7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Wat een timing, mevrouw Karabulut! U bent nog niet aan de beurt. U kunt even op adem komen.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) (35084), onder het voorbehoud dat de commissie voor Europese Zaken vanmiddag besluit dat het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling.

Ik stel voor dinsdag 22 januari aanstaande ook te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het beëindigen van de grootprojectstatus van de projecten Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas (18106, nr. 246).

Op verzoek van de indieners stel ik voor de volgende door hen ingediende motie opnieuw aan te houden: 34775-XIII-109.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 33529-534; 33529-535; 33529-532; 33529-530; 33529-526; 33529-527; 33529-521; 31477-25; 31477-27; 34454-10.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 34934-20; 29282-335; 30175-272; 35000-I-5; 34675-22; 35000-IV-24.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Raad Buitenlandse Zaken, met als eerste spreker mevrouw Karabulut namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut heeft ook een verzoek.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ja, voorzitter. Omdat de RBZ al aanstaande maandag is, wil ik graag het VAO vandaag nog plannen, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Dus vandaag ook nog stemmen over moties die mogelijk worden ingediend tijdens het VAO. Ik zeg "mogelijk", maar u weet het al zeker.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik ga moties indienen, ja. Daarvoor is er het VAO.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Laçin namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Dank, voorzitter. Ik begin met mijn eerste verzoek. Inwoners en omwonenden van Tata Steel doen een oproep aan onze minister-president om hen te helpen tegen de chemische uitstoot waaraan zij worden blootgesteld. Ze hebben het zowel lokaal als provinciaal geprobeerd, maar willen nu ook graag landelijk aandacht voor de problemen rond Tata Steel. Het dringt door tot in de huizen van mensen. Er zijn enorme gezondheidsrisico's. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Ik vind de problemen dermate groot voor de omwonenden van Tata Steel dat we, na het zoveelste voorbeeld van de vervuilende industrie en de gevolgen voor de mensen, daar een debat met de staatssecretaris van IenW over moeten voeren.

De heer Von Martels (CDA):

Het is een belangrijk onderwerp. Het is belangrijk genoeg om het volgende week in het AO Externe veiligheid te behandelen. Dus nu geen debat.

De heer Van Aalst (PVV):

Als ik die mensen een advies mag meegeven: zet je geld niet op Rutte, want dat maakt weinig kans, denk ik. Maar het is belangrijk om te behandelen. Laten we dat dan inderdaad volgende week doen in het AO Externe veiligheid. Dat lijkt mij de snelste manier.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Van Aalst (PVV):

Voorlopig geen steun.

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Wat mij betreft verdient de gezondheid van de omwonenden een apart debat, dus van harte steun.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ik zou het echt zo snel mogelijk willen behandelen. Dat is volgende week bij het AO Externe veiligheid. Maar dan wil ik wel heel graag vóór dat AO een brief van de staatssecretaris waarin staat hoe met deze problemen wordt omgegaan.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Er is echt wat aan de hand. Ook de ChristenUnie wil heel graag op korte termijn een brief van de staatssecretaris. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Kröger: graag voor het AO volgende week, zodat we het er snel over kunnen hebben.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, steun voor het verzoek. Ik sluit me ook aan bij de brief die mevrouw Kröger aanvroeg.

De heer Bisschop (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Akkoord met de brief van mevrouw Kröger, en het dan inderdaad combineren met het al genoemde AO.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Daar sluit ik me bij aan.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Ik sluit me ook aan bij het voorstel van mevrouw Kröger, maar ik zou willen vragen of de minister misschien ook de GGD-rapporten over de luchtveiligheid en de luchtkwaliteit mee kan nemen in haar beantwoording.

De heer Ziengs (VVD):

Welja, ik sluit me aan bij de inbreng van de heer Von Martels van het CDA.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter, graag een brief, maar geen steun voor het debat op dit moment.

De voorzitter:

Meneer Laçin, u heeft geen steun.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Ik merk dat er meer animo is voor het voorstel van mevrouw Kröger. Ik sluit me daar ook bij aan, dus graag de brief voor het AO Externe veiligheid en dan behandelen we het volgende week tijdens dat AO.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Laçin (SP):

Dan mijn tweede verzoek, voorzitter. Vier weken terug, net voor het reces, hebben we hier gedebatteerd over Lelystad Airport. Toen heeft de Kamer een duidelijke uitspraak gedaan: geen autonome groei op Lelystad Airport. De minister heeft toen gezegd: ik houd me aan de opdracht die de Kamer mij heeft meegegeven. Maar vanochtend kregen wij een brief waarin zij eigenlijk lijnrecht ingaat tegen die opdracht en zegt: ik ga onderzoeken of er voldoende ruimte is voor nieuwe vluchten ...

De voorzitter:

U wilt dus een debat.

De heer Laçin (SP):

... met prioriteit voor vluchten vanaf Schiphol.

De voorzitter:

U hoeft de brief niet samen te vatten.

De heer Laçin (SP):

Ze laat de opdracht die ze heeft meegekregen los, dus wil ik op korte termijn een debat met de minister van IenW, want wat zij doet is ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee. Dat houdt u even in. U wilt een debat.

De heer Laçin (SP):

Ja, ik wil een debat; laten we het daarbij houden.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

GroenLinks wil ook een debat, want de minister gaat echt lijnrecht in tegen de motie en tegen de oproep van de Kamer.

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Van harte steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik kan me voorstellen dat zoiets vragen oproept en dat je er een debat over wil, maar de urgentie ontgaat mij een beetje. Ik bedoel, het is natuurlijk een urgent en belangrijk punt, maar waarom zou je dit niet gewoon via de procedurevergadering regelen?

De voorzitter:

Een heel goede vraag, meneer Bisschop.

De heer Bisschop (SGP):

Waarom moet dat hier plenair? Dat zie ik niet. Geen steun dus.

De voorzitter:

Dat begreep ik, ja. De heer Gijs van Dijk, PvdA.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Dank, voorzitter. Dat is natuurlijk de geëigende weg, maar dit is zo'n heikel onderwerp dat ik alle steun geef aan het verzoek.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter. We begrijpen dat de heer Laçin daar vragen over heeft, maar we hebben zo elke keer een debat over Lelystad Airport. Volgens mij ligt er zelfs een verzoek van de heer Laçin voor een debat om een uiteindelijk besluit te nemen over Lelystad Airport. Laten we alles samenpakken. Daar kan dan ook de VVR besproken worden, net als het luchthavenbesluit.

De voorzitter:

En dat doet u in commissieverband, denk ik?

De heer Amhaouch (CDA):

Nee, dat debat is plenair aangevraagd. Daarbij kunnen we dit meenemen. We moeten niet over elk stapje opnieuw een debat voeren. Dus geen steun.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. Ik begrijp de debataanvraag heel goed, want de Kamer heeft inderdaad duidelijke uitspraken gedaan, maar de heer Bisschop heeft wel gelijk: er is op dit moment echt geen spoed. De commissie heeft in de procedurevergadering vastgesteld dat wij niet willen dat er onomkeerbare stappen worden gezet richting de opening van Lelystad Airport totdat er iets terugkomt uit Brussel. Dat gaat nog wel even duren. Het lijkt mij dus niet dat er nu een debat nodig is.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Remco Dijkstra, VVD.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voor nu niet, voorzitter, maar op een later moment wel, als we weten wat er uit Brussel terugkomt, en dat dan integraal met elkaar behandelen.

De heer Van Aalst (PVV):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ik sluit mij aan bij de woorden van D66, dus nu geen steun.

De heer Laçin (SP):

Mag ik heel kort reageren, voorzitter?

De voorzitter:

Heel kort.

De heer Laçin (SP):

Het plenaire debat dat gepland staat en waar de heer Amhaouch op doelt, gaat over de groei van Schiphol, niet over Lelystad. Waarom mijn debatverzoek wat mij betreft wel spoed eist, is dat de minister lijnrecht tegenover onze opdracht van vier weken terug ingaat.

De voorzitter:

Nee, nee. U zei: heel kort.

De heer Laçin (SP):

Dat is wat mij betreft een debat waard. De coalitie vindt van niet.

De voorzitter:

Maar daar heeft u geen steun voor.

De heer Laçin (SP):

Oké. Dan kom ik op een later moment zeker terug, voorzitter.

De voorzitter:

Gezellig. Dank u wel.

Mevrouw Akerboom namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Akerboom (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. We moeten ons dieet radicaal aanpassen om in 2050 de wereld te kunnen voeden. 37 wetenschappers uit zestien landen concluderen nu dat we minder vlees en meer groente en fruit moeten gaan eten. Gezond en duurzaam gaan hierbij hand in hand. Ik wil daarom graag een debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en tevens graag een brief.

Mevrouw Diertens (D66):

Een superinteressant rapport. Ik heb er inmiddels schriftelijke vragen over gesteld. Het lijkt mij dat dit meegenomen kan worden in het preventieakkoorddebat. Via de voorzitter verzoek ik of die vragen nog voor dat debat beantwoord kunnen zijn.

