Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep - 31804

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) - 31808-(R1872)

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing van de LNV-wetgeving in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen - 31809

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 11 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Modernisering Gevangeniswezen - 24587-310

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Procedure ondernemingsraad PI Overmaze - 24587-311

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van der Ham inzake uitvoering motie over internationalisering Nederlandse middelbaar en beroepsonderwijs - 27451-98

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Orgaandonatie - 28140-65

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Activiteiten constructieve veiligheid - 28325-95

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerp-Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer - 29383-118

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Besluit externe veiligheid inrichtingen tot wegneming van enkele onvolkomenheden - 29383-119

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

ILO Verdragen - 29427-54

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Het Ervaringscertificaat in uitvoering - 30012-13

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 - 30872-11

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Cramer/Jacobi (31038, nr. 24) Natuurbeschermingswet - 31038-29

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kredietverlening aan bedrijven, consumenten, zorginstellingen en woningcorporaties - 31371-62

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag waarschuwing kredietcrisis - 31371-63

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31569-6

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31592-6

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naheffingsaanslag fiscaal parkeren - 31700-B-8

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Verzoek om reactie mediaberichten Holloway - 31700-IV-26

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport commissie overlast jaarwisseling - 31700-VII-47

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Midterm Review: het Beste Onderwijs - 31700-VIII-82

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende Advisering Commissie MER in projecten lopend programma (31721) - 31721-16

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 31721-17

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "Goed bestuur in overleg. De praktijk van onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden" - 31729-3

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie over het rapport AR inzake "Aanpak harde kern jeugdwerklozen" - 31749-5

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie en voor Buitenlandse Zaken en de algemene commissie voor Jeugd en Gezin gezamenlijk:

 • - Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) (31808) (R1872);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • - Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep (31804).

Naar boven