Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 3, item 8

8 Stemmingen Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking) (33816). 

(Zie vergadering van 11 september 2014.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Schouw (D66):

Mevrouw de voorzitter. Soms moet je een paardenmiddel inzetten, om te voorkomen dat ernstige zeden- en geweldsdelinquenten opnieuw de fout in gaan. Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte naar de opvatting van onze fractie voldoende rechtsstatelijke waarborgen om het toezicht goed te regelen en om de zaak EVRM-proof te maken. Maar wat gebeurde er? Mijn fractie betreurt het zeer dat er een amendement ligt van de fracties van het CDA en de PVV, waardoor die noodzakelijke rechtsstatelijke waarborgen onderuit worden gehaald. Mijn fractie kan niet instemmen met eindeloze verlenging van de proeftijd, met dubbel straffen voor hetzelfde feit en met vage omschrijvingen van belastend gedrag en het nalaten van een overgangsregeling. Zeer waarschijnlijk zal het amendement worden aangenomen. Dat betekent een fundamentele wijziging van de wet. Als het amendement wordt aangenomen, zijn wij dan ook gedwongen om tegen het wetsvoorstel te stemmen. 

De heer Segers (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. Met het wetsvoorstel waar we zo over gaan stemmen, wordt beoogd om de terugkeer van bepaalde gedetineerden en tbs'ers in de samenleving zorgvuldig, geleidelijk en zo nodig onder voorwaarden te laten plaatsvinden. De fractie van de ChristenUnie steunt dat streven, maar een wetsvoorstel moet wel voldoen aan de eisen van de rechtsstaat. Dan kan een veroordeelde niet twee keer voor één vergrijp veroordeeld worden. Het voorgestelde amendement van het CDA doet aan dat laatste afbreuk, doordat het de mogelijkheid schept van een eindeloze proeftijd nadat de straf is uitgezeten. De fractie van de ChristenUnie stemt tegen dit amendement en ziet zich genoodzaakt om ook tegen het wetsvoorstel te stemmen, indien dit amendement zal worden aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg c.s. (stuk nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, de PvdA en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, de PvdA en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.