Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de start van de bacheloropleiding klinische technologie (28832).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van acht fiches nieuwe commissievoorstellen (22112, nr. 265);

twee, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, over de uitvoering van de motie-Varela, nr. 729, en het ambtsbericht over Afghanistan, nr. 732 (19637, nr. 733);

 • een, ten geleide van de vierde voortgangsrapportage in het kader van het Groot project inburgering oudkomers (GPIO) (27083, nr. 33);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de gemeentelijke rampenplannen (26956, nr. 14);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, inzake de dechargeprocedure van de begrotingsuitvoering van de Europese Commissie (21501-07, nr. 397);

 • een, over de prijsstijgingen in de horeca (25107, nr. 74);

 • een, over de toegankelijkheid van financiële diensten (27863, nr. 14);

een, van de ministers van Financiën en van Economische Zaken, over het NMa-onderzoek naar de cd-sector (25107, nr. 75);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over de vrijval van in 1999 en 2000 ingevolge een spaarloonregeling gespaarde bedragen (28607, nr. 61);

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de implementatie van EU-richtlijnen (27793, nr. 9);

 • een, over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen) (28600-XI, nr. 98);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over het algemeen overleg KPN continuïteit vaste net (28165, nr. 9);

 • een, inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Mededingingswet (28485, nr. 7);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad die op 17 en 18 maart 2003 in Brussel plaatsvond (21501-32, nr. 23);

 • een, over de agenda van de Landbouw- en Visserijdraad die op 8 april 2003 in Luxemburg gaat plaatsvinden (21501-32, nr. 24);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het stoppen van de werving van medisch specialisten uit Zuid-Afrika (27223, nr. 41);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de voortgang bij het handhaven en het garanderen van een landelijk dekkend Mobiel medisch teams-netwerk (28600-XVI, nr. 118);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de motie van het lid Wilders c.s., 28600-XVI, nr. 68 (25170, 28600-XVI, nr. 31);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over SARS (28827, nr. 3).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verzoek om bemiddeling van de heer Oerlemans inzake weigering tot verstrekken van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aan zijn echtgenote;

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, inzake uithuisplaatsing plegers huiselijk geweld;

 • een, ten geleide van het jaarplan 2003 Raad voor de rechtspraak;

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, inzake Onderhandelaarsakkoord CAO PO, VO 2003;

 • een, inzake onderzoek LAKS;

 • een, inzake stand van zaken betreffende Het Rhedens;

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het afschrift van de brief aan commissaris Solbes met de mededeling dat Nederland geen geactualiseerd stabiliteitsprogramma zal indienen;

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, inzake standpunt over het rapport "Beslissen over Biotechnologie";

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage bodemonderzoek en -sanering van staatseigendommen;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake financiën Raad voor de transportveiligheid;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake regels omtrent de metermarkt, brief aan EnergieNed;

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake melkquotum; beëindiging totaalverhuur en benuttingseisen per 1-4-2004;

twee, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst biotechnologie bij dieren;

 • een, inzake knelgevallen varkenshouderij en pluimveehouderij;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake opdrachtverlening aan ZonMw inzake het chronischevermoeidheidssyndroom.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van M.Ch. van Holtz, over huishuur en de heer Fortuyn.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage.

Naar boven