Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 68, pagina 4282-4283

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Wet politieregisters in verband met de invoering van regels omtrent het gebruik van camera's ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen (cameratoezicht op openbare plaatsen) (29440).

(Zie vergadering van 30 maart 2005.)

De voorzitter:

Het amendement-Van Haersma Buma (stuk nr. 8) en het amendement-Van Heemst (stuk nr. 12) zijn ingetrokken.

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Heemst (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Cornielje (stuk nr. 14, A).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 151c, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Cornielje (stuk nr. 14, A), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede t/m vierde lid van artikel 151c worden zonder stemming aangenomen.

Het vijfde lid van artikel 151c, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Cornielje (stuk nr. 14, B), wordt zonder stemming aangenomen.

Het zesde t/m achtste lid van artikel 151c worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Haersma Buma/Cornielje (stuk nr. 10, herdruk) tot het doen vervallen van het negende lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het gewijzigde artikel 151c wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks staat terughoudend tegenover cameratoezicht. Zij kan zich echter toch vinden in het wetsvoorstel, omdat het een wettelijke basis vormt voor een bestaande praktijk, waarin de verantwoording aan de gemeente en de rapportage goed werden geregeld. Mijn fractie vindt het bijzonder jammer dat het amendement op stuk nr. 10 is aangenomen, waarin de plicht tot rapportage door de burgemeester aan de gemeenteraad weer uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Wij hebben ons dan ook beraden of het wetsvoorstel dan nog onze steun kan hebben. Wij zullen toch voor het wetsvoorstel stemmen, maar wij betreuren uiteraard de aanneming van dit amendement.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.