wel over gesproken, maar de antwoorden waren een aanfluiting, dus daarom wil ik een debat. Als het een bevredigend antwoord was geweest, had ik er niet om verzocht. Ik zet het op de lijst van dertigledendebatten en ik denk dat ik hier weer kom met het verzoek om dat op te waarderen. Ik had net al steun van Forum voor mijn motie, dus ik heb nog één zetel nodig om een debat af te dwingen.

De voorzitter:

Dan zal dit debat toegevoegd worden aan de lijst van dertigledendebatten.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kröger namens GroenLinks.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter. Komende donderdag zullen we een debat voeren over de risico's van corona en het internationaal personenvervoer. Er speelt nogal wat op de verschillende modaliteiten, zowel wat betreft het voorkomen als het indammen. Daarom zou ik heel graag een minuut meer spreektijd vragen. Daarnaast wil ik vragen of de minister van VWS, minister De Jonge, ook aanwezig is bij het debat, aangezien het toch ook veel elementen van de teststraat betreft. Wellicht heeft de minister van IenW daar minder antwoorden op.

De voorzitter:

Dus het gaat eigenlijk om twee verzoeken ...

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ja.

De voorzitter:

... een uitbreiding van de spreektijd met één minuut en de vraag om twee andere bewindspersonen. Toch, of één?

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Eén.

De voorzitter:

Eén. Oké. Mevrouw Agema namens de PVV, daarna mevrouw Bergkamp en dan de heer Wassenberg.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun voor het verzoek, voorzitter. Minister De Jonge heeft bij het voorlaatste coronadebat toegezegd dat hij zou gaan kijken of hij kan bewerkstelligen dat vliegreizigers worden getest op corona voordat ze op het vliegtuig stappen. Daar zou hij nog op terugkomen, maar daar hebben we nog niks over gehoord. Dat krijgen we dus ook graag voor aanvang van het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Bergkamp, daarna de heer Wassenberg en dan de heer Amhaouch.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel, voorzitter. Steun voor de uitbreiding van de tijd. Het kabinet gaat over de eigen delegatie. We kunnen ons de uitbreiding wel voorstellen. We willen in ieder geval dat de minister die er dan is, wel alle vragen kan beantwoorden, dus ook als het gaat over corona ten opzichte van het hele reisverkeer. Dus wie er ook is: alle vragen moeten wel beantwoord kunnen worden.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor beide verzoeken. Ik wil ook nog opmerken dat het kabinet inderdaad over de eigen afvaardiging gaat, maar dat een belangrijk signaal van de Kamer het kabinet misschien wel over de brug kan helpen om de minister van VWS uit te nodigen. Dus steun voor beide verzoeken.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter. Vorige week heeft het CDA bij de regeling gevraagd om het andersom te doen. We hebben een tweewekelijks coronadebat. Daarin gaat het ook over de GGD en over testen. Daar kunnen we het behandelen. Toen zei een gedeelte van de Kamer: dat doen we niet. Maar vandaag staan we hier om de minister van VWS erbij te gaan halen. Dus geen steun. Ons voorstel is om gewoon volgende week of de week daarop de minister van IenW bij het coronadebat te laten aansluiten. Dan kunnen we het over luchtvaart hebben én over de GGD en het testbeleid. Dan maken we niet iedereen gek die de crisis aan het managen is.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb geen behoefte aan meer spreektijd. En ja, het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging. Ik ga er inderdaad van uit dat degene die wordt afgevaardigd, ook de juiste antwoorden kan geven als het gaat over het testbeleid en over de beschikbaarheid van testen.

De voorzitter:

De heer Öztürk namens DENK, daarna mevrouw Tellegen namens de VVD en dan mevrouw Van Brenk.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Meneer Bruins sprak wijze woorden. Geen steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ik gun mevrouw Kröger graag een minuutje extra spreektijd. Ja, we gunnen elkaar wat. Ik vind het van groot belang dat duidelijk is hoe het met de teststraten en de testcapaciteit is. Wie dat dan beantwoordt, kan me niet schelen, als het maar beantwoord wordt tijdens het debat.

De voorzitter:

De heer Van Raak of de heer Nijboer? De heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

Die minuut extra kost niet zo veel tijd. Minister De Jonge uitnodigen kost wel heel veel tijd. Maar desondanks toch steun.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Ik ga u missen, meneer Van Raak.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Ik weet waar ik ja tegen zeg. Steun voor beide verzoeken.

De voorzitter:

Oké. Heb ik iedereen het woord gegeven? Ja. Er is geen steun voor het uitnodigen van de heer De Jonge, de minister van VWS. Maar goed, het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter, ik hoor wel breed steun voor ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee, nee.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

... het punt dat de minister die komt, over dit gehele dossier moet kunnen spreken.

De voorzitter:

Ja. Er is ook geen meerderheid voor het uitbreiden van de spreektijd, zie ik.

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dan zien ze ook wat hier gewisseld is.

Dank u wel, mevrouw Kröger.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering tot 16.00 uur.

De vergadering wordt van 15.55 uur tot 16.03 uur geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma