Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 21, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219);

 • -Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35241);

 • -Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) (35255);

 • -Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) (35282).

Ik stel voor ook de zes wetsvoorstellen behorend tot het pakket Belastingplan 2020 toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (35302);

 • -Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (35303);

 • -Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35304);

 • -Invoering van een bronbelasting op renten en royalty's (Wet bronbelasting 2021) (35305);

 • -Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven) (35306);

 • -Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) (35307).

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 35000-XIV-84; 35162-9; 34775-VIII-93; 31305-245; 31305-246; 29984-793; 35000-XII-30; 30196-640; 35000-A-105; 35000-A-112; 35000-A-113; 35000-A-114; 30196-653; 32670-150; 30234-229; 32761-144; 30821-83; 28286-1047; 30012-115; 30420-322; 30420-323; 35200-XII-14; 35054-10; 35054-12.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34985-43; 34985-42; 34985-41; 35200-15; 35200-XIII-23; 21501-32-1188; 32813-366; 32813-363; 35006-8; 33835-100; 28973-203; 34346-3.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 27925-654; 27925-628; 35000-VI-99; 34775-VI-94; 21501-32-1202; 2019Z19848; 31936-700; 34352-180; 32824-285; 29544-953; 29398-760; 29398-758; 32793-451; 35087-23; 25657-324; 33147-9; 30234-236; 29282-383; 33168-30; 28676-324; 35302-19; 29477-619; 29477-618; 29477-620; 29477-621; 29477-617; 29477-616; 29477-615; 29477-613; 29477-612; 29477-611; 29477-601; 33626-11; 29477-605; 29477-603; 29477-606; 29477-608; 29477-609; 32793-398; 29477-599; 29477-602; 31016-250; 33279-30; 21501-28-192; 31935-57; 31935-58; 21501-07-1632; 21501-07-1629.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het VAO Geneesmiddelenbeleid, met als eerste spreker de heer Van Gerven namens de SP;

 • -het VAO Arbeidsongeschiktheid, met als eerste spreker mevrouw Tielen namens de VVD;

 • -het VAO Ontwerp Novi, met als eerste spreker de heer Smeulders namens GroenLinks;

 • -het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand, met als eerste spreker de heer Van Nispen namens de SP.

Ik stel voor te stellen in handen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat:

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35328).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Agema namens de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Er is veel onrust bij de verpleeghuizen over de nieuwe bekostigingssystematiek voor de verpleeghuizen waar minister De Jonge mee bezig is. Ik zou graag eerst met hem willen praten alvorens hij zijn plannen met Jan en alleman bespreekt.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. Er is veel aan de hand en ik kan me erg goed vinden in de volgorde zoals mevrouw Agema die schetst, dus steun voor de aanvraag van een debat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. De onrust is er. Ik zou willen vragen om een brief van de minister op zeer korte termijn. Ik heb toevallig deze week in de procedurevergadering aangegeven om snel een AO Verpleeghuiszorg te gaan plannen. Dat lijkt me veel sneller dan wachten op een debat. Dus geen steun voor het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter, dat is echt een misvatting. Als een meerderheid van de Kamer het wil, is het debat bijvoorbeeld vanavond of volgende week. Als wij het hier plenair besluiten, is het dus niet zo dat het debat per definitie pas over een hele poos is. Nee, we kunnen bij meerderheid besluiten om het op korte termijn te doen. Ik vind het een eeuwige smoes, die altijd maar wordt gehanteerd, maar dat is niet terecht.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Ik heb toevallig deze week in de procedurevergadering zelf nog aangegeven om vrij snel een AO Verpleeghuiszorg in te plannen. Dus ja, daar zou ik het eerlijk gezegd bij willen betrekken.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, graag een brief en steun voor dit debat.

Mevrouw Geluk-Poortvliet (CDA):

Voorzitter. Ik wil graag een brief en die dan betrekken bij het debat over verpleeghuizen.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, een brief. Er staat al een AO gepland over de Wet langdurige zorg. Daar kan het in ieder geval bij betrokken worden. Dat AO is nog deze maand. Dat moet dus heel snel kunnen.

De voorzitter:

Dus geen apart debat, maar het bij het AO betrekken.

Mevrouw Geluk-Poortvliet (CDA):

Ik bedoelde ook geen debat.

De voorzitter:

Dat begreep ik, mevrouw Geluk-Poortvliet.

De heer Kuzu (DENK):

Steun voor het debat, voorzitter.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Ik sluit me aan bij wat de heer Van Gerven zei.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Het betrekken bij een AO.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Het betrekken bij het AO, maar voortschrijdend inzicht kan wellicht op termijn leiden tot een debat. Ik zou mevrouw Agema dan steunen, maar nu niet.

De voorzitter:

Oké. Mevrouw Agema, er is wel gezegd dat er waarschijnlijk op korte termijn een algemeen overleg gevoerd wordt. Daar kan dit onderwerp bij aan de orde komen.

Mevrouw Agema (PVV):

Maar een nieuwe bekostigingssystematiek voor de verpleeghuizen vind ik ongeschikt als een van de punten in een algemeen overleg over verpleeghuizen. Het is veel te groot. Maar ja, de Kamer beslist de dingen in meerderheid.

De voorzitter:

Zo is dat. Dank u wel, mevrouw Agema. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Emiel van Dijk namens de PVV.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Voorzitter. Wat een enorme puinhoop is het op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dankzij de stukken die het NRC heeft gewobd is gisteren naar boven gekomen dat, in tegenstelling tot wat oud-staatssecretaris Harbers van de VVD destijds beweerde, het verdoezelen van misdaadcijfers van asielzoekers wél doelbewust is gebeurd. Ik wil graag een debat, maar eerst een brief met daarin antwoord op de vraag wie er nu gelogen heeft over het verdoezelen van de misdaadcijfers onder asielzoekers: de oud-staatssecretaris of zijn ambtenaren. Hoe dan ook is het een ernstige zaak en we moeten er snel een debat over hebben.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Eens dat dit dossier heel veel vragen oproept. Een brief moet er ook zeker komen. Maar één ding: ik heb begrepen dat er net in de procedurevergadering Justitie is besloten hier een algemeen overleg over te voeren. Dus dan hoeft een debat hier in deze zaal niet per se.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik vind het dermate zorgelijk dat ik denk dat een plenair debat wél op z'n plek is. Als het eerder in een AO kan, vind ik het prima; geen enkel bezwaar. Maar laten we het dan wel hier agenderen, want ik wil gewoon dat er duidelijkheid over is. Ik wil overigens wel opgemerkt hebben dat het hoe dan ook altijd alleen de verantwoordelijkheid is van de bewindspersoon, nimmer van ambtenaren.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Dat hier veel niet aan deugt, is volgens mij wel glashelder. Wat ons betreft steun voor dit debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. De Kamer heeft recht op de informatie die beschikbaar is. Daar past verdoezelen niet bij, dus steun voor het verzoek.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter. We hebben inderdaad toevallig net afgesproken dat we hierover een AO gaan houden; daarom geen steun voor het plenaire debat. Uiteraard wel steun voor de brief.

Mevrouw Becker (VVD):

Ik sluit me daarbij aan, voorzitter.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De heer Hiddema (FvD):

Steun.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter. Heel goed dat er een AO komt. Ik wil één opmerking maken over de brief, want ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat in een brief goed wordt uitgelegd wat er mis is gegaan. Wat mij nou minder interesseert, is of de staatssecretaris heeft gelogen of de ambtenaren, want de staatssecretaris is in alle gevallen verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Ik zou dus zeggen: laat die brief vooral gaan over waarom er kennelijk bewust voor is gekozen om hele belastende informatie niet met de Kamer te delen. Dat lijkt me de relevante vraag.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Ja. Ik wil gewoon weten wie er gelogen heeft. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de staatssecretaris; dat is duidelijk. Maar ik wil wel gewoon een duidelijke vraagstelling in de brief, zodat er niet gespeeld gaat worden.

De voorzitter:

Ik weet nog steeds niet of u het wel of niet steunt.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter, sorry. Er komt een AO. Dat lijkt me prima om het snel te bespreken.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Eens met de brief. Daarna wil ik het graag zo snel mogelijk bespreken, óf in een AO,óf in een plenair debat, in dat wat er als eerste komt.

De voorzitter:

Dus wel steun?

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ja, tenzij dat AO eerder komt. Dan is het plenaire debat niet meer nodig.

De voorzitter:

Maar wel steun. Ik reken gewoon met "ja" of "nee" en het is "ja".

De heer Bruins (ChristenUnie):

Oké, prima.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor het debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Even kijken. U hebt net geen meerderheid. Nou ja, "net" ...

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Weet u het zeker?

De voorzitter:

Ja.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Ja? Ik wil 'm wel als dertigledendebat erop laten zetten. De brief wil ik graag echt met spoed, want we zitten continu op brieven te wachten. Ook bij andere verzoeken zit ik al bijna een halfjaar op een brief te wachten. Ik wil dus gewoon dat die brief eind volgende week, maar uiterlijk voor de begrotingsbehandeling, binnen is. Dat is de 19de, uit mijn hoofd.

De voorzitter:

Ja, dat klopt. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Wij voegen dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

Hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma