Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 43, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over subsidies voor landbouw en visserij.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Belastingverdragen naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 23 januari 2012, met als eerste spreker het lid Van Vliet van de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Kooiman.

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter. De schriftelijke vragen die ik heb gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie over de financiële tekorten bij het Openbaar Ministerie, zijn nog niet beantwoord. Ik zou graag zien dat die vragen worden beantwoord voor het algemeen overleg over politieonderwerpen dat morgen wordt gevoerd.

De voorzitter:

Ik zal dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Ik was even in verwarring, maar u stelt ook de volgende vraag.

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter. Namens mevrouw Karabulut rappelleer ik over de onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontslagen bij de sociale werkplaatsen EMCO en Wedeka. Ik doe namens haar het verzoek dat deze vragen alsnog worden beantwoord.

De voorzitter:

Ook dit deel van het stenogram zal ik doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Madlener.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Wij hebben vanochtend kunnen genieten van een prachtige speech van de heer Cameron. Een van zijn belangrijkste conclusies was dat niet de politici moeten beslissen over de toekomst van de EU, maar de bevolking. Het lijkt mij goed om in deze Kamer een debat te voeren over de speech die wij vanochtend hebben gehoord.

De voorzitter:

Het verzoek is steun voor een debat met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president over de speech van premier Cameron.

De heer Van Bommel (SP):

Ik heb genoten van de speech van de Britse premier. Ik zou wensen dat wij in Nederland ook dergelijke duidelijke taal zouden krijgen van onze eigen minister-president die naar verluidt weigert te reageren op de speech van zijn Britse collega terwijl hij in die speech wel met toenaam wordt genoemd. De minister van Buitenlandse Zaken heeft in de media wel gereageerd op de speech van Cameron. Ik zou voorafgaand aan dat debat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, dat ik ook heel graag zal aangaan, graag een reactie van de minister-president op deze speech ontvangen, omdat daarin een aantal elementen wordt genoemd dat ook voor Nederland, zelfs voor het regeerakkoord, van belang is. Ik doel dan op de repatriëring van bevoegdheden naar lidstaten. Mijn fractie heeft daarover ook zo haar gedachten. Ik krijg graag eerst die schriftelijke reactie opdat wij met de Nederlandse regering een gedegen debat kunnen voeren over deze historische aangelegenheid.

De voorzitter:

Steun voor een debat, graag voorafgegaan door een brief.

De heer Pechtold (D66):

Wij kunnen hier niet vaak genoeg over de toekomst van Europa spreken. Ik denk dat daar nu zeker een goede aanleiding voor is. Ik ben het wel met zowel de aanvrager als de vorige spreker eens dat wij dan wel moeten weten waar de Nederlandse regering staat. We kennen onze premier als een fervente fan van de Britse politiek. Ik hoop dat hij na vanochtend enige koerswijziging kent. Ik zou dat graag vervat willen zien in een brief, en een snel debat.

De heer Omtzigt (CDA):

Ook van de CDA-fractie steun voor een brief. Die mag een reactie zijn op het betoog van Cameron. We hoeven het daar niet 100% over eens te zijn, maar de premier mag een toekomstvisie op tafel leggen, iets waar wij naartoe mogen. Hij mag daar dus een reactie op geven, maar hij mag ook zijn eigen toekomstvisie geven. Dat moet hij zelf bepalen, maar dan hebben we op basis daarvan hier een debat. De Kamervragen die wij over deze speech hebben gesteld, zou ik ook graag voor dat debat beantwoord willen zien. Steun voor de debataanvraag.

De heer Klaver (GroenLinks):

Steun voor het debat en ook voor de brief. Ook het verzoek om in die brief specifiek in te gaan op het referendum: wat dat betekent in het Verenigd Koninkrijk, wat dat betekent voor Nederland en voor de Europese Unie, maar ook hoe de minister-president van Nederland daartegen aankijkt.

De heer Servaes (PvdA):

De Partij van de Arbeid steunt de aanvraag voor zowel de brief als voor het debat. Hoe wij dit allemaal ook interpreteren – en dat zullen wij allemaal op onze eigen wijzen doen – ik denk dat dit een belangrijke speech is en dat het belangrijk is dat wij hier daarover spreken.

De heer Ten Broeke (VVD):

De VVD-fractie heeft met interesse kennisgenomen van de inderdaad belangwekkende speech van de heer Cameron van vanochtend. Wij willen een debat daarover dan ook zeker niet tegenhouden.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Een belangrijke speech, waar ik op grote lijnen instemmend op reageer. Het zou mooi zijn als de premier daar ook zo op reageerde. Wij zien die brief graag tegemoet, en ook het debat.

De voorzitter:

Mijnheer Madlener, u hebt steun voor een debat, voorafgegaan door een brief met antwoorden op allerlei vragen die het kabinet kan terugvinden in het stenogram dat ik zal doorgeleiden. Ik zal daarna het debat plannen, met spreektijden van vier minuten per fractie.

Het woord is aan de heer Bosma van de PVV.

De heer Bosma (PVV):

Voorzitter. Het totalitaire project in Brussel heeft weer nieuwe verrassingen voor ons in petto. Deze keer gaan onze journalistieke vrienden aangepakt worden. Mevrouw Kroes speelt daarin in Brussel een belangrijke rol. De EU komt met plannen om journalisten voortaan op Europees niveau te keuren. Als zij niet deugen, moeten zij worden ontslagen, en er moeten ook boetes komen. Er is een zeer eng rapport verschenen: "A Free and Pluralistic Media to Sustain European Democracy". Ik zou zeggen: lees het, want het is te erg voor woorden. Ik zou hierover dolgraag met onze staatssecretaris van media, die eigenlijk ook onze staatssecretaris is van de vrijheid van meningsuiting, een leuk en interessant dertigledendebat hebben.

De voorzitter:

Is er steun voor dit verzoek om een dertigledendebat?

Mevrouw Venrooy (VVD):

Wat ons betreft, komt er een brief, maar die mag dan wel in het Nederlands.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Ja, eens met dat voorstel van de VVD.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Een brief lijkt mij uitstekend.

De heer Omtzigt (CDA):

De CDA-fractie zou graag van de regering per brief vernemen hoe deze dit voorstel apprecieert, maar ook hoe dit zich verhoudt tot het EVRM en de recente uitspraken nota bene tegen Nederland. Dit gaat namelijk nog veel verder; Nederland is recentelijk zelfs veroordeeld.

De heer Bisschop (SGP):

Een debat lijkt mij zeer op zijn plaats.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik sluit mij graag aan bij het CDA.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik sluit mij ook graag aan bij de heer Omtzigt.

De voorzitter:

Ik proef steun voor eerst een brief aan de Kamer. Ik proef geen steun, en tel die ook niet, voor ...

De heer Bosma (PVV):

De SGP heeft toch 20 zetels, niet?

De voorzitter:

Niet in deze Kamer.

De heer Bosma (PVV):

Ik accepteer de brief als een troostprijs.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is nu aan de heer Krol van 50PLUS.

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. Vanaf deze maand wordt het toetsingsinkomen voor de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning verhoogd met een extra bijtelling van inkomen uit vermogen. De bedragen die mensen met ingang van deze maand ineens moeten gaan betalen, zijn werkelijk exorbitant gestegen ten opzichte van vorig jaar. We krijgen daar op ons meldpunt erg veel schrijnende voorbeelden van en 50PLUS verzoekt daarom om een interpellatiedebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van deze wetswijziging.

De voorzitter:

Verzoek om steun om een interpellatiedebat te houden.

Mevrouw Leijten (SP):

Mijn fractie heeft net schriftelijke vragen hierover ingediend, mede omdat mensen een hogere eigen bijdrage wordt opgelegd dan het inkomen dat zij hebben. We hebben ook de regeling van het zak- en kleedgeld. Mijn voorstel is om zo snel mogelijk antwoord te vragen, uiterlijk dinsdag 12.00 uur, en dan liefst ook op de signalen die 50PLUS of andere fracties hebben ontvangen. Dan kunnen we op basis daarvan besluiten hoe verder te gaan. Dat is mijn voorstel op dit moment. Ik wil ook graag weten om welke cijfers het gaat en hoe het CAK omgaat met bezwaren. Is er een mogelijkheid tot uitstel van betaling? Ook daarover heb ik Kamervragen gesteld. Mijn voorstel zou zijn om per disdag, 12.00 uur, helderheid te vragen. Dan kunnen we dinsdag even overleggen hoe we verdergaan met deze ernstige uitwerking van de vermogensinkomensbijtelling.

De voorzitter:

Zo snel mogelijk antwoord op de vraag, voor dinsdag 12.00 uur, geen steun voor de interpellatie op dit moment.

Mevrouw Agema (PVV):

Het is natuurlijk een heel vervelende maatregel, waar de heer Krol op 2 oktober overigens ook voor heeft gestemd in dit huis. Dat wil ik hier toch even naar voren brengen. Daarnaast steunen wij het voorstel van mevrouw Leijten.

De voorzitter:

Op dit moment geen steun voor een interpellatie.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voor D66 geldt hetzelfde. Op dit moment geen steun voor een interpellatie, maar wel graag die schriftelijke beantwoording.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Voor de Partij van de Arbeid geldt ook hetzelfde. Het gaat om een maatregel die unaniem door de Kamer is aangenomen en waar wij natuurlijk ook vragen over hebben. Het lijkt me goed als die eerst beantwoord worden. Dus steun voor het voorstel van mevrouw Leijten.

Mevrouw Keijzer (CDA):

De CDA-fractie heeft ook vele reacties gehad. Ook wij zijn zeer geïnteresseerd in vragen als: kloppen de berekeningen? Hoe verhoudt dit zich tot de mensen die uiteindelijk een hogere bijdrage opgelegd krijgen dan het inkomen dat zij hebben? De vragen waarvan ik nu hoor dat mevrouw Leijten ze gesteld heeft, zijn ook de vragen die bij mij opgekomen zijn de afgelopen dagen. Graag duidelijkheid daarover. Dan kunnen we daarna bepalen hoe we dit belangrijke onderwerp de juiste ruimte en tijd geven in dit huis.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ik merk dat de zorg over de effecten van de wet heel breed leeft en dat wij zoeken naar de juiste route om dat aan de orde te stellen. Niet wachten tot een evaluatie, want die is te ver weg, maar nu kijken hoe het uitpakt en of er dingen in zitten die wij van tevoren niet bedacht hadden. De route die mevrouw Leijten suggereerde, lijkt mij een goede: we zorgen er eerst voor dat een aantal vragen bij de regering ligt, zodat we daar een antwoord op kunnen krijgen, om daarover aansluitend het debat te vervolgen.

De heer Van 't Wout (VVD):

Ik wil ook namens het VVD graag eerst antwoord op de vragen over de uitwerking van deze Kamerbreed aangenomen maatregel.

De voorzitter:

Ik zal natuurlijk het stenogram doorgeleiden naar het kabinet, maar doe ook een suggestie aan de Kamer. De leden die hierover het woord voeren, zijn allemaal lid van de vaste commissie van VWS. Ik suggereer dat zij even bijeenkomen in een extra procedurevergadering. Mevrouw Leijten heeft vragen gesteld, anderen nog niet. Ik hoor de heer Van der Staaij opmerken dat er wellicht nog andere vragen leven in de commissie. Ik stel voor dat de commissie even bijeenkomt om dat te bespreken. Natuurlijk wil ik het verzoek van mevrouw Leijten, dat breed gesteund wordt, doorgeleiden naar het kabinet, maar om te voorkomen dat we volgende week weer zo'n exercitie krijgen, lijkt het mij verstandig dat de commissie bijeenkomt. Dan zit er zo veel mogelijk vaart achter. Ik zal ervoor zorgen dat het stenogram wordt doorgeleid naar het kabinet. Kunt u daarmee leven, mijnheer Krol?

De heer Krol (50PLUS):

Ik kan daar zeker mee leven en ik ben in ieder geval blij dat de bezorgdheid die bij ons leeft, Kamerbreed gedeeld wordt.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Klaveren. Ik hoorde zojuist dat ik u moet feliciteren met uw 21ste verjaardag. Gefeliciteerd!

De heer Van Klaveren (PVV):

Voorzitter. Ik ben alweer 34.

Enige tijd geleden kwam naar buiten dat de gemeente Rotterdam illegale moskee-internaten heeft gedoogd. In een reactie werd door de desbetreffende wethouder in Rotterdam gesteld dat de internaten altijd brandveilig waren. Nu blijkt uit nieuwe documenten waarover vandaag in NRC Handelsblad wordt bericht dat de gebouwen altijd onveilig zijn geweest en dat dit een grote bedreiging heeft gevormd voor de veiligheid van de aanwezige mensen. Dat deze illegale moskee-internaten er zijn, dat er kinderen slapen, dat het superonveilig is en dat het plaatselijke bestuur het niet zo nauw neemt met de waarheid, zijn redenen voor de PVV om een debat aan te vragen met de minister van Binnenlandse Zaken.

De voorzitter:

Het verzoek is, een debat te houden met de minister van Binnenlandse Zaken over moskee-internaten.

De heer Bisschop (SGP):

Over deze kwestie liggen er inmiddels vragen namens onze fractie bij de Griffie en bij BZK. Wij zouden die graag eerst beantwoord willen hebben. Een debat daarna is wat ons betreft uitstekend.

De voorzitter:

Ik moet even goed luisteren. U geeft steun aan het verzoek om een debat, mits eerst uw vragen zijn beantwoord?

De heer Bisschop (SGP):

Precies, want dan hebben wij ook een basis om een stevig debat te voeren.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Als ik het goed begrijp, is de insteek met name via de veiligheid, maar ik denk dat het goed is om te benadrukken dat er eerder ook vragen zijn gesteld over het pedagogisch klimaat. Daarover zijn afspraken gemaakt in de procedurevergadering VWS. Ik ben even kwijt wat wij daar precies hebben afgesproken, maar het zou zonde zijn als wij dubbele debatten voeren.

De voorzitter:

Ik ben niet aanwezig bij die vergaderingen.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Wat jammer nu toch.

De voorzitter:

Ik kan u daarbij dus niet helpen. Steunt u het verzoek van de heer Van Klaveren om een debat of niet?

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dan lijkt het mij verstandig om dezelfde weg te bewandelen als wij bij de jeugdzorg hebben gedaan; eerst een brief om te horen hoe het precies zit en welke oplossingsrichtingen er zijn.

De voorzitter:

U steunt vooralsnog niet het verzoek om een debat.

De heer Van Gerven (SP):

De SP-fractie steunt het verzoek om een brief met het antwoord op vragen, maar steunt vooralsnog niet het verzoek om een debat.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Brandveiligheid moet natuurlijk voor iedereen goed zijn gewaarborgd en daarom willen wij graag een brief ontvangen. Dan kunnen wij altijd daarna bezien of er reden is voor een debat.

De heer Azmani (VVD):

Vooralsnog geen steun voor een debat, maar wel voor een brief. Ik ben wel benieuwd.

De voorzitter:

Mijnheer Van Klaveren, ik proef brede steun voor een brief over het onderwerp, met de beantwoording van de gestelde vragen, maar nog geen steun voor een dertigledendebat.

De heer Van Klaveren (PVV):

Het blijft altijd een beetje eng, natuurlijk, want het gaat over de islam. Maar goed, het is mooi dat er steun is voor het vragen van een brief. Die wachten wij dan af.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.