Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 65, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) - 35167

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 maart 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 19 maart 2019, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 34456, 34558, 34608 en 35148 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 maart 2019 te Brussel - 21501-07-1587

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (Kamerstuk 21501-20-1417) - 21501-20-1418

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Energieraad van 2 april 2019 - 21501-33-753

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van Transportministers op 27 maart 2019 (Kamerstuk 21501-33-752) - 21501-33-754

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken onderhandelingen voorstel voor een Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden - 22112-2783

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 07 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Discussienota Naar een duurzaam Europa in 2030 - 22112-2784

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers - 22112-2785

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-329

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport externe validatie crisisvoorbereidingen EZK voor een no-dealbrexit - 23987-330

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang voorbereidingen op een no-dealbrexit toegespitst op de sectoren geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - 23987-331

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vernieuwingsagenda "Iedereen onderweg" - 24170-191

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken ggz - 25424-456

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban - 27925-648

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hondenfokkerij - 28286-1039

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Slachthuizen in Noord-Nederland - 28286-1040

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Capaciteitsplan 2019 deel I - 29282-357

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Bedrijf zoekt universiteit: de opkomst van strategische publiek-private partnerships in onderzoek" van het Rathenau Instituut - 29338-188

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's - 29517-166

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht "Deze omstreden afvalberg van Tata Steel mag van de provincie toch blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen" - 29826-110

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift reactie op de brieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de rechtseenheid - 29924-179

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage “Analyse ontwikkeling energierekening” van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 30196-632

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht "Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract" - 31839-633

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geactualiseerd beleidskader scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen en inventarisatie scheepswrakken in het buitenland - 32156-98

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op petitie van Stichting Ikone over co-creatie (bij innovaties) in de zorg - 32620-224

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht dat besmet koeienvlees op de Europese markt is gekomen - 33835-116

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord op 14 maart 2019, over het verhogen van de belastingvermindering in de energiebelasting - 34552-88

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders - 34588-82

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op evaluatieonderzoek inzake de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen - 34981-2

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over zeespiegelstijging - 35000-J-31

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 05 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag recente bezoeken ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid aan Boedapest - 35000-V-64

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht "Nederlandse instanties onzorgvuldig na indienen rechtshulpverzoek aan Thailand" - 35000-VI-97

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied - 35000-X-108

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing door het WODC over het WODC-onderzoek "Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief" - 2019Z04813

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 maart 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning werkbezoek van de vaste commissie voor Financiën aan Italië op 9 en 10 mei 2019 - 2019Z05066

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief inzake gevolgen leenbijstand Bbz voor berekening verzamelinkomen en eigen bijdrage rechtsbijstand - 2019Z05075

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 maart 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord aan het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens over het VN-rapport "Mental health and human rights" - 2019Z05262

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 15 maart 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake gesprek over een conflict met de Belastingdienst over de toepassing Wet BTW binnen de Podotherapie - 2019Z05269

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 maart 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda over aandacht voor individuele zaken en de zorgen die er zijn rondom uitleveringen aan Rwanda - 2019Z05302

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 18 maart 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie op de brief van de MKA-chirurg-implantoloog van Kaakchirurgie Lelystad naar aanleiding van het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen - 2019Z05351

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 maart 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief met betrekking tot oWajong en arbeidsvermogen - 2019Z05372

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 19 maart 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme - 35164

Tweede Kamerlid, D. Yeşilgöz-Zegerius (VVD) - 13 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

b. de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat:

- Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 (35167).