Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 65, pagina 4892

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijk boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet Goedkeuring van het op 3 mei 1996 te Genève tot stand gekomen Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), en van het op 13 oktober 1995 te Wenen tot stand gekomen Aanvullend Protocol inzake blindmakende laserwapens (Protocol IV), gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (25925, R1614).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

  • een, inzake het voornemen om over te gaan tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (23908, R1519, nr. 30);

  • een, ten geleide van een Interregionale Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende Staten, anderzijds (25939);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de notitie inzake de leeftijdsgrens van 65 jaar in de inkomstenbelasting, in het bijzonder voor de zelfstandigenaftrek en de fiscale oudedagsreserve (25942);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, over het kostenbeheersingsbeleid rond medische hulpmiddelen (24124, nr. 66);

  • een, over sociale zekerheid (25524, nr. 8);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van Wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering in verband met het regelen van de aanspraak op zorg door een sociaal-pedagogische dienst (25943).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van de staatssecretaris van Justitie, houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen betreffende scheidingsprocesrecht en daarmee samenhangende regelingen (23616, nr. 4).

De voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, ten geleide van de voorlopige agenda van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het rapport "Simulatieproject landelijke GPL";

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het LCCM-strategiedocument;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het rapport van de commissie-De Vries;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over kostenbeheersing medische hulpmiddelen;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over scheiden van wonen en zorg.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;