Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 23, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over de moties zoals ingediend bij de wetgevingsoverleggen over de onderdelen Materieel en Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2016. 

Ik benoem tot lid van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten het lid Segers in plaats van het lid Slob. 

Ik deel de Kamer mee dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Pia Dijkstra. 

Op verzoek van de D66-fractie benoem ik in de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven het lid Koser-Kaya tot lid in de bestaande vacature. 

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op: 

  • -maandag 30 november 2015 van 19.00 uur tot 22.00 uur, van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen (34321); 

  • -maandag 14 december 2015 van 15.00 uur tot 18.00 uur, van de vaste commissie voor Financiën over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie) (34232). 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 21501-33, nr. 528; 21501-33, nr. 529; 21501-33, nr. 530; 33561, nr. 14; 30196, nr. 262; 31936, nr. 237; 21501-08, nr. 542; 33952, nr. 20; 34000-XIII, nr. 38; 29664, nr. 128; 30872, nr. 192; 30872, nr. 193; 29984, nr. 591; 31757, nr. 62. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Smaling van de SP voor een rappel. 

De heer Smaling (SP):

Voorzitter, ik heb een rappel over de vragen onder nr. 2015Z17673 aan de staatssecretaris van Economische Zaken en die van Infrastructuur en Milieu over fraude met emissiesoftware door Volkswagen. Het gaat specifiek over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de Programmatische Aanpak Stikstof. Het zijn maar twee vragen. Ik zou graag de beantwoording voor het notaoverleg MIRT van 23 november a.s. ontvangen. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan mevrouw Van Tongeren, die een verzoek heeft aan de Kamer. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Daar ben ik weer. Ik zou nog steeds graag willen weten of er steun is voor een plenair debat, onder andere over het rapport van de Wereldbank, die zegt dat er 100 miljoen armen zullen komen vanwege de klimaatverandering. Ik doe dit verzoek vandaag mede namens de Partij voor de Dieren, die hier niet kan zijn om er steun aan te verlenen. 

De voorzitter:

Gisteren is dit een dertigledendebat geworden. U kijkt of u dit nu kunt omzetten in een meerderheidsdebat. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Correct. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Geen steun, net als gisteren. Mijn suggestie is om dit te betrekken bij het plenaire debat dat wij krijgen met de minister-president over de VN-klimaattop. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Sinds gisteren is er weer heel veel CO2 uitgestoten en is het klimaatprobleem zeker niet verbeterd, dus wij steunen nog steeds het verzoek van mevrouw Van Tongeren. 

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor het verzoek. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor het verzoek. 

De heer Slob (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek. 

De heer Bisschop (SGP):

De lijn die de collega van de VVD heeft uiteengezet lijkt ons de beste. Geen steun voor het verzoek. 

De heer Smaling (SP):

Die lijn lijkt ons ook goed, maar ik wil het verzoek wel steunen, want dit is belangrijk genoeg om er een apart debat aan te wijden. Maar stel nu dat we bij het debat over de klimaattop hieraan voldoende aandacht kunnen besteden, dan kunnen we altijd nog kijken of het dan nog zinvol is om het verzoek te handhaven. 

De voorzitter:

Op dit moment bent u genoteerd voor steun. 

De heer Madlener (PVV):

Geen steun. 

De heer Geurts (CDA):

Geen steun. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, ik stel vast dat u nu niet de steun van de meerderheid heeft. Het dertigledendebat blijft staan. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dan ga ik het wellicht nog een keer proberen. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Madlener van de PVV. 

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Wat de meeste mensen al weten en aanvoelen, is dat in Nederland verkeersboetes voor te snel rijden helemaal niet bedoeld zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren maar om de staatskas te spekken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nu heeft ook een rechter een dergelijke uitspraak gedaan. Ik wil daarover een brief van het kabinet en een debat met de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Justitie. 

De voorzitter:

De heer Madlener verzoekt om steun voor een debat over het feit dat verkeersboetes jarenlang te hoog zijn geweest. 

De heer Geurts (CDA):

Steun. 

Mevrouw Visser (VVD):

De VVD heeft hier gisteren schriftelijke vragen over gesteld, waarbij wij onder meer hebben gevraagd of dit een bredere werking heeft. Wij zien de beantwoording daarvan graag tegemoet, opdat wij die kunnen betrekken bij het AO Wegverkeer, dat voor 24 november gepland staat. 

De heer Bisschop (SGP):

Het lijkt mij logisch om de beantwoording van die vragen af te wachten en dan naar bevind van zaken te handelen. 

De heer Hoogland (PvdA):

De stijging was het hoogst toen de PVV aan het bewind was, maar dat ter zijde. Geen steun voor een debat. Laten wij eerst eens even in een brief lezen hoe het daadwerkelijk zit. 

