5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de leden Schouten en Dijkgraaf stel ik voor om hun motie op stuk nr. 67 (34002) opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Een aantal leden heeft verzocht om het woord te mogen voeren in de regeling van werkzaamheden.

Het woord is allereerst aan het lid Sjoerdsma.

De heer Sjoerdsma (D66):

Niet één keer, niet twee keer maar maar liefst drie keer is er ten onrechte een vergunning afgegeven voor de export van verarmd uranium naar Rusland. Dat is uranium dat direct dan wel indirect in de schoot van Poetin wordt geworpen. Het is een opeenstapeling van fouten die de vraag oproept of minister Schultz het systeem op orde heeft. Vandaar dat mijn fractie graag een debat wil aanvragen over de kwestie van de export van uranium naar Rusland met de minister van I en M en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dat debat moet worden voorafgegaan door een brief.

De voorzitter:

Ik kijk naar de leden. Is er voldoende steun voor dit verzoek?

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor beide voorstellen.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ook steun van het CDA.

De voorzitter:

Ik kijk even rond of er nog andere collega's zijn die zich graag willen uitspreken over dit onderwerp.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Geen steun. Er zijn net vragen beantwoord. Misschien is het goed dat hier een brief over komt. Dan kunnen we daarna altijd bekijken of een debat nog nodig is.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Steun voor het verzoek van de heer Sjoerdsma.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun.

De voorzitter:

Hartelijk dank. Ik constateer dat er geen meerderheid is voor het verzoek om een debat te houden. Ik zie dat de heer Mohandis nog iets wil zeggen.

De heer Mohandis (PvdA):

Het betreft niet mijn portefeuille, maar ik wil het voorstel van de VVD steunen. Er moet dus eerst een brief komen. Op basis daarvan kunnen we besluiten of we een debat houden.

De voorzitter:

Dan blijft de conclusie hetzelfde. Er is geen meerderheid voor het houden van een debat. Er is wel steun voor een brief.

De heer Sjoerdsma (D66):

Laten we dan in ieder geval om die brief vragen. De VVD zegt terecht dat er net antwoorden op Kamervragen zijn binnengekomen. Die antwoorden zijn echter wel alarmerend. Ik hoop dat de VVD dat met mij eens is. Wellicht kan de minister van I en M haar antwoorden nader toelichten in een brief aan de Kamer. Als die antwoorden evenwel opnieuw ontoereikend zijn, zullen we hier opnieuw staan met het verzoek om een debat te houden.

De voorzitter:

Het stenogram van dit deel van de vergadering wordt doorgeleid naar het kabinet. We zullen naar aanleiding van de brief zien of het verzoek herhaald wordt.

Het woord is aan de heer Van Meenen, die een verzoek heeft om een debat te voeren met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Het aantal opleidingen in Nederland dat selecteert aan de poort is de afgelopen jaren drastisch toegenomen. Ook de manier waarop geselecteerd wordt, is aan het veranderen: steeds meer van loting naar decentrale selectie. Dat is in de ogen van mijn fractie een niet-transparante vorm van selectie. In Trouw stond vanmorgen een bericht over een onderzoek van de inspectie waaruit blijkt dat bepaalde groepen potentiële studenten daarvan het slachtoffer worden. Op dit moment zijn dat mannen en allochtonen. Mijn fractie zou daar graag een debat over voeren met de minister van Onderwijs om te zien hoe we die problematiek kunnen benaderen.

De voorzitter:

De heer Mohandis stond als eerste bij de interruptiemicrofoon.

De heer Mohandis (PvdA):

Het is zeker een trend die ook mijn fractie zorgelijk vindt. De Kameruitspraak die werd verwoord in de aangenomen motie-Klaver/Mohandis is de laatste uitspraak over het tegengaan van verdergaande selectie dan nu al mogelijk is. Het lijkt me goed om daar een debat over te voeren. Wat mij betreft, wordt het debat dan wel wat breder, dus ook gewoon over de hele trend in het hoger onderwijs. Wij willen graag dat voorafgaand aan dat debat een brief aan de Kamer wordt gestuurd. Wij hebben onlangs nog Kamervragen gesteld. Het zou goed zijn als die Kamervragen worden beantwoord, zodat het debat daarna kan plaatsvinden. Ik hoop dat de heer Van Meenen dat een goed punt vindt.

De heer Van Meenen (D66):

Dat vind ik zeker.

De voorzitter:

Daarin wordt u gesteund. Mijnheer Beertema?

De heer Beertema (PVV):

Selectie doet wat het moet doen, namelijk selecteren, dus geen steun.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Het lijkt mij heel belangrijk om hierover zeker een brief te vragen waarin ook wordt ingegaan op het artikel in de Volkskrant van vandaag, waarin studentenbond ISO aangeeft dat het de verkeerde kant opgaat met steeds meer selectie aan de poort in den brede. Wellicht kan dat ook in die brief worden opgenomen. Daarna is een debat een goed idee.

De heer Rog (CDA):

Het CDA heeft geen behoefte aan dit debat. Ik vind het prima dat er een briefje komt. Wellicht kunnen we dat op enig moment bij een algemeen overleg betrekken, maar geen plenair debat.

De heer Bisschop (SGP):

Ik kan me daar wel bij aansluiten. Ik denk dat het goed is dat er een schriftelijke reactie komt en dat we dit ook betrekken bij een debat dat er op termijn in ieder geval hierover of over verwante onderwerpen zal komen.

De heer Duisenberg (VVD):

Geen steun. Er is een inspectierapport dat aangeeft dat er minimale fluctuaties zijn. Daarover zouden wij dan hier een debat gaan voeren, dus geen steun voor dit verzoek om een debat.

De voorzitter:

Ik zie dat er brede steun is voor een brief, maar u hebt geen meerderheid voor een debataanvraag.

De heer Van Meenen (D66):

Dat is jammer, want er is helemaal geen haakje in de toekomst om dit debat bij te voeren, dus ik zou dat debat wel graag hebben. Ik zal hier morgen in de procedurevergadering opnieuw over spreken. Maar die brief zie ik graag tegemoet, met alle aspecten die hier genoemd zijn.

De voorzitter:

Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet. Daarin is de briefaanvraag in ieder geval meegenomen.

Dan geef ik vervolgens graag het woord aan mevrouw Siderius voor een rappel van onbeantwoorde schriftelijke vragen.

Mevrouw Siderius (SP):

Voorzitter. Ik heb op 25 november vragen gesteld over de sluiting van leerwerkbedrijven. Dat is al meer dan zeven weken geleden. Ik zou daarop graag antwoord krijgen.

Ook heb ik op 30 november vragen gesteld over de huisvesting van twee mbo-instellingen in Purmerend. Dat heeft echt nog meer spoed dan de eerste vragen, dus liefst zie ik dat die antwoorden deze week naar de Kamer komen.

De voorzitter:

Ook uw verzoek om spoed is bij dezen duidelijk genoteerd en zal in het stenogram mede worden doorgeleid naar het kabinet.

Dan geef ik vervolgens graag het woord aan de heer Omtzigt voor een vooraankondiging van een VAO Raad Algemene Zaken.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Vanavond hebben wij een algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken van a.s. maandag. Daarom doe ik graag een vooraankondiging van een VAO met stemmingen, te houden nog deze week. Als het kabinet dat zou willen vermijden, hoeft het slechts de brief van Juncker aan minister-president Davutoğlu van Turkije van eind november, waarom zowel in het Europees Parlement door mevrouw Schaake is gevraagd als door ons in de Tweede Kamer, naar de Kamer te sturen met de details over de deal van 3 miljard met Turkije. Die brief is nog altijd niet openbaar, terwijl we die 3 miljard wel moeten betalen. Daarover zou het VAO gaan. Hopelijk is dit op deze wijze een lege vooraankondiging.

De voorzitter:

Aangezien het stenogram van dit gedeelte van de vergadering wordt doorgeleid naar het kabinet, weet men daar meteen hoe men daarmee kan omgaan. Hartelijk dank. Wij gaan er in ieder geval rekening mee houden in de planning voor de rest van deze week en dan zien wij elkaar later nog.

Hiermee is er een eind gekomen aan de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven