Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brief

een, van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 31700-V, 31504 (R1864), 31792-XIII, 31700-XIII, 31792-D, 31700-D, 31395, 31317, 31700-VII, 31513, 31522, 31596, 31386, 31790, 31324 (R1844), 31256 (R1836), 31255, 29702, 31124, 31767, 31869, 31868, 31750, 31779, 31804, 31575, 31990, 31771, 31527, 31439, 31436, 31811, 30696, 31722, 31772, 31145, 31815, 31816, 31817, 31818, 31819, 31874, 31795 en 31966, heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

De volgende brieven

Reactie op verzoek commissies BuZa, EU en Defensie inzake een non-paper van de Europese Commissie over de Dialoog rond Begrotingssteun - 21501-02-934

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 11 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen tijdens het AO Transportraad van 7 oktober 2009 over de veiligheidsarrangementen bij de tijdelijke parkeervoorzieningen bij Venlo - 21501-33-246

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aerodynamica als onderdeel van efficiënter goederenvervoer - 21501-33-247

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie EZ inzake Witboek Modernisering van de ICT-normalisatie (= standaardisatie) in de EU, doc. COM(2009) 324 de - 22112-963

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 16 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 30 november-1 december 2009 - 23490-581

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijzigingen Code Publieksparticipatie Sneller & Beter als gevolg van de motie-Cramer (29385, nr. 48) - 29385-56

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Pechtold om toezending van de rapportage over polarisatie en radicalisering - 29614-18

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Doorontwikkeling politiebestel - 29628-162

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 16 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvoornemens binnenvisserij en verankering VBC's en visplannen - 29664-94

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ensisvisserij in Voordelta - 29675-87

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Personeelsparagraaf in contracten ProRail - 29893-95

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie Verkenning Onderwijsraad "Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen" - 30012-19

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie "Tijd voor Ontwikkeling" - 30012-20

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Adviezen van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek - 30139-63

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvisie over aansprakelijkheid financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie - 31123-4

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen Ierland, Nederland, Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een Maritiem Analyse- en Operatiecentrum m.b.t. verdovende middelen - 31281-2

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Plan van aanpak van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) - 31305-163

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijzigingen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) - 31371-275

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag G20 Ministers van Financiën en Centrale Bank Presidenten in St Andrews, 6 en 7 november 2009 - 31371-276

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 12 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek inburgeraars met een visuele beperking - 31791-18

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ledenwervingscampagnes omroepverenigingen - 31804-82

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomstverkenning publieke omroep - 32123-VIII-61

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mediabegroting 2010 - 32123-VIII-62

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen Van der Ham over het Fonds voor Cultuurparticipatie gesteld tijdens OCW begrotingsoverleg, onderdeel Cultuur - 32123-VIII-63

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief over de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Besselink (32123-VIII, nr. 38) over het aanscherpen van het toezicht op de verplichting om bevoegde docenten les te laten verzorgen - 32123-VIII-64

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen m.b.t. begrotingsonderzoek VW 2010 en reactie op de motie van het lid Koopmans over een goedkoper businessmodel voor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (32123-XII, nr. 9) - 32123-XII-10

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Jacobi/Van Gent (31700-XIV, nr. 86) over publieke openstelling van ommetjes en (historische) paden - 32123-XIV-60

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tegemoetkoming aalvisverbod en ontheffing wolhandkrab - 32123-XIV-61

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 13 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het amendement-Cramer (31700-XIV, nr. 55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben - 32123-XIV-62

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet '98 - 32127-138

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 12 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven