Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 23, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie aansluitend op Five Presidents Report - 21501-20-1051 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 9 november 2015 - 21501-30-359 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Jeugdraad 23 november 2015 - 21501-34-255 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarbericht Nationale Drugmonitor 2015 - 24077-358 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verordening voor de interne markt voor telecommunicatie en roaming in de Benelux - 24095-393 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rijksrol in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) na 2015 - 24691-125 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het blog "Het huisbezoek" en de rol van het zorgkantoor in dezen - 25657-221 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak agressie tegen politieke ambtsdragers - 28684-455 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Effectiviteit re-integratie en bevorderen professionele uitvoering - 28719-94 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemens woningcorporaties 2015-2019, kengetal investeringsruimte en aanbieding rapporten bij Staat van de woningmarkt 2015 - 29453-402 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ondermijning lokaal bestuur - 29911-120 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 21e Conferentie van Partijen (COP21) bij het VN Klimaatverdrag van 30 november tot en met 11 december 2015 - 31793-119 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende inspecties bij een calamiteit in het gemeentelijk domein - 31839-494 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden - 32805-45 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse bijdrage aan de internationale aidsbestrijding - 33625-184 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift van de brief van 16 EU-Ministers aan Hoge Vertegenwoordiger Mogherini en Eurocommissaris Mimica om stevig in te zetten op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - 33625-185 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lening onderzoeksreactor Pallas - 33626-5 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift van de brief en beslissing op bezwaar aan het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius over het plan van aanpak Sint Eustatius - 34300-IV-26 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-V-9 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mediabegroting 2016 - 34300-VIII-81 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitwerking maatregelen versterking basisgereedheid van de krijgsmacht - 34300-X-41 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzicht vullingspercentages en reservistenbudget - 34300-X-42 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken - 34300-XIII-80 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het Jaarverslag 2014, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en van het Jaarverslag 2014 van EBN B.V. - 34300-XIII-81 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-XVII-6 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Homogene Groep Internationale samenwerking 2016 (HGIS-nota 2016) - 34301-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de reeds ingediende amendementen en schriftelijke beantwoording van vragen die resteren na het wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over het Belastingplan - 34302-25 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) - 34304-7 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 10 november 2015, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder de nummer 34208 heeft aangenomen. 

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 10 november 2015, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder de nummer 30538 heeft verworpen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.