Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 75, item 26

26 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks benoem ik in de Bouwbegeleidingscommissie het lid Diks tot lid in plaats van het lid Smeulders.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 22452-60; 28089-113; 27858-431; 33037-243.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Circulaire economie, met als eerste spreker de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Ploumen namens de PvdA.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Ik zou graag een debat aanvragen met de minister van Rechtsbescherming ...

De voorzitter:

Voor Rechtsbescherming.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

... over het recente bericht dat een tbs'er is opgepakt om vuurwapenhandel. Ik hoop op steun van de collega's.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Van Wijngaarden namens de VVD.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Het is inderdaad een belangrijk onderwerp, maar we hebben als VVD voorgesteld om een AO in te plannen, nog voor de zomer. Er zal nog een heel aantal berichten deze kant op komen, dus we kunnen dat gebundeld behandelen. We willen dus op korte termijn een AO inplannen.

De heer Van Nispen (SP):

Ik ben ook voorstander van een commissiedebat, omdat ik denk dat dat sneller gaat. Maar omdat er over deze zaak nog heel veel onduidelijk is, denk ik dat er zodra dat kan een brief van de minister moet komen om hier opheldering over te geven.

De voorzitter:

Oké, u steunt niet een apart debat, maar u wilt het wel in een algemeen overleg. Mevrouw Van Toorenburg namens het CDA.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Volgens mij gingen we even een rijtje maken van wat er nog heel snel op de agenda moest. Daar hoorde tbs bij, dus volgens mij krijgen we het eerder in de commissie.

De heer Markuszower (PVV):

Steun voor het verzoek.

De heer Groothuizen (D66):

Ik sluit me aan bij mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik sluit me aan bij de heer Van Nispen.

De heer Azarkan (DENK):

En dat doe ik ook.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor het verzoek, voorzitter.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, zou ik dan wel om een brief van de minister mogen vragen, voorafgaand aan dat AO dat zo snel mogelijk wordt ingepland? Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Een AO is een debat in commissieverband. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Beckerman namens de SP. Mevrouw Leijten namens de ... O, daar is mevrouw Beckerman. Ja, een beetje doorlopen, mevrouw Beckerman!

Mevrouw Beckerman (SP):

Dank u wel, voorzitter. Het Financieele Dagblad bracht aan het licht dat er volop gespeculeerd wordt met grond. Waar vóór de economische crisis de AFM daar hard op kon ingrijpen, weten ze nu de wet te omzeilen en kan dat niet meer. Dat lijkt mij een moment voor een debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat gemeentes daarmee konden speculeren. Tijd voor een debat, dus steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Grondpolitiek is een mooi onderwerp van debat. Steun.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Het is een mooi onderwerp om mee te nemen in de wetsbehandeling voor de Omgevingswet, het deel van het grondbeleid. Geen steun voor het debat.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun.

De heer Koerhuis (VVD):

Voorzitter. Het is ook mooi om mee te nemen in de behandeling van mijn initiatiefnota over de toekomst van het grondbeleid, dus geen steun.

De heer Sneller (D66):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Een schriftelijke reactie van het kabinet zou ik op prijs stellen, maar geen steun voor dit debat.

De voorzitter:

Nou, mevrouw Beckerman, u heeft geen meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Beckerman (SP):

Nee. De tijden van Den Uyl herleven, geloof ik. Links is voor grondpolitiek en rechts laat het erbij zitten. Helaas.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Vorige week vroeg ik een debat aan over de stijgende belastingen, terwijl er wordt beloofd dat ze naar beneden gaan. Toen was er in deze Kamer geen meerderheid. Nu zelfs de Raad van State de regering op de vingers tikt dat ze toch wat eerlijker moet zijn over de belastingverhogingen die dus geen verlagingen zijn, zou ik graag het voorstel doen om dit debat om te zetten in een volledig debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, een terechte vraag. De constatering is erg triest en zorgwekkend. Van harte steun.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter, ik ben blij met de steun van de Raad van State voor iets wat wij al vaker aan de kaak wilden stellen. Van harte steun. We moeten er zo snel mogelijk over debatteren.

De heer Slootweg (CDA):

Een heel belangrijk onderwerp, waarvoor we volgens mij een jaarlijks moment hebben, namelijk de bespreking van de Voorjaarsnota. Dus geen steun.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Inderdaad belangrijk om hierover te spreken, maar het eerstvolgende moment is de behandeling van de Voorjaarsnota. Dat is ook het snelst.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun.

