Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, te behandelen donderdag 7 oktober bij het begin van de vergadering:

  • - verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften (26251, nrs. 94 t/m 115).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van 12, 13 en 14 oktober:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland (26528);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de Algemene Periodieke Keuring (26554);

  • - het wetsvoorstel Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (26367).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van GroenLinks benoem ik in:

  • - de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Oedayraj Singh Varma tot lid in plaats van het lid Van Gent en het lid Van Gent tot plv. lid in plaats van het lid Rosenmöller;

  • - de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Rosenmöller tot plv. lid in plaats van het lid Vendrik;

  • - de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Rosenmöller tot plv. lid in plaats van het lid Van Gent en het lid Van Gent tot lid in plaats van het lid Rosenmöller;

  • - de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat het lid Vendrik tot plv. lid in plaats van het lid M.B. Vos.

Het woord is aan mevrouw Visser-van Doorn.

Mevrouw Visser-van Doorn (CDA):

Voorzitter! Vanmorgen heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden met de staatssecretaris van Cultuur over diversiteit. Namens mijn fractie vraag ik u om het verslag daarvan op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik zal de Kamer hierover op een later tijdstip een voorstel doen.

Naar boven