Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 50, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor de volgende debatten van de agenda af te voeren:

  • -het debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen;

  • -het dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd) (35070).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 32824-226; 22452-60 en 34775-VIII-93.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 30952-328; 31083-56;32637-342; 29826-108; 30635-5; 23987-263; 31083-55; 32637-313; 29826-104; 29279-486; 29279-485; 2018Z24380; 29279-477; 29279-476; 29279-470; 29279-467; 29279-469; 29279-468; 29936-43; 29279-460; 29279-453; 29279-452; 29279-448; 31753-156; 31753-158; 31753-155; 2018Z21070; 31293-419; 35000-VIII-145; 31289-389; 31293-429; 31293-411; 30900-9.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VSO over de beleidsreactie op de jaarrapportage "Gezond vertrouwen" van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (29538-274), met als eerste spreker mevrouw Bergkamp namens D66.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De Partij voor de Dieren heeft een meningsverschil met de minister van Landbouw. De Partij voor de Dieren zegt dat mensen niet de werkelijkheid achter dierlijke producten te zien krijgen en de minister denkt dat iedereen het wel weet. Afgelopen zaterdag heeft Kassa aandacht besteed aan de herkomst van dons. Als je daar in winkels naar vraagt, weet geen enkele medewerker te vertellen waar dat vandaan komt. En als je de beelden aan mensen laat zien, dan schrikken zij zich een hoedje over wat er met de dieren is gebeurd. Ik stel voor dat wij hierover een debat voeren met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Futselaar namens de SP.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Ik zou dit wel willen steunen, maar ik stel voor dat wij het wat breder over de toekomst van de eendensector in Nederland houden.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Heel goed plan.

De heer De Graaf (PVV):

Wat ons betreft geen debat over Kwik, Kwek en Kwak.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. We hebben net een heel uitgebreid debat gehad over dieren in de veehouderij. Toen lag er ook al een stuk over de eendenhouderij voor. Ik stel voor dat wij dit via de procedurevergadering van de commissie betrekken bij het algemeen overleg over dieren in de veehouderij.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun.

De heer Segers (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik heb gezien dat D66 zich nog niet heeft uitgesproken.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik zag dat D66 zich nog niet heeft uitgesproken.

De voorzitter:

Dat staat ze vrij.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Als mevrouw Ouwehand dat heel graag wil ... Wij sluiten ons aan bij het AO.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dat is heel genereus. Er staat nog geen AO over dieren in de veehouderij, maar dan zal ik dat zeker voorstellen.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Renkema namens GroenLinks.

De heer Renkema (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar calamiteiten in de ggz blijkt dat de gevolgen van het personeelstekort in de geestelijkegezondheidsklinieken verschrikkelijk zijn. De inspectie constateert dat het personeelstekort de grondoorzaak is van een aantal calamiteiten met dodelijke afloop. Doden door personeelstekorten, zover zijn wij al in de ggz.

De staatssecretaris wil gaan praten met bestuurders in de ggz, maar ik wil graag een debat met hem over deze situatie. Deze debataanvraag doe ik mede namens het lid Kerstens van de PvdA.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn enorm geschrokken van het bericht. Daarom hebben wij mede met D66, de VVD en de ChristenUnie vanochtend tijdens de procedurevergadering voorgesteld om snel een reactie te krijgen van de minister en ook snel een apart AO in te plannen. Wij denken dat dit sneller is dan een plenair debat. Dus geen steun hiervoor.

Mevrouw Diertens (D66):

Ik sluit mij aan bij mevrouw Van den Berg van het CDA.

De heer De Lange (VVD):

Geen steun voor een debat. Als er sprake is van dit soort crises moet je snel handelen. Vandaar een brief en snel een AO.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Voorzitter. Snel een debat over dit schrikbarende nieuws is noodzakelijk, maar ik denk echt dat dit via de commissie in een AO sneller kan dan via dit verzoek. Dus geen steun.

De heer Segers (ChristenUnie):

Zorgelijk bericht. Zeer ernstig. Ik sluit mij aan bij de vorige spreker.

De heer Hijink (SP):

Ja, voorzitter, het is een heel serieus probleem. Het klinkt een beetje gek, maar juist daarom vind ik dat het in een algemeen overleg moet, omdat we het dan heel snel kunnen inplannen en we anders pas volgend jaar aan de beurt zijn.

De heer De Graaf (PVV):

Steun vanuit de PVV.

De heer Renkema (GroenLinks):

Ik heb 30 leden geteld. Ik wil dit toch toevoegen aan de lijst met dertigledendebatten. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan doen we dat. Dat is dan nummer 125.

De heer De Graaf namens de PVV.

De heer De Graaf (PVV):

Dank u, voorzitter. Vanmorgen werden we opgeschrikt door een groot bericht op pagina 1, 2 en 3 van De Telegraaf over het feit dat de Universiteit Utrecht nu echt, definitief — dat hopen we niet natuurlijk — van het padje is. Er moeten allerlei islamiseringsmaatregelen worden doorgevoerd om de inclusiviteit te vergroten, zo zegt men daar. Dat is natuurlijk ooit begonnen met een integratiediscussie. Daar gaat het nog steeds over, maar die universiteit wil nu eigenlijk islamiseren om inclusiever te worden. Het is de totale gekte. Het is tijd dat de politiek dat bij gaat sturen daar, om al die maffe diversity officers een beetje bij te sturen. Wij willen daar een debat over met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, want die gaat over dat soort integratiezaken, en, vanwege de universiteit, met de minister die over de universiteiten gaat.

De heer Özdil (GroenLinks):

Voorzitter. De stelligheid waarmee de collega van de PVV het over gedane zaken heeft, klopt niet met de berichtgeving. Die is nog heel summier. Wat ons betreft steun voor een brief: even kijken hoe de vork in de steel zit. En dan, indien nodig, een debat.

Mevrouw Tielen (VVD):

Een bizar bericht, dat bij ons ook veel vragen opriep. Die hebben mevrouw Becker en ik dus ook maar vast gesteld. Nu geen steun voor een debat. Wellicht kunnen we dit betrekken bij een AO over toegankelijkheid, volgende week.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter. Een universiteit die zijn vingers wil branden aan wat de ideale samenstelling van een universiteit is: dat roept bij ons vragen op. Als we nu voor een debat kiezen, dan wordt dat debat volgens mij nummer 96 of 97 op de lijst. Dus ik zou het daar heel graag in het algemeen overleg Toegankelijkheid hoger onderwijs over willen hebben. Maar de brief die gevraagd wordt, kan daar wel bij helpen. Dus geen steun voor het debat en ik wil het graag koppelen aan het AO dat al gepland staat.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Het was inderdaad een verontrustend bericht. Dan kijk je naar wat de universiteit er zelf over zegt en dan blijkt het bericht niet te kloppen. Dus misschien moeten we ons meer boos maken om het medium dan om de instelling. Geen steun voor een debat.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Ik vind dat de heer Van der Molen zo-even wijze woorden heeft gesproken. Geen steun voor een debat. Eerst maar een brief en de beantwoording van de vragen afwachten.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Ik zou ook graag een brief willen hebben. Geen steun voor een debat.

De heer Segers (ChristenUnie):

Ik sluit mij ook aan bij de woorden van de heer Van der Molen.

De voorzitter:

Dan kijk ik even naar het aantal. U heeft geen meerderheid en ook geen 30 leden, dus ...

De heer De Graaf (PVV):

Dat is teleurstellend, voorzitter. Dit gaat natuurlijk niet alleen maar over de toegankelijkheid, alsof toegankelijkheid net zoiets is als een paadje neerleggen voor iemand in een rolstoel.

De voorzitter:

Nee.

De heer De Graaf (PVV):

Dit gaat over veel meer. Dit gaat echt over ...

De voorzitter:

U heeft het duidelijk gemaakt. Het verandert niks aan de uitkomst.

De heer De Graaf (PVV):

... een totale maatschappelijke gekte. Dit verdient niet alleen maar een AO'tje, maar meer. We zullen dan ook onze schriftelijke vragen op de beide ministers af gaan vuren.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Gisteren heeft de heer Altmaier — dat is de evenknie van minister Wiebes van Economische Zaken in Duitsland — een opmerkelijke nieuwe industriestrategie gepresenteerd met een heel assertieve benadering om met name de Duitse of misschien zelfs de Europese industrie te beschermen tegen concurrentie uit vooral China en de Verenigde Staten. Ik wil graag om een brief en een debat vragen met onze minister van Economische Zaken en Klimaat over hoe Nederland hier nou tegen aankijkt. Gaan wij hierin mee? Of gaan wij ons hiertegen verzetten? Want er lijken ook al spanningen met Brussel te zijn ontstaan. Dit raakt ook aan de toegezegde Chinastrategie van dit kabinet, maar die laat nog op zich wachten. Dus ik hoop hier toch wat druk op te zetten. Dus graag een brief en een debat over dit onderwerp.

De voorzitter:

Ik moet heel erg wennen aan uw stem.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ja sorry, voorzitter. Een koutje.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Ik mocht mijn maidenspeech houden over vitale sectoren, dus in die zin alle steun voor de brief. Maar wij willen graag eerst een brief zien voordat wij tot een nader debat besluiten.

De heer Veldman (VVD):

Voorzitter. Ik denk dat het, als het om het industriebeleid gaat, heel goed is dat wij ook kijken naar wat er bij onze oosterburen gebeurt, en naar de plannen die daar leven. Ik denk dat het nog beter is om eerst een brief van het kabinet te krijgen over hoe het kabinet hiernaar kijkt, en dan met elkaar te bezien of dat leidt tot een debat of een algemeen overleg, dus hoe we dat verder gaan bespreken.

De heer Sjoerdsma (D66):

Steun voor de brief.

De heer Alkaya (SP):

Voorzitter. De SP zegt al jaren dat we in Nederland een actievere industriepolitiek moeten voeren. De Duitsers zijn ons voor; verstandig. En het lijkt mij ook verstandig dat wij daarover gaan spreken. Steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Buurmans gras is niet altijd groener, maar dit is wel een heel aantrekkelijke kleur groen. Dus zowel steun voor de brief als voor een debat.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Steun voor het debat.

De heer De Graaf (PVV):

Geen steun.

De voorzitter:

Dan de heer Van der Lee weer.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ja. De brief, daar is algemene steun voor. Ik wil — u kent mij — dit toch toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Maar ik trek ze ook altijd weer in als een andere gelegenheid zich eerder aandient. Ik hoop dat dat het geval is.

De voorzitter:

Prima, dan wordt dat nummer 126; ik houd het bij. En ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Oosten.

De heer Van Oosten (VVD):

Voorzitter. Namens de commissie voor Europese Zaken vraag ik een plenair debat aan over de informele Europese top in Sibiu, Roemenië. Met de minister-president, en het liefst vóór het meireces. In de week van 23 tot 25 april, als dat zou kunnen.

De voorzitter:

Dan bent u er niet meer!

De heer Van Oosten (VVD):

Nee, ik ben er niet, maar de commissie werkt onverminderd door.

De voorzitter:

Zo is dat. Dank u wel, we gaan hier rekening mee houden in de planning.

Mevrouw Karabulut? Ik zie mevrouw Karabulut niet. Dan ga ik naar mevrouw Lodders, namens de VVD en namens haar commissie.

Mevrouw Lodders (VVD):

Vooral namens de commissie in dit geval, voorzitter. Namens de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport doe ik het verzoek om het aangevraagde debat over vaccinatie in Nederland spoedig in te plannen. Dank u wel.

De voorzitter:

Daar gaan we ook rekening mee houden, aangezien dit commissiebreed wordt ondersteund.

O, daar is mevrouw Karabulut. Ik heb u gemist, echt waar.

Mevrouw Karabulut (SP):

Was ik al?

De voorzitter:

U mag meteen uw verzoek doen.

Mevrouw Karabulut (SP):

Dank voorzitter, en excuses voor de vertraging. Ik wil graag het VAO NAVO Defensie Ministeriële nog deze week plannen.

De voorzitter:

Dan gaan we daar rekening mee houden. Dank u wel.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering tot 13.45 uur.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.