Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de stemmingslijst van aanstaande dinsdag c.q. aanstaande donderdag:

  • - de brief van het Presidium over een onderzoek naar de knelpunten die zich voordoen bij de informatie-uitwisselingen bij de bestrijding van de verwevenheid van de onder- en bovenwereld (29911, nr. 19).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel mee dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 31700-XVI, nr. 8, 31700-XVI, nr. 12, 31700-X, nr. 6, 31700, nr. 9, 31700, nr. 25, 31700, nr. 21, 31497, nr. 4, 31473, nr. 8, 31473, nr. 20, 31444-XII, nr. 7, 31444-VII, nr. 10, 31379, nr. 5, 31317, nr. 9, 31317, nr. 11, 31305, nr. 63, 31250, nr. 28, 31200-XI, nr. 123, 31200-VI, nr. 175, 31200-VI, nr. 174, 31200-VI, nr. 168, 31200-V, nr. 124, 31084, nr. 9, 31009, nr. 12, 31007, nr. 27, 31007, nr. 19, 31007, nr. 18, 30597, nr. 26, en 29815, nr. 156.

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Defensie het lid Uitslag tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Jan de Vries.

Het woord is aan mevrouw Langkamp.

Mevrouw Langkamp (SP):

Voorzitter. Ik wil graag twee series schriftelijke vragen rappelleren. De eerste serie gaat over het veiligheidsbed in de jeugdgevangenissen en de tweede over het wegvallen van de verloskundige zorg in twee ziekenhuizen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Teeven.

De heer Teeven (VVD):

Voorzitter. Ik zou graag schriftelijke vragen willen rappelleren aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Financiën over het doen van verbeterde aangifte en de samenloop met witwassen. Tevens zie ik graag dat die vragen worden beantwoord vóór maandag aanstaande 11.00 uur.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over de hpv-vaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma op de plenaire agenda te plaatsen. Ik ga ermee akkoord dat dit VAO volgende week wordt gehouden. Er komt overigens nog een brief van de minister.

De voorzitter:

Wij zullen dat VAO op de agenda van volgende week plaatsen, maar eerst komt er nog een brief.

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Ik heb vragen gesteld over de sluiting van coffeeshops in de grensstreek, vragen waarop ik eigenlijk gewoon antwoord wil hebben. Gezien de datum waarop ze zijn gesteld, is het hoog tijd. Mijn verzoek is helder.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Verder heb ik een set vragen gesteld aan de minister van LNV over een aantal rapporten van de VWA, waarvan de beantwoording te laat is. Wij hebben een uitstelbriefje gekregen – dat is prettig, dank daarvoor – maar volgende week is daarover een AO. Ik stel het op prijs, de antwoorden uiterlijk aanstaande maandag te krijgen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Aptroot.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. Ik heb op 2 oktober van dit jaar, meer dan twee maanden geleden dus, vragen gesteld aan de minister van SZW over de afvloeiingsregeling van de voorzitter van het Productschap voor vee en vlees, ter grootte van € 450.000. Ik heb nog geen antwoord gekregen. Ik wil uiterlijk aanstaande maandag 12.00 uur een antwoord, omdat ik de indruk heb dat met terugwerkende kracht de regels en verordeningen worden aangepast om zaken die niet zouden kunnen, toch nog eventjes af te dekken. Ik wil nú een antwoord.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik zou graag het verslag van het algemeen overleg over het geneesmiddelenbeleid van 10 december op de plenaire agenda willen plaatsen. Ik ga ermee akkoord dat dit voor volgende week wordt gepland.

De voorzitter:

Wij zullen proberen om dat VAO volgende week te agenderen.

Het woord is aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Vandaag is het vergelijkend onderzoek Peristat-2 verschenen over babysterfte in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederland nog steeds slecht scoort op dit gebied. Ik zou dan ook heel graag een debat hierover willen voeren met de minister. Voorafgaand aan dat debat zou ik via u, voorzitter, de minister een brief willen vragen waarin hij ingaat op Peristat-2, waarin wordt gesteld dat wij te lang hebben aangenomen dat Nederland prachtig presteert zonder dat daarvoor een cijfermatige onderbouwing was. Ik zou verder in die brief van de minister opgenomen willen zien wat de stuurgroep die zich tot nu toe bezighoudt met het terugdringen van babysterfte, aan acties heeft ondernomen en wat de laatste stand van zaken is. Bij die brief zou wat mij betreft ook betrokken moeten worden Peristat-1, het RIVM-rapport en de onderzoeken die tot nu toe op dit terrein zijn verschenen, inclusief een standpunt van de minister. Ik wil weten wat hij van plan is, daarmee te gaan doen.

De heer Zijlstra (VVD):

Voorzitter. De VVD steunt het verzoek om een brief, maar wij zouden aan de hand van de inhoud van de brief willen bekijken of wij een debat gaan voeren. Dat lijkt ons de juiste volgorde. Dus laten wij het op die manier doen.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Wij willen graag over dit onderwerp debatteren, maar dat kan wat ons betreft ook in een algemeen overleg in januari.

Mevrouw Langkamp (SP):

Voorzitter. Wij steunen het verzoek dat, naar ik begrijp, in eerste instantie is gericht op het verkrijgen van een brief van de minister. Daarna is er bij ons eventueel steun voor een debat. Ik heb vanochtend nog schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Misschien dat de beantwoording daarvan meegenomen kan worden in de brief.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Ook ik steun het verzoek om een brief. Ik ben ook geneigd om het verzoek om een debat te steunen omdat Nederland heel erg hoog scoort als het gaat om babysterfte. Ik wil dat het kabinet in ieder geval in de brief terugkomt op twee zaken. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers uit 2004. Hebben reeds ingezette maatregelen al effect gehad? Dus met mevrouw Arib vraag ik wat de laatste stand van zaken is. Is het bovendien mogelijk om zwangerschapsvoorlichting verplicht onderdeel van de inburgeringscursussen te maken, omdat de kans op sterfte bij allochtone vrouwen hoger is?

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook de ChristenUnie steunt het verzoek om een brief, overigens met de aanvullingen die door collega's gepleegd zijn. Ik ben geneigd om mevrouw Agema te steunen in haar suggestie om het in een algemeen overleg te bespreken.

De voorzitter:

Mevrouw Arib, ik heb geconcludeerd dat er in ieder geval steun is voor het vragen van een brief, evenals voor het verzoek om de vragen van mevrouw Langkamp daarbij te betrekken.

Mevrouw Arib (PvdA):

Ik ben in elk geval blij met de steun voor een debat. De wijze en het tijdstip waarop dat debat moet plaatsvinden, is ook afhankelijk van de hoeveelheid informatie. Als het echt om heel veel informatie gaat, is het lastig om het debat al volgende week te houden. Het lijkt mij goed om als de brief er eenmaal is, daarover verder met elkaar te overleggen. Ik hoop dat die ons binnenkort bereikt.

De voorzitter:

Akkoord. Dan sturen wij dit deel van het stenogram door naar het kabinet, zodat de brief er volgende week is. Op basis daarvan kan dan een besluit worden genomen.

Het woord is aan mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over leeftijdsdiscriminatie bij het CWI. De antwoorden daarop hadden al binnen moeten zijn, maar zijn er nog niet. Ik zou ze graag nog voor het kerstreces willen ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Op 11 november jongstleden heb ik het kabinet om een reactie gevraagd op de kritiek die is geuit door Hans van Hulst op het rapport van de taskforce Antillianen. Ik heb dat verzoek een week later herhaald. Ik heb tot nu toe echter nog helemaal niets gehoord van het kabinet. Ik zou het wel zo netjes vinden als dat alsnog gebeurde.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet, zodat uw verzoek wordt gehonoreerd.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik heb ook twee series schriftelijke vragen die nog niet beantwoord zijn en waarop ik graag alsnog antwoord krijg. Dat betreft allereerst een serie aanvullende vragen op eerdere antwoorden over uitblijvende zorg door een defecte tillift. De andere serie vragen gaat over ontslagen bij Philadel­phia. Er is daarover van alles in het nieuws, dus ik zou het prettig vinden als wij daarop antwoord krijgen.

Mijn volgende verzoek betreft vragen die ik heb ingediend op 24 november jongstleden. Die behoeven nog niet beantwoord te zijn, maar ze gaan allemaal over de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarover wij de volgende week een algemeen overleg hebben. Wij vragen de staatssecretaris om de vragen vóór dat AO te beantwoorden.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven