Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 100, item 10

10 Stemmingen Jaarverslag en slotwet EL&I (Economie en Innovatie)

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het onderdeel Economie en Innovatie van het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 ( 33240-XIII ),

te weten:

  • - de motie-Van Vliet over het streven de budgetflexibiliteit te verhogen (33240-XIII, nr. 14).

(Zie wetgevingsoverleg van 13 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Van Vliet (33240-XIII, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het budgetrecht van de Tweede Kamer tot de belangrijkste rechten van het parlement behoort;

overwegende dat veel subsidies en exploitatiebijdragen door de rijksoverheid voor langere periodes worden toegekend;

constaterende dat hierdoor vaak geen mogelijkheid bestaat, tussentijds een subsidie of bijdrage stop te zetten of aan te passen en de budgetflexibiliteit dus sterk wordt beperkt;

constaterende dat dit afbreuk doet aan het budgetrecht van de Tweede Kamer;

verzoekt de regering, er bij toekomstige toekenning van subsidies en exploitatiebijdragen naar te streven, de budgetflexibiliteit maximaal in te vullen en ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer haar budgetrecht volledig kan gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 14 (33240-XIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Vliet (33240-XIII, nr. 15, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Vliet (PVV):

Als ik het goed heb geteld, was de fractie van GroenLinks ook voor mijn motie.

De voorzitter:

Misschien waren zij wel voor, maar ik heb echt geen opgestoken vingers gezien. Wij gaan opnieuw stemmen als daar geen bezwaar tegen is.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Vliet (33240-XIII, nr. 15, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Vliet (PVV):

Nu mijn motie is aangenomen, zou ik graag zo snel mogelijk een brief krijgen waarin staat hoe het kabinet deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.