Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 12, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij twee EU-voorstellen (34299, nr. 2) en over de aangehouden motie-Grashoff (32800, nr. 35). 

Ik stel voor, bij het debat over de agenda van de Europese top van 15 en 16 oktober 2015, inclusief de situatie ten aanzien van de vluchtelingenopvang, spreektijden te hanteren van: 

  • -tien minuten voor de VVD en de Partij van de Arbeid; 

  • -zeven minuten voor de SP, het CDA, de PVV en D66; 

  • -vijf minuten voor de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, de Partij voor de Dieren en 50PLUS; 

  • -tweeënhalve minuut voor de Groep Kuzu/Öztürk en de Groep Bontes/Van Klaveren; 

  • -anderhalve minuut voor Houwers, Klein en Van Vliet. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") (34272). 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Grashoff en tot haar ondervoorzitter het lid Hachchi. 

Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Veldman tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van der Linde. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 27428, nr. 251 en 27428, nr. 304. 

Ook stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

31839-481; 31839-429; 27858-325; 28345-136; 32716-21; 29544-642; 32716-20; 25883-253; 32716-18; 32605-169; 26642-135; 30545-190; 34300-XV-5; 31839-483; 31839-484; 31839-482; 32761-85; 31839-480; 31839-472; 31839-470; 29538-189; 29538-188; 2015Z15930; 2015Z15914; 33223-6; 21501-31-380; 26642-134; 21501-31-377; 21501-31-376; 21501-31-383; 26234-178; 22112-2004; 22112-1995; 22112-1988; 22112-1989; 32317-320; 32317-339; 2015Z18284; 32761-86; 32317-314; 32317-319; 22112-1993; 22112-1980; 33845-13; 33845-12; 21501-02-1507; 21501-08-583; 2015Z18430; 21501-02-1516; 21501-33-550; 21501-33-546; 22112-1981; 21501-33-555; 34300; 34300-VI-10; 34300-VI-7; 34300-VI-5; 32637-198; 31311-153; 32637-196; 2015Z11431; 31311-150; 29515-362; 28165-211; 29697-20; 29515-361; 32637-175; 34000-VII-44; 31311-149; 30196-307; 2015Z17203; 26396-106; 30952-210; 2015Z16992; 22831-107; 34102-10; 34300-V-4; 2015Z16621; 27561-44; 28663-63; 30175-220; 23645-604; 29383-240. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Arbeidsmarktbeleid naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober, met als eerste spreker het lid Vermeij van de PvdA; 

  • -het VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP) naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober, met als eerste spreker het lid Jasper van Dijk van de SP; 

  • -het VSO over de uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten cultuurbeleid op 2 juli 2015 (32820, nr. 171), met als eerste spreker het lid Monasch van de PvdA. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef als eerste het woord aan de heer Krol van 50PLUS. 

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. Een rappel op onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel "Vaccins ouderen bewust verzwegen", ingezonden op 10 september 2015. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren van GroenLinks. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Wij zouden oorspronkelijk vandaag de Nationale Energieverkenning krijgen. Via allerlei bronnen hebben wij vernomen dat het misschien morgen wordt. Ik zou de regering het verzoek willen doen om ons binnen een uur te vertellen wanneer die Nationale Energieverkenning er komt, zodat wij ons fatsoenlijk kunnen voorbereiden op de behandeling van de begroting van Economische Zaken. 

De heer Smaling (SP):

Ik werd vanmorgen wakker met mevrouw Van Veldhoven. 

(Hilariteit) 

De heer Smaling (SP):

Zij had het over dit onderwerp en sindsdien heeft het mij niet meer losgelaten. Hoe sneller hoe beter dus. 

De heer Bisschop (SGP):

Het lijkt mij goed dat het rapport zo snel mogelijk naar de Kamer komt, in ieder geval informatie over de stand van zaken. Dat is nodig voor de behandeling, dus van harte steun. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Zorgelijke berichten in de media over de inhoud van de NEV en wij weten nog van niks. Ik wil graag weten wanneer het rapport naar de Kamer komt, hoe sneller hoe liever. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Daar sluit het CDA zich bij aan. 

De heer Bosman (VVD):

Ik denk dat het verstandig is dat wij op korte termijn weten wanneer de NEV komt. Ik weet niet of er specifiek een termijn van een uur moet worden gesteld, maar liefst op korte termijn. 

De heer Jan Vos (PvdA):

De Partij van de Arbeid is ernstig verontrust, want de doelen in het energieakkoord zijn belangrijk en ook vastgelegd in het regeerakkoord. Als de berichten die vandaag via de tamtam naar buiten zijn gekomen en waarop woordvoerders al enthousiast hebben gereageerd waar zijn, dan hebben wij een ernstig probleem. Ik stel voor dat het kabinet op zeer korte termijn laat weten wanneer dat rapport naar buiten komt. Eigenlijk vind ik dat we dat rapport moeten hebben. Als dat circuleert, moet het ook hier in de Kamer beschikbaar zijn. 

De heer Koolmees (D66):

Namens mevrouw Van Veldhoven van harte steun. 

De voorzitter:

Ik proef toch breed het verzoek om dit zeer snel te hebben. Ik stel dan ook voor om het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik wil graag een vooraankondiging doen. Als wij in het komende uur niets horen, wil ik ergens vanmiddag een volgende regeling van werkzaamheden. 

De voorzitter:

Dat wachten wij gewoon af. En dan uw tweede punt. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Uit een rapport van de Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat volgens een door haar uitgevoerde steekproef 75% van de in Nederland geteste apparaten niet voldoet aan de energielabels. Dat onderwerp wordt ook besproken bij de EZ-begroting. Ik wil graag voor de behandeling van de begroting een brief van de minister over wat de Voedsel- en Warenautoriteit heeft ontdekt. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Steun voor een brief voor de EZ-begroting. Laat er gewoon helderheid over komen. Als allerlei fabrikanten zeggen dat ze A doen en het vervolgens B is, net als bij VW de afgelopen dagen, dan hebben we wel een reden om er met elkaar over te spreken. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie sluit zich daarbij aan. Consumenten moeten goede keuzemogelijkheden krijgen en weten wat zij kopen. Ik wil hierover ook graag een brief voor de EZ-begroting. 

De heer Smaling (SP):

Ook steun voor het verzoek. 

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor een brief. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Steun. 

De heer Koolmees (D66):

Steun. 

De voorzitter:

Ik hoor brede steun; dat is helder. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze regeling van werkzaamheden. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.