Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 44, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict (34737);

  • -Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) (34767) en de Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34768);

  • -Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) (34743);

  • -Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) (34742-(R2091));

  • -Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) (34543);

  • -Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers) (34755).

Ik stel voor dinsdag aanstaande ook te stemmen over een brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State (32849, nr. 115) en over een brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34867, nr. 1).

Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Van der Lee van de fractie van GroenLinks geacht wenst te worden voor de motie op stuk 33529, nr. 419 te hebben gestemd.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat van de agenda af te voeren.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 22112-2450; 29838-92; 34775-VI-87;33628-27; 29911-176; 33695-16; 33695-15; 33199-23; 33199-22; 34775-VI-84; 33037-182; 2017Z04327; 33037-247; 33037-231; 33037-193; 33037-180; 33037-234; 33037-249; 33037-186; 33037-190; 33037-250; 33037-184; 34295-24; 33037-248; 34510-9; 21501-32-1077; 21501-32-1074; 27858-415; 21501-32-1076; 21501-32-1066; 32317-502; 32317-499; 25834-134; 25834-135; 31521-104; 23645-654; 34775-XII-68; 34775-A-53; 34775-A-52; 28642-102; 28642-101; 2018Z00429; 2017Z18913; 2017Z18912; 2017Z18910; 21501-02-1810; 21501-02-1815; 23987-210; 23987-209; 23987-212; 23987-207; 23987-208; 34775-XIII-127; 33118-101; 26643-509; 2018Z00647; 30830-17; 34466-7; 33075-4; 31045-8; 32620-196; 34775-XVI-121; 2017Z18617; 34843-2; 29477-460; 2017Z18312; 32847-310; 32847-311; 32847-309; 32847-305; 29453-457; 34673-5; 28844-135; 28844-133; 28844-130; 22112-2449; 34083-19; 22112-2462; 29502-152; 24095-423; 22112-2451; 28844-132; 2018Z00200; 28844-134; 34617-11; 31239-280; 2017Z18939; 29684-153; 29684-152; 30826-50; 22112-2455; 21501-20-1280; 31265-62; 31265-61; 31265-63; 31265-60; 31265-59; 31265-58; 31265-56; 31265-55; 31265-54; 22112-2448; 2017Z16648 en 2017Z04352.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 34725-X-7; 34550-X-103; 21501-20-1257; 34397-22 en 31793-168.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Futselaar namens de SP.

De heer Futselaar (SP):

Dank u wel, voorzitter. Gisteren zijn cijfers van het CBS bekend geworden waaruit blijkt dat de doorstroming van mbo naar hbo afneemt, vooral bij studenten uit een gezin met een middeninkomen. De SP vindt dat een zorgelijke ontwikkeling, zeker in een land met ambities om kenniseconomie te zijn. De Landelijke Studenten Vakbond ziet een verband met de invoering van het leenstelsel en ook de Vereniging Hogescholen heeft hier in het verleden voor gewaarschuwd. Daarom willen wij graag een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over dit onderwerp en aansluitend een debat, ook om voorstanders van het leenstelsel de mogelijkheid te geven publiekelijk tot inkeer te komen.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter. Mijn collega Harry van der Molen heeft hierover gisteren schriftelijke vragen gesteld. Wij wachten eerst graag de antwoorden daarop af voordat wij een debat steunen.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Die laatste formulering van collega Futselaar doet bijna een rooms-katholieke achtergrond vermoeden, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik ben het er wel mee eens om de beantwoording van de vragen af te wachten.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie maakt zich er ook wel zorgen over of dit inderdaad een effect is van het leenstelsel. We hebben er ook in voorgaande jaren telkens op gewezen en er aandacht voor gevraagd. Tegelijkertijd vind ik het wel heel erg goed dat we meer mbo'ers krijgen in dit land. Dus de urgentie zie ik nu niet. Ik wacht dan ook graag eerst de antwoorden op de schriftelijke vragen van het CDA af, voordat ik besluit of een debat nodig is.

De heer Raemakers (D66):

Namens D66 geen steun voor een debat, wel steun voor een brief.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Er is ook een ontwikkeling dat er steeds minder mensen naar het vmbo en het mbo gaan. Dus wel steun voor het debat, maar dan met het verzoek of we dat misschien wat kunnen verbreden en we het meer in het algemene kunnen trekken waar het gaat om de vraag op basis waarvan jongeren bepaalde studiekeuzes maken.

De heer El Yassini (VVD):

Voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de woorden van mevrouw Kuik van het CDA. Geen steun voor het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Öztürk (DENK):

Voorzitter. Hier is voor gewaarschuwd. Er zijn meerdere debatten geweest waarin men ervoor heeft gewaarschuwd dat het inkomen uiteindelijk kan bepalen of iemand wel of niet naar het hbo gaat. En de partij die toen niet luisterde …

De voorzitter:

U steunt het verzoek, of niet?

De heer Öztürk (DENK):

De partij die toen niet luisterde …

De voorzitter:

U steunt het verzoek, of niet?

De heer Öztürk (DENK):

De partij die toen niet luisterde wil geen debat, voorzitter. Wij steunen wel het debat en we willen ook een brief.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Moorlag.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, het kan volgens mij een spetterend dertigledendebat worden, dus laat ik het graag erop zetten. En een brief zie ik graag tegemoet.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan zullen we dit debat aan de lijst van dertigledendebatten toevoegen.

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De voorzitter:

De heer Anne Mulder namens de VVD, maar u spreekt als voorzitter van de commissie voor Financiën, dat was ik even vergeten.

De heer Anne Mulder (VVD):

Voorzitter, binnenkort plant u het debat over de toekomst van de Europese Monetaire Unie. Dat belooft een fundamenteel debat te worden. Om recht te doen aan het karakter van dat debat verzoek ik u namens de Kamercommissie voor Financiën om de spreektijden te verlengen van vier naar zes minuten.

De voorzitter:

Dat gaan wij doen.

De heer Anne Mulder (VVD):

Dank.

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Het debat over Groningen is niet afgelopen. Het staatstoezicht SodM heeft aangekondigd op 1 februari met zijn voorstellen te komen hoe de gaswinning moet worden verlaagd. Ik wil graag zo snel mogelijk daarna een brief en de week erna graag het meerderheidsdebat ingepland dat al langer gepland staat. Daarbij zou ik ook graag de minister-president uitnodigen.

De voorzitter:

Dus twee verzoeken als ik het goed begrepen heb.

Mevrouw Beckerman (SP):

Drie.

De voorzitter:

Drie. Dus de minister-president, een brief …

Mevrouw Beckerman (SP):

En het debat inplannen.

De voorzitter:

Het debat staat al maar het verzoek is wat u betreft om het eerder te plannen.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ja.

De heer Kops (PVV):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ook namens GroenLinks steun voor alle drie de verzoeken.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor het verzoek, behalve voor het laatste punt. Wat ons betreft voeren wij het debat ordentelijk met de vakminister.

De voorzitter:

Op het laatste punt, u bedoelt de minister-president? Ja? Dan begrijp ik het.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun.

De heer Jetten (D66):

Voorzitter, geen steun, maar ik zal heel kort toelichten waarom. Wij hebben dit nu volgens mij al bijna elke week gedaan. Wij hebben al met elkaar afgesproken dat wij hier een meerderheidsdebat voeren zodra de minister heeft gereageerd op de adviezen van het staatstoezicht, dus ik begrijp niet waarom dit verzoek weer wordt gedaan. Niet met de minister-president, gewoon met de minister van EZ en Klimaat. Wij plannen het in zodra de minister heeft gereageerd op het staatstoezicht.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Daar sluit ik me bij aan namens het CDA.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Ik ook.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter, ik blijf natuurlijk hopen dat dat meerderheidsdebat, dat al sinds november staat, heel snel kan worden ingepland. Volgens mij heeft de minister tijd genoeg gehad om na de uitspraak van de Raad van State al na te gaan denken, dus ik hoop ook echt dat het debat zo snel mogelijk kan komen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet, maar volgens mij is er geen meerderheid voor het uitnodigen van de minister-president. Voor de rest blijft het staan.

De heer Raemakers namens D66.

De heer Raemakers (D66):

Voorzitter. Vandaag komt er een proefschrift uit over voorlopige hechtenis bij jongeren. De NRC publiceerde er vandaag al over. Voorlopige hechtenis wordt in Nederland vaak opgelegd zonder grond en zeker bij jongeren vindt D66 dit extra kwetsbaar. Daarom vraag ik, mede namens de PvdA, een debat aan met de minister voor Rechtsbescherming.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Wij willen graag een brief hierover. We hebben gisteren besloten dat we binnenkort een algemeen overleg houden over justitiële jeugd.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Daar kan dat heel goed bij worden betrokken.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun voor het debatverzoek, en een brief vooraf is fijn.

De heer Bisschop (SGP):

Ik denk dat de lijn van mevrouw Van Toorenburg de meest zorgvuldige is.

De heer Öztürk (DENK):

Een terecht punt dat de heer Raemakers aankaartte. Volledige steun.

De heer Arno Rutte (VVD):

Steun voor een brief, maar het kan bij het AO betrokken worden zoals mevrouw Van Toorenburg aangaf.

De heer Futselaar (SP):

Steun voor een brief maar beter bij het AO justitiële jeugd.

De voorzitter:

De heer Moorlag? Nee, want het is namens u gevraagd, toch? Het was namens de PvdA.

De heer Raemakers (D66):

Namens mevrouw Kuiken.

De voorzitter:

Die is van dezelfde partij, voor zover ik weet. Dank u wel. U hebt geen meerderheid voor het houden van een debat. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Raemakers (D66):

Voorzitter, ik ben dan blij met een brief. We zullen het inderdaad betrekken bij het AO Justitiële jeugd. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Volgens mij zijn we daarmee aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering tot 14.45 uur.

De vergadering wordt van 14.28 uur tot 14.47 uur geschorst.