Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 4, pagina 147-148

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het klimaatbeleid/CO2-allocatiebeleid, te weten:

- de motie-De Krom/Spies over een EU-besluit over het post-Kyotobeleid (28240, nr. 53);

- de motie-Van Velzen/Samsom over het veilen van emissierechten (28240, nr. 54);

- de motie-Van Velzen/Samsom over jaarlijkse verlaging van het uitstootplafond voor emissierechten (28240, nr. 55);

- de motie-Van Velzen over koppeling van emissierechten ten behoeve van energie-efficiencyinvesteringen (28240, nr. 56).

(Zie vergadering van 21 september 2006.)

De voorzitter:

De motie Van Velzen/Samsom (28240, nr. 54) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het principe "de vervuiler betaalt" leidend is in het milieubeleid;

constaterende dat door het grotendeels gratis weggeven van emissierechten geen uitvoering wordt gegeven aan dit principe;

constaterende dat sommige landen van de Europese Unie reeds tot (gedeeltelijke) veiling van emissierechten zijn overgegaan;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe invulling kan worden gegeven aan het veilen van emissierechten en daarbij de gevolgen voor een gelijk speelveld mee te nemen, teneinde zo snel mogelijk over te kunnen stappen op een systeem van volledige veiling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie wordt voorgesteld door de leden Van Velzen en Samsom. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 57 (28240).

In stemming komt de motie-De Krom/Spies (28240, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen/Samsom (28240, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Samsom (28240, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28240, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.