De voorzitter:

Dus geen steun. Mevrouw Kuik namens het CDA.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter, geen steun. Dit kan gewoon behandeld worden in het AO Preventie.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun. Eens met de voorgestelde route van de collega's.

De heer Veldman (VVD):

Voorzitter, geen steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ook geen steun van de ChristenUnie.

De heer Laçin (SP):

Interessant onderwerp. Geen steun voor een apart debat, wel betrekken bij het preventieakkoord.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, mevrouw Akerboom. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. De NOS kopte vanochtend met "Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan een ramp ontsnapt". Een veilige restlevensduur van zes dagen. En het ongeluk in Genua staat vast nog op ons netvlies. 50PLUS heeft recent vragen gesteld over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat, mede naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer. Wij willen graag een brief en een debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat hierover.

De heer Van Aalst (PVV):

Helemaal mee eens, voorzitter. Van harte steun.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Een brief kan ik steunen, zeker als dit bericht erin mee wordt genomen, want het is natuurlijk wel een heel bijzonder bericht over die zes dagen. Het heeft alle aandacht, ook bij het ministerie. Ik stel dan wel voor om het ook te betrekken bij het al geplande algemeen overleg over verkeer, waar het thuishoort.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat. De heer Laçin, SP.

De heer Laçin (SP):

In april vorig jaar kwam EenVandaag al met schokkende conclusies. Dit past in dat rijtje. Wat mij betreft alle steun voor een plenair debat en voor de brief waarom 50PLUS vraagt.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, het is inderdaad een zeer opmerkelijk bericht. Ik wil op dit moment de brief steunen. Het debat hangt dan af van de bevindingen in die brief.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun voor een debat. De heer Von Martels.

De heer Von Martels (CDA):

Ook wij pleiten steeds voor een goed onderhoud van bruggen, sluizen en viaducten, maar dat doen we al keer op keer. Daar is geen extra debat voor nodig.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Azarkan, DENK.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, veiligheid van onze burgers is cruciaal. Steun voor dit verzoek.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, het is eigenlijk de tweede keer dat dit naar buiten komt. We hebben eerder een brief gevraagd, die we ook hebben gekregen, met een feitenrelaas. Dus ik steun het debat en zou daarbij graag de brief die we eerder hebben gekregen, inclusief het feitenrelaas, willen betrekken.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ook de ChristenUnie is erg geschrokken van het bericht vanmorgen. We hebben ook Kamervragen hierover gesteld. Ik steun het voorstel om het kabinet om een reactie te vragen door middel van een brief en om naar aanleiding daarvan te besluiten of een apart debat hierover nodig is of dat we het ergens anders bij kunnen betrekken.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun voor de brief en het debat.

De heer Schonis (D66):

Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Van der Graaf.

De voorzitter:

Mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ja, voorzitter, ik zou het dan graag op de lijst van dertigledendebatten willen zetten. Naar aanleiding van de brief kan ik hier dan eventueel terugkomen voor een plenair debat. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is nu aan mevrouw Agema namens de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Afgelopen dinsdag stond ik hier ook met dit verzoek. Als het klopt dat, terwijl de minister voor Medische Zorg beloofd heeft dat het sluiten van de spoedeisende hulp in Lelystad niet de 45 minutennorm in het geding zou brengen, er nu een stichting is die feiten verzamelt over vijftien tot twintig casussen, en als het zo is dat het dus theoretisch of feitelijk mogelijk is dat de 45 minutennorm wel in het geding is en mensen dus gehandicapt kunnen raken of zelfs kunnen komen te overlijden ...

De voorzitter:

Dan wilt u een debat.

Mevrouw Agema (PVV):

... dan komt voor mij de vertrouwensvraag ter sprake. Dat heb ik dus dinsdag ook gezegd. Heel fijn dat u mij even uit laat spreken, voorzitter!

74 leden hebben toen een debat gesteund en Kamerbreed is een brief gesteund. Die brief is vanmiddag rond halftwaalf binnengekomen. Daarin gaat de minister niet in op deze vertrouwensvraag. Ik wil dus opnieuw een debat aanvragen. Als dat niet gesteund wordt door een meerderheid, dan wil ik graag dat er voor aanstaande dinsdag een nieuwe brief komt waarin de minister wel ingaat op deze vraag, die ik hier nu expliciet voor de tweede keer herhaal.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Het goede naar aanleiding van de vorige keer dat mevrouw Agema dit debat aanvroeg, is dat er vandaag een hele uitgebreide brief is gekomen. Daarin wordt het hele pad afgelopen. Zijn er meldingen geweest? De inspectie is ermee bezig. De inspectie is nu ook in contact met de stichting. Het hele verhaal over aanrijtijden staat erin, heel gedetailleerd.

Mevrouw Agema (PVV):

Dat is allang ...

De voorzitter:

Nee, mevrouw Agema, u heeft genoeg gezegd. De heer Arno Rutte heeft het woord.

De heer Arno Rutte (VVD):

Ik wil graag even uitspreken. Voorzitter, dank u wel. Het staat er heel gedetailleerd in. Ik zie daarin geen enkele aanleiding voor een debat. Ik vind het juist heel goed dat de inspectie ook de stichting opzoekt. Ik steun dit dus niet.

Mevrouw Agema (PVV):

Ongelofelijk.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. In de tussentijd worden er wel allerlei incidenten gemeld, waarbij de kwaliteit van leven en zelfs mensenlevens in gevaar kunnen komen.

De voorzitter:

Dus u steunt het debat?

De heer Kuzu (DENK):

Het is een terechte aanvraag. Van harte steun voor dit debat.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

We hebben inderdaad dankzij mevrouw Agema nu een hele duidelijke brief gekregen. Daar staat in dat er minder dan tien meldingen zijn ontvangen, dat dat geen calamiteiten betreft ...

De voorzitter:

Nee, mevrouw Van den Berg, niet voorlezen! Steunt u het verzoek of niet?

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Nee, voorzitter, temeer daar we op 13 februari weer een AO hebben over medisch-specialistische zorg.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Van Gerven namens de SP.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. De brief lost helemaal niets op. Dus volmondig steun voor dat debat. Inderdaad, de vertrouwensvraag is echt aan de orde, want er wordt echt met de veiligheid gesold.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun.

De heer Raemakers (D66):

Ik denk dat er dankzij het vorige verzoek van mevrouw Agema een hele duidelijke brief van de minister ligt. Daarin staat ook dat er bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen. Dat is de informatie waar wij als Kamerleden van uit moeten gaan. Dus geen steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Er ligt al een brief en die staat geagendeerd voor het AO dat is gepland op 13 februari. Dan gaan we het er in de Kamer over hebben.

De voorzitter:

Mevrouw Agema, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Agema (PVV):

We kunnen niet tot 13 februari wachten als kinderen dreigen te overlijden — wat al is gebeurd — en als mensen gehandicapt dreigen te raken omdat de aanrijtijden worden overschreden. Ik heb echt heel duidelijk gezegd dat voor ons de vertrouwensvraag aan de orde is en dat de coalitie dan saboteert.

Voorzitter, ik doe een beroep op u. U kunt volgende week een minderheidsdebat plannen. U kunt dat doen. U bent bij machte om dat te doen, voorzitter. Bij deze blokkade, waarbij mensenlevens in gevaar worden gebracht en de minister dus niet ingaat ...

De voorzitter:

Nee, u heeft uw punt gemaakt, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik verzoek u dus om volgende week dat debat in te plannen en deze blokkade op te heffen.

De voorzitter:

Er moet echt een meerderheid voor zijn. De heer Arno Rutte.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, ik wil u vragen om te voorkomen dat hier allerhande dingen als feiten worden gepresenteerd die geen feiten zijn.

Mevrouw Agema (PVV):

Dat heb ik niet gedaan.

De voorzitter:

Daar is de regeling niet voor bedoeld.

Mevrouw Agema (PVV):

Waarom zegt meneer Rutte dat?

De heer Arno Rutte (VVD):

Omdat het zo is.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik heb niks gedaan. Ik heb gezegd: in de brief wordt geen antwoord gegeven op de vraag die ik hier heb neergelegd. Dat is een feit.

De voorzitter:

Volgens mij was u helder.

Mevrouw Agema (PVV):

De heer Arno Rutte gaat nu beweren dat er wel zaken opgehelderd worden die niet opgehelderd worden. Nogmaals, de vertrouwensvraag is hier echt aan de orde. Ik wil dit debat kunnen voeren. Er zijn mensenlevens in gevaar. Mensen kunnen gehandicapt worden. Dat is niet wat ík zeg, dat is wat huisartsen in de regio zeggen.

De voorzitter:

U heeft uw punt gemaakt.

Mevrouw Agema (PVV):

Dit debat moet hier gevoerd kunnen worden.

De voorzitter:

U heeft ook om een nieuwe brief gevraagd. Dus ik wil eigenlijk het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Dan moeten we afwachten wat de minister daarvan vindt.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik hoop dat die brief dinsdag voor 12.00 uur kan komen.

De voorzitter:

Goed, dank u wel.

Hiermee zijn wij gekomen aan het eind van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven