Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 44, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) - 34864

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 januari 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017 - 21109-232

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken Artikel 50 van 29 januari 2018 - 21501-02-1815

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 20 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst voor ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen en onderzoek, 31 januari - 2 februari 2018 - 21501-30-418

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over specificaties voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen - 22112-2466

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU-Actieplan 2017-2019: loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken - 22112-2467

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: mededeling de toekomst van voeding en landbouw - 22112-2468

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling onderhandelingsmandaat voor een toekomstig partnerschap tussen de EU en ACS-landen (post-Cotonou) - 22112-2469

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Europees minister van Economische Zaken en Financiën - 22112-2470

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het EU-raamwerk - 22112-2471

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - 22112-2472

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen - 22112-2473

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiche over de voorgestelde richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU - 22112-2474

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 23 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake verslag bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden - 23432-445

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 17 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) - 23987-212

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 22 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en rapport "Langdurige klachten na gebruik xtc" - 24077-409

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Locatiebepaling bij 112 meldingen - 29517-138

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het overleg met Venezuela te Aruba op 12 januari 2018 - 29653-37

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 20 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoofdlijnen van het MIVD-Jaarplan 2018 - 29924-153

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen - 30196-572

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding - 31288-605

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 24 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie provisieverbod - 32545-74

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Karabulut met betrekking tot de demonstranten die zijn opgepakt in het noordelijke Rif-gebied in Marokko (Kamerstuk 34775-V-35) - 32735-179

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 22 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang openbaarmaking van het rapport over Turkije van het Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) van de Raad van Europa - 32735-180

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 12 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbehouden bij woningaankoop - 32847-315

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33661-12

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 24 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportages Inspectie SZW met betrekking tot participatie en inkomensondersteuning - 34477-31

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn begrotingsverantwoordelijkheid en begrotingskoers op middellange termijn voor lidstaten - 34856-2

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds - 34856-3

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van een werkbezoek van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan het Caribisch deel van het Koninkrijk van 6 januari 2018 tot 14 januari 2018 - 34866-1

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 24 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter stelt voor te stellen in handen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) (34864).