Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 15, pagina 924-925

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. drie Koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (29249);

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de nadere normering van de indexatie van op 31 december 1995 ingegane pensioenen en reeds bestaande uitzichten op pensioen (29257);

Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen (29258).

Deze Koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 13-14 oktober 2003 (21501-02, nr. 500);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de levering van helikopters voor de KLPD (29 200-VII, nr. 30);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Eurogroep en Ecofin-raad van 6 en 7 oktober 2003 te Luxemburg (21501-07, nr. 415);

een, over de beoordeling van het financieel beheer van het Rijk (28880, nr. 113);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over afvalbeheer (27664, nr. 18);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, ten geleide van een reactie op het rapport "Quick scan van de vleeskalversector" (26991, nr. 93);

 • een, over concrete beleidsaanpassingen in het Programma Beheer (29200-XIV, nr. 13);

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • twee, inzake Acute zorg (29247, nrs. 1 en 2);

 • een, inzake invoering Diagnose behandeling combinaties (DBC's) (29248);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Visumverlening in Schengenverband" (29260).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het ontwerpbesluit tot aanpassing van diverse AMvB's in verband met de instelling van het Inspectoraat-Generaal Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ter verbetering van de doelmatigheid van gegevensverstrekking met het oog op toezicht;

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van de evaluatie van het energielabel en de energiepremie voor personenauto's over het jaar 2002;

 • een, inzake aangroeiwerende verven/uitvoering motie-Mastwijk c.s. (28358, nr. 13);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het afschrift van de brief gemeente Rotterdam inzake tunneltechnische installaties Betuweroute;

 • een, inzake de brief van de reizigersvereniging Rover;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de eindrapportage en het jaarverslag Flyland;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake spoedeisende wetsvoorstellen;

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake analyse van de arbeidsinspectie naar aanleiding van toename bedrijfsongevallen in de chemische industrie;

 • een, ten geleide van de ministeriële regelingen Wet werk en bijstand (WWB);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake zittend ziekenvervoer;

een, van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake herziene planningsbrief 2003-2004.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de Handelsregisterwet 1996, de Woningwet en de Wet politieregisters (Aanpassingswet Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) (29243);

 • - Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de nadere normering van de indexatie van op 31 december 1995 ingegane pensioenen en reeds bestaande uitzichten op pensioen (29257);

b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (29249);

 • - Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen (29258).