Mevrouw Swinkels (D66):

Hetzelfde. Wij hebben geen behoefte aan een debat, maar wel aan een brief van de minister. 

De heer Segers (ChristenUnie):

Steun voor een brief, die wij kunnen betrekken bij het AO dat nog in november zal worden gehouden. 

Mevrouw Kooiman (SP):

De SP heeft hier Kamervragen over gesteld. Die zien wij graag eerst beantwoord. Daarna steunen wij mogelijk de aanvraag voor een debat. 

De voorzitter:

Mijnheer Madlener, u hebt brede steun voor uw verzoek om een brief met uitleg. Op dit moment heeft u nog niet de steun van de Kamer voor het houden van een plenair debat. 

De heer Madlener (PVV):

Ik zou die brief graag ruim voor het AO van 24 november ontvangen. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet met het verzoek om de brief voor 24 november naar de Kamer te sturen. 

Mevrouw Dik-Faber heeft haar aangekondigde verzoek doorgeschoven naar morgen. Daarom is het woord nu aan de heer Hoogland. 

De heer Hoogland (PvdA):

Voorzitter. Ik verzoek de Kamer om de derde termijn van het debat over ProRail van de agenda af te voeren. Wij zullen dat verder afhandelen in een algemeen overleg. 

De heer Geurts (CDA):

Ik heb een abonnement op de interruptiemicrofoon bij deze regeling van werkzaamheden. Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Visser (VVD):

Steun voor het verzoek. 

De heer Smaling (SP):

Steun. 

De heer Bisschop (SGP):

Ook wij kunnen ons erin vinden. 

Mevrouw Hachchi (D66):

Steun. 

De heer Slob (ChristenUnie):

Wij voegen ons daarbij. 

De voorzitter:

Mijnheer Hoogland, u hebt de steun van de meerderheid van de Kamer. De derde termijn zal niet worden ingepland. 

Het woord is aan mevrouw Bruins Slot van het CDA. 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Zonet kwam het nieuws naar buiten dat het Slotervaartziekenhuis jarenlang miljoenen winst heeft gemaakt op de productie van heroïne. Het is ronduit bizar om winst te maken op zo'n medische voorziening. Het ministerie schijnt hiervan geweten te hebben. Ook schijnt er sprake te zijn geweest van het uitkeren van winst. Dat is voor ziekenhuizen verboden. Daarom wil ik een debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin zij tot in detail gaat uitleggen hoe dit in elkaar steekt, wat er gebeurd is en op welke manier het ministerie er wel of niet voor heeft gezorgd dat dit niet langer kan gebeuren. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Hier gebeuren blijkbaar zaken die absoluut niet kunnen, dus ik steun het verzoek van harte. De minister moet zo snel mogelijk naar de Kamer komen om hier tekst en uitleg over te geven. 

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Een ziekenhuis dat rijk wordt door de verkoop van heroïne op basis van zorggeld … Laten wij hopen dat het niet waar is. Wij steunen het verzoek om een brief van de minister waarin zij uitlegt wat hier aan de hand is en hoe dit kan stoppen. Op basis daarvan kunnen wij dan het debat voeren. 

De voorzitter:

U steunt dus ook het verzoek om een debat. 

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor een debat voorafgegaan door een brief met een zorgvuldige, gedetailleerde toelichting. 

De heer De Lange (VVD):

Steun voor een zorgvuldige brief, die er wat mij betreft snel kan komen. Ik begrijp dat het nieuws gebaseerd is op een boek dat komende vrijdag zal verschijnen. Laten wij eerst de inhoud goed op een rij zetten. De VVD vindt ook dat dit klip-en-klaar helder moet worden. 

De voorzitter:

Steun voor het debat. 

De heer Segers (ChristenUnie):

Als het waar is, is dat buitengewoon schokkend. Steun voor de brief en voor het debat. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Terecht. Als het waar is, is dat echt schokkend. Ik denk dat er snel een brief moet komen en daarna snel een debat. 

Mevrouw Swinkels (D66):

Steun voor een brief, maar nog niet voor een debat. Laten we eerst uitzoeken wat er aan de hand is. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor de brief en het debat. 

De heer Madlener (PVV):

Steun voor het debat. 

De voorzitter:

Mevrouw Bruins Slot, u hebt ruime steun van de Kamer, zowel voor het verzoek om een brief met een gedegen uitleg over wat er precies aan de hand is, als voor een debat. 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

De suggestie om een brief te vragen, vind ik zeer nuttig. Misschien is het verstandig dat de minister daarin een feitenrelaas opneemt. Het boek is geschreven door twee gerenommeerde journalisten, die bekend staan om vakkundig werk. Daarom is het goed dat de minister een feitenrelaas opneemt om haar kant van het verhaal op te schrijven. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet en het debat toevoegen aan de lijst, met vier minuten spreektijd per fractie. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.