Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de LPF benoem ik in de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken het lid Van As tot plv. lid in plaats van het lid Herben.

Het woord is aan de heer Meijer.

De heer Meijer (CDA):

Voorzitter. Wij hebben vanmorgen een debat gehad met de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de vogelpest. Namens de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verzoek ik u, het verslag van dit algemeen overleg op de plenaire agenda te plaatsen, bij voorkeur vandaag, opdat fracties de mogelijkheid hebben, moties naar aanleiding van dit verslag in te dienen en opdat daar mogelijkerwijs ook stemming over kan plaatsvinden.

De voorzitter:

Ik stel voor – omdat het in het verlengde is van hetgeen gisteren al door u was aangekondigd – het verslag van dit algemeen overleg toe te voegen aan de agenda van vandaag, aan het eind van de vergadering van vanmiddag. Daar is, onder het voorbehoud van dit formele verzoek, al rekening mee gehouden.

Ik stel tevens voor, de stemmingen over de moties die daarbij naar verwachting zullen worden ingediend, morgen na de lunchpauze te houden.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Wilders.

De heer Wilders (VVD):

Voorzitter. Gisteren heb ik bij de regeling van werkzaamheden, met steun van de Kamer, een brief gevraagd aan de regering inzake de berichten in NRC Handelsblad van zaterdag jongstleden over de honderden islamitische strijders die zich in Europa zouden ophouden om terroristische aanslagen te plegen. Wij hebben toen gevraagd, die brief vandaag vóór twaalf uur 's middags te mogen ontvangen. De brief is er echter nog steeds niet, zo heb ik zojuist van de griffie begrepen. Dat kan natuurlijk het geval zijn, maar ik moet wel zeggen dat het beleefd is als de regering dan even een briefje stuurt om aan te geven waarom het niet kan. Ik verzoek u, de regering eraan te herinneren de gevraagde brief zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen, waarbij de regering de Kamer tevens aangeeft wanneer dit dan wel lukt. Het wordt nu moeilijk om deze week nog een spoeddebat te houden, ten aanzien waarvan u gisteren terecht zei dat wij eerst de brief moeten zien om dat te kunnen bepalen. Ik wil het echter nog steeds niet uitsluiten dat het deze week plaatsvindt of anders volgende week. Ik wil graag van de regering weten wanneer wij, als het vandaag niet lukt, de antwoorden zouden kunnen ontvangen, want het is een belangrijke kwestie.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering direct – dat gebeurt overigens altijd – door te geleiden naar het kabinet, in het bijzonder de ministers van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken.

Voorzitter: Hamer

Naar boven