Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 75, pagina 4215

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende het voorstel om de regering te verzoeken, advies te vragen aan de Raad van State over de interpretatie van artikel 137, vierde lid, van de Grondwet (28600 VII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.