De heer Sneller (D66):

Geen steun, voorzitter. Volgens mij staat er ook nog een debat van de heer Mulder op de lijst.

De heer Drost (ChristenUnie):

Ook geen steun, voorzitter.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Dat debat van de heer Mulder over de achterblijvende koopkracht ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee, u heeft geen steun.

Mevrouw Leijten (SP):

... dat is iets anders. We zijn hier weggehoond toen we zeiden dat de belastingen omhooggingen ...

De voorzitter:

Nee, mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

De Raad van State erkent nu ...

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, ik ga er doorheen praten. Dat is heel irritant, maar ik doe het toch.

Ik geef het woord aan mevrouw Belhaj namens D66.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter. In het vragenuurtje hebben we, althans, heb ik gesproken met de minister. Ik had gehoopt op antwoorden op de vele vragen die er leven. Dat is niet het geval. Ik zou graag willen dat de minister van Defensie de hele tolkenregeling die zou bestaan, aan de Kamer toestuurt. Dat moet uitgebreid: vanaf het moment dat je bij een ambassade komt tot aan de afronding van de asielprocedure. Daarna zou ik zo spoedig mogelijk een debat willen om te zorgen dat niet nog meer tolken zich onveilig voelen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Van harte steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ook van harte steun.

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. Het is een belangrijk onderwerp, maar de minister gaf al aan dat zij een aantal dingen op papier wil zetten. Mijn verzoek zou zijn om eerst even die brief af te wachten en te kijken wat er dan gebeurt. Ik vind het verstandig als de regeling voor de tolken met die brief onze kant op komt.

De heer De Roon (PVV):

Steun voor de brief. Daarna zal ik bezien of ik vind dat het plenair of in een AO behandeld moet worden.

De heer Hijink (SP):

Steun voor de brief en het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Steun voor de brief en het debat.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Op dit moment alleen steun voor de brief, waarin ook wordt ingegaan op het punt van de beveiliging, de eventueel vermoorde tolken en de tolkenregeling en de openbaarheid daarvan. Ik doe het verzoek om die brief snel naar de Kamer te sturen, in ieder geval voor het zomerreces.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. Ik heb getwijfeld, maar tijdens de beantwoording door de minister heb ik geen helderheid gekregen. Ik wil eerst die brief. Als er inderdaad tolken vermoord blijken te zijn, dan wil ik een debat.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De minister heeft een aantal onderzoeken aangekondigd. Ik zou die onderzoeken graag eerst willen afwachten. Het is een ernstig probleem. Daarna kunnen we kijken hoe we er hier het beste over kunnen praten.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter, ik ben best wel een beetje verbaasd. Ik vind het op zich niet erg dat je een debat niet toegekend krijgt — dat gebeurt ons allemaal weleens — maar er zijn mensen die zeggen: laten we met de brief wachten tot aan de zomer. Wat moeten die mensen doen die op dit moment doodsbang zijn voor hun eigen leven?

De voorzitter:

Nee, mevrouw Belhaj.

Mevrouw Belhaj (D66):

Dan is het signaal: blijf maar wachten. Ik accepteer de brief en het lijkt me goed om alvast een dertigledendebat op de lijst te zetten. En dan hoop ik maar het beste.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Hijink namens de SP.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam moest dicht. Dat leidt tot grote problemen met wachtlijsten die oplopen tot een jaar, bijvoorbeeld als je geopereerd wil worden aan je ogen of aan je heup. Voor ons is dat onacceptabel. Wij willen daarover een debat met de minister voor Medische Zorg.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun.

De heer Raemakers (D66):

Wij hebben volgende week een algemeen overleg over het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen, dus daar kunnen we het direct bespreken. Geen steun voor dit verzoek.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, precies over dit onderwerp hebben we volgende week een debat, alleen niet in deze zaal. Dus geen steun voor dit verzoek, maar alle ruimte voor de heer Hijink om het er volgende week over te hebben.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, volgende week is er een debat over. Daar graag bij betrekken, maar wel graag een brief van de minister over hoe hij nu tegen deze ontwikkelingen aankijkt.

De voorzitter:

En een apart debat dat de heer Hijink nu vraagt?

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Dat steun ik niet, omdat ik denk dat volgende week woensdag veel sneller gaat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Volgende week hebben we het debat hierover. Geen steun voor dit aparte verzoek.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Ik sluit me aan bij mevrouw Ploumen.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De voorzitter:

Meneer Hijink ...

De heer Hijink (SP):

Ja, dan gaan we het volgende week doen, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Raemakers namens D66.

De heer Raemakers (D66):

Voorzitter. Gisteren stond in de Volkskrant het bericht "Veel ziekenhuiszorg heeft geen enkel nut". We willen natuurlijk goede ziekenhuiszorg, maar als het niet nodig is, dan hoeft het ook niet in het ziekenhuis. We willen die verandering van de tweede naar de eerste lijn. Het lijkt mij goed om daar een keer een principieel debat over te voeren met de minister voor Medische Zorg.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, dat steun ik van harte.

Mevrouw Agema (PVV):

Hier wordt al heel veel onderzoek naar gedaan en behandelingen worden al afgewogen, dus volgens mij is er in de praktijk heel veel gaande.

De voorzitter:

Dus?

Mevrouw Agema (PVV):

Geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, steun. Het wordt tijd dat de minister de regie neemt. Dit zou een goed debat zijn om hem dat voor te houden.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, dit onderwerp heeft al heel lang onze aandacht, maar in de praktijk zie je dat er echt nog veel winst te behalen is, vooral voor de patiënten. Ik steun dit verzoek van harte.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Hier hebben wij al aandacht voor gevraagd in het debat in februari en ook vorige week bij de Zorgverzekeringswet, dus ik zie op dit moment eigenlijk geen reden om dit te steunen.

De heer Hijink (SP):

Als we in dat debat, een principieel debat zoals de heer Raemakers wil, ook de kosten van het huidige zorgstelsel een keer ter discussie kunnen stellen, dan steun ik het van harte, als we dat dan ook maar gaan doen.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor het verzoek, voorzitter.

De heer Öztürk (DENK):

Ook steun, maar ik zou ook een brief willen hebben voor het debat.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. U heeft gewoon een meerderheid, meneer Raemakers, dus dan staat ook dit debat op de lijst van meerderheidsdebatten. Dank u wel. O, u heeft nog een verzoek, zie ik.

De heer Raemakers (D66):

Wij hebben morgen in deze zaal een debat over het datalek in de jeugdzorg. Daarover hebben we ook een brief gehad van minister De Jonge van VWS. Wij vonden die brief volstrekt niet duidelijk. Ik wil dus graag een nieuwe brief met een feitenrelaas wat de regering het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan om datalekken in de zorg en in de jeugdzorg te dichten, want het was al meer dan een jaar bekend. En ik wil uitbreiding van de spreektijd met één minuut.

De voorzitter:

Wat betreft vragen om informatie: daar hoeven jullie geen meerderheid voor te geven. Maar het uitbreiden van de spreektijd met?

De heer Raemakers (D66):

Eén minuut.

De voorzitter:

Nou, zullen we dat maar doen? Ja? Dank jullie wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Dam namens het CDA.

De heer Van Dam (CDA):

Voorzitter. Ik heb bij de mondelinge vragen dit onderwerp ook al aan de orde gesteld. Ik wil een debat aanvragen in verband met het feit dat het Koninkrijk der Nederlanden onder supervisie van de Raad van Europa is geplaatst.

De voorzitter:

Wie hierover?

De heer Van Dam (CDA):

Dank u wel, voorzitter. O nee.

De voorzitter:

Niemand? Helemaal niemand? Dit maak ik nooit mee.

De heer Sneller (D66):

Namens D66 steun voor het verzoek van de heer Van Dam.

De voorzitter:

Kijk.

Mevrouw Buitenweg. Ik zie u op uw telefoon kijken. U moet eerst het bericht lezen dat u binnen hebt gekregen voordat u reageert?

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ja, zo is het, mevrouw. Over dit onderwerp zijn net mondelinge vragen gesteld. Ik had het idee dat de minister nog zou komen met een reactie. Is dat correct, vraag ik aan de aanvrager.

De voorzitter:

Kijk even op uw schermpje. Misschien staat daar het antwoord.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Nou, daar staat het niet. Daar staat dat er een debat wordt aangevraagd. Maar dat was natuurlijk nog voordat er mondelinge vragen over werden gesteld.

De voorzitter:

Weet u dat ik bijna dagelijks berichten krijg over het gebruik van mobiele telefoons in de zaal, mevrouw Buitenweg? Mensen ergeren zich daar enorm aan. Dat zeg ik u, en alle andere leden trouwens ook.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik heb het hier op mijn scherm staan. Anders moet ik het uitprinten, voorzitter. En daar ben ik als GroenLinkser dan ook weer tegen.

De voorzitter:

Ja, joh. U kunt het gewoon uit uw hoofd.

Maar steunt u het verzoek? Daar ging het om.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik zou zeggen: we willen een brief en bekijken na ontvangst daarvan of we een debataanvraag steunen.

De voorzitter:

Voorlopig geen steun dus. Mevrouw Ploumen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Ik ontvang graag eerst een brief. Daarna kijken we verder.

De heer Drost (ChristenUnie):

Ik begrijp het verzoek, maar ik steun de collega's Buitenweg en Ploumen in dezen.

De voorzitter:

Ik ben aan het tellen, meneer Van Dam.

De heer Van Dam (CDA):

Ik tel met u mee en ik weet het antwoord. Het is intrigerend, maar laat ik de bespiegelingen voor een later moment bewaren. Dank u wel.

De voorzitter:

Dat zou ik ook doen, denk ik. Dank u wel, meneer Van Dam. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Moorlag namens de PvdA. Ik zie dat de heer Geurts al klaarstaat om te reageren op de heer Moorlag. Heel goed.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Gisteren kregen we het bericht dat het ICT-project van de NVWA is mislukt. We kregen daar gisteren ook een brief over van de regering. Er zijn daarmee tientallen miljoenen verspild.

De voorzitter:

Ja.

De heer Moorlag (PvdA):

Voor volgende week staat een algemeen overleg gepland, maar de impact hiervan is wel zo groot dat de PvdA-fractie vindt dat dit een plenair debat waard is.

De voorzitter:

De heer Geurts, CDA.

De heer Geurts (CDA):

Steun.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, ik wil het verzoek ook graag steunen, maar ik heb een technische briefing aangevraagd en een feitelijkevragenronde. Ik wil u vragen om het debat niet in te plannen voordat we de briefing en de vragenronde hebben gehad. Ik steun het verzoek om een debat nadat we die gehad hebben, zodat we het goede debat kunnen voeren.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Ik wil het verzoek om een debat best steunen, maar ik laat me er niet van weerhouden om bij het AO van volgende week over de NVWA ook over deze materie te praten, want dit is wel onderdeel van een groter probleem.

De voorzitter:

Dat staat u vrij. Ja.

De heer De Groot (D66):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Eigenlijk ben ik het eens met de heer Futselaar. Dit staat volgende week gewoon op de agenda en we hebben dan een algemeen overleg. Het is prima om het hier plenair nog een keer over te hebben, na alle technische briefings. Dus ik steun de aanvraag, maar volgende week hebben we ook een debat.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

De heer Graus (PVV):

Steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, was ICT maar het enige probleem bij de NVWA. Er staat inderdaad een algemeen overleg over de NVWA gepland, maar ik steun de aanvraag, want er staan heel veel problematische zaken geagendeerd.

De voorzitter:

Meneer Moorlag, u heeft steun van een meerderheid. Dank u wel.

U heeft nog een verzoek. Maar eerst wil mevrouw Lodders nog iets zeggen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Wilt u rekening houden met mijn verzoek over die technische briefing? Ik heb eigenlijk niemand daarop horen reageren, maar ik vind het wel belangrijk.

De voorzitter:

De heer Moorlag heeft om een debat gevraagd, maar hij heeft niet gezegd dat het volgende week moet plaatsvinden. Ik wil hem niet op een idee brengen, maar het is helder. Dank u wel.

De heer Moorlag heeft nog een verzoek.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Vanmorgen stond er een groot en indringend stuk in Het Financieele Dagblad dat de prijzen van onder meer melk, maar ook van graan in de afgelopen 30 jaar niet zijn gestegen. De PvdA vindt dat het huidige landbouwsysteem roofbouw pleegt op natuur en onze leefomgeving. Maar dit is met dit verdienmodel van de boeren ook niet op te lossen.

De voorzitter:

Nee, geen rapport samenvatten en zo!

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, de PvdA vindt dat hierover een debat gevoerd moet worden.

De voorzitter:

O, daar gaat het om.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter, ik ga de aanvraag steunen, maar wel om andere redenen dan ik net van de heer Moorlag hoorde. Het gaat om het verdienmodel van boeren, tuinders en vissers.

De heer De Groot (D66):

Steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Het debat is al een beetje begonnen, want iedereen heeft zo zijn eigen redenen, maar ik steun het verzoek.

De heer Madlener (PVV):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Ik steun het niet — een beetje uit de toon. Ik vind dat er eerst een keer uitgebreid over de landbouwvisie van de minister moet worden gesproken, voordat we gaan praten over verdienmodellen die daaruit voortkomen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Steun, ook om andere redenen.

De voorzitter:

Meneer Moorlag, u heeft een meederheid.

De heer Moorlag (PvdA):

Ja.

Mevrouw Arib (PvdA):

Dan wordt dit debat ook toegevoegd aan de lijst van meerderheidsdebatten.

Mevrouw Van Toorenburg namens het CDA.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Mag ik meteen zeggen dat ik hier mede namens de heer Van Wijngaarden van de VVD, de heer Groothuizen van D66, mevrouw Kuiken van de Partij van de Arbeid, mevrouw Buitenweg van GroenLinks en de heer Van Nispen van de SP sta? Wij willen graag een debat over wat er gisteren is gebeurd. Gisteren heeft de rechter in kort geding geoordeeld dat een boek over Nicole van den Hurk moet worden aangepast. De nabestaanden hebben om een publicatieverbod gevraagd. Dit blijkt geen incident te zijn. Wij willen graag een debat over de afspraken die tussen het Openbaar Ministerie, de politie en de media worden gemaakt in ernstige strafzaken. In de commissie gaan we voor een hoorzitting. Wij hebben allerlei schriftelijke vragen gesteld, maar wij willen daar als afronding graag een debat over.

De voorzitter:

Dank u wel. Volgens mij ... Bent u daarop tegen, meneer Geleijnse?

De heer Geleijnse (50PLUS):

Nee, zeker niet, maar ik wil het graag op deze wijze ondersteunen.

De voorzitter:

Dat is prima, maar mevrouw Van Toorenburg heeft een meerderheid, dus dan zullen wij daar rekening mee houden. Dank u wel.

Tot slot de heer Azarkan namens DENK.

De heer Azarkan (DENK):

Dank, voorzitter. Vorig jaar constateerde De Groene Amsterdammer dat NVM-makelaars in 92% van de gevallen discrimineren door mensen met een migrantenachtergrond uit te sluiten. Wij hebben hier drie weken geleden een debat over gehad en zoals ook gisteren uit de uitzending van Radar bleek, is er in een jaar tijd niets veranderd. Het wordt tijd dat we met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties echt het debat aangaan om te zorgen dat mensen niet worden gediscrimineerd en dat we dit probleem echt aanpakken.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Wij hadden het net bij het vragenuur aan de orde, maar het schiet echt voor geen meter op. Dus ik vind het goed dat wij hier als Kamer het debat over blijven voeren tot het eindelijk is opgelost. Dus van harte steun.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Voorzitter. Het is inderdaad een enorm probleem. Laten we daar snel een debat over voeren.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. Net bij het vragenuur vroeg ik ook hoe het staat met de uitvoering van de moties, de mysteryguests en het verplicht melden. Daar kreeg ik geen heel duidelijk antwoord op. Dus ik wil het graag steunen, maar ik wil wel graag van tevoren een brief. Ik hoop dat er dan toch echt wat voortgang is gemaakt met de plannen die ook door de Kamer breed zijn gesteund.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Drie weken geleden stonden wij hier in een debat over dit onderwerp. Er zijn toen diverse moties aangenomen. Het lijkt me handig dat we de minister de kans geven om die moties uit te voeren en dat we dan met elkaar besluiten wat we gaan doen.

De voorzitter:

Geen steun, begrijp ik.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Ik sluit me aan bij mijn collega van het CDA. Wij hebben drie weken geleden hierover gesproken. Ik wil graag de toezeggingen van de minister en de moties uitgewerkt zien. Daar kan wat mij betreft absoluut een brief met een reactie van de minister bij. Daarna is het helemaal prima om er weer een debat over te hebben. Graag, maar laten we eerst even kijken wat er allemaal gebeurd is sinds die drie weken.

De heer Azarkan (DENK):

Nou, niet zo veel.

De voorzitter:

Goed, maar u sluit zich aan bij de heer Ronnes.

De heer Azarkan (DENK):

Er is een jaar niks gebeurd.

De voorzitter:

De heer Ronnes steunt het niet, dus de VVD ook niet. De heer Geleijnse namens 50PLUS.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor een brief en steun voor het debat.

De heer Futselaar (SP):

Wij willen het debat wel steunen, voorzitter. Dat zorgt misschien dat er wat schot in de zaak komt.

De heer Drost (ChristenUnie):

Drie weken is echt niet lang, dus wij steunen wat de heer Ronnes inbracht.

De voorzitter:

Geen meerderheid.

De heer Azarkan (DENK):

Ik laat hem toch op het dertigledenlijstje zetten, voorzitter. Dan kan hij altijd ingetrokken worden. Dank.

De voorzitter:

Oké. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 16.07 uur tot 16.16 uur geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma