Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 21, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers - 35328

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 05 november 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 5 november 2019, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 35058, 35086, 35243 en 35244 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Reactie op verzoek commissie over de rol van de overheid en IT-branche in cybersecurity - 2019Z15182

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 juli 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 op 9 oktober 2019 - 2019Z19364

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 10 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Begrotingsraad 15 november - 21501-03-133

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin-Raad 7 en 8 november 2019 - 21501-07-1632

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het BNC-fiche inzake Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) - 22112-2836

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere reactie op de regeling voor voorlopige hechtenis in het jeugdstrafprocesrecht (het stelsel van “schorsen, tenzij”) - 28741-73

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie WODC-onderzoek onttrekking aan justitieel toezicht en vrijheidsbeneming - 29279-546

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over twee publicaties: een recent rapport van Berenschot: "Administratieve belasting langdurige zorg verder gestegen" en een recente meting van het CBS "Meerderheid werknemers meldt toename werkdruk" - 29282-385

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugkoppeling overleg bevindingen de heer Rinnooy Kan - 29282-386

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het ICCT-rapport Vergelijkend onderzoek naar de aanpak van extremistische sprekers in verschillende Europese lidstaten - 29614-142

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 oktober 2019, over het bericht "OM wil meer Syriëgangers naar Nederland" en over het bericht "Commandant Syrische terreurmakkers opgepakt in Ter Apel, danste en zong op lijken" - 29754-529

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht "OM: Afpakken nationaliteit hindert vervolging Syriëgangers" en de interne adviezen van het OM die hierin genoemd worden - 29754-530

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang open access van wetenschappelijke publicaties - 31288-793

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW - 31511-36

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over opzet beleidsdoorlichting Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie Wet studievoorschot hoger onderwijs - 31511-37

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Nationale ombudsman "Als de weg naar passend onderwijs niet passend is" opgesteld door de Kinderombudsman - 31521-117

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het rapport Governance in het mbo; Raden van toezicht en het samenspel met bestuurders in het mbo - 31524-444

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) - 31753-181

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2019, over het bericht "Anti-abortusfolder in de bus bij iedere Nederlander" - 32279-178

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over actuele ontwikkelingen in Egypte - 32623-291

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsvisie mkb-financieringsmarkt - 32637-386

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van vragen uit het verslag Belastingplan 2020 over de woningmarkt - 32847-575

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register - 34808-20

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020 - 34870-18

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Innovatiestrategie Defensie - 34919-46

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Capaciteit Inspectie van het Onderwijs - 35300-VIII-29

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35300-XIII-9

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over Homogene Groep Internationale samenwerking 2020 (HGIS-nota 2020) - 35301-3

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie over mogelijkheid tot aanvraag van European Disability Card EDC in Nederland - 2019Z20472

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 oktober 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Gemeentenieuws van SZW 2019-7 - 2019Z20654

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 30 oktober 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Verdrag:

Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014; Wenen, 1 juni 1993 - 2019Z21285

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste Ondervoorzitter en de Tweede Ondervoorzitter stellen voor in handen te stellen van de vaste commissie voor Economische Zake en Klimaat:

- Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35328).