Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 29, pagina 2095

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. vijf brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 24 november 1998 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 25848, 25851, 26014, 26078 en 26121, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika (26290, R1625);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, over de actuele situatie in Indonesië (26049, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Interne Marktraad gehouden op 9 november 1998 te Brussel (21501-01, nr. 118);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van een notitie over de Gazahaven (23432, nr. 21);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

  • een, over de capaciteit van vreemdelingenbewaring derde kwartaal 1998 (24587, nr. 34);

  • een, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn in de eerste termijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden op 12 november 1998 (25403, nr. 25);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het verslag van de informele JBZ-raad van 29 en 30 oktober 1998 (23490, nr. 109);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de voortgang van de verbetervoornemens ten aanzien van de zelfstandige bestuursorganen (25268, nr. 11);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over longitudinale leerwegen MBO-HBO (26200-VIII, nr. 37);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de toekomst van de Nederlandse luchthaveninfrastructuur (24786, nr. 49);

een, van de minister van Economische Zaken, over de resultaten van de Onderzoeksraad van 13 oktober 1998 (21501-13, nr. 48);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over duurzaam geproduceerd hout (23982, nr. 30);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT) (26263, nr. 2);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel SAMEN (26210, nr. 3).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake bevestiging dat de minister van Verkeer en Waterstaat zal optreden als coördinerend bewindspersoon ten behoeve van de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake grensoverschrijdend onderwijs mobiliteit Nederland-Vlaanderen v.v.;

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, ten geleide van de rapportage Campagne De veilige school;

  • een, ten geleide van een ontwerpregeling inzake tijdelijke voorschriften in verband met de goede invoering van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van een conceptregeling toezicht effectenverkeer.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van mevrouw H. Buwalda-de Vries aan de commissie voor de Verzoekschriften inzake het verslag van de commissie betreffende haar verzoekschrift.

De voorzitter stelt voor, deze brief ter griffie ter inzage te leggen uitsluitend voor de leden.