Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 54, pagina 4370-4371

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de IJsselmeerziekenhuizen, te weten:

- de motie-Agema over het garanderen van de bereikbaarheid van de zorg in Emmeloord (27295, nr. 128);

- de motie-Van Gerven over duurzame samenwerkingsafspraken als verplichte voorwaarde voor overheidssteun (27295, nr. 129).

(Zie vergadering van 11 februari 2009.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Op 23 januari vond de feestelijke opening van de dependance van het Antoniusziekenhuis uit Sneek in Emmeloord plaats. Dit was een heuglijk feit omdat de problemen in Emmeloord al negentien jaar aanhouden sinds de fusie van het Dr. Jansenziekenhuis in Lelystad. Mijn fractie is daarom heel blij met de nieuwe situatie. Wij staan achter de plaatselijke bevolking, die zegt dat zij liever naar deze nieuwe dependance gaan. Alle lokale huisartsen verwijzen ook naar dit ziekenhuis door. Wij snappen niks van de motie van de SP-fractie, die het tegenovergestelde wil: terug naar de oude situatie. Wij zullen daarom tegen die motie stemmen.

In stemming komt de motie-Agema (27295, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27295, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 14.55 uur tot 15.30 uur geschorst.