Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een brief van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Aardgasbaten" (26811).

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

een, ten geleide van het CREED-onderzoek;

een, ten geleide van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van R. Wijnen, over de biologische werking der pesticiden;

een, van prof.dr. B.C.L. Touwen, inzake het doen deelnemen van kinderen aan oorlogshandelingen.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven