Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. vijf koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Vaststelling van bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 alsmede wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften voor provincies en gemeenten (24497);

Wijziging van de Destructiewet (24505);

Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en de Wet individuele huursubsidie in verband met de zogenaamde huursombenadering (24507);

Goedkeuring van het op 28 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen alsmede intrekking van de Wet bestrijding namaakprodukten (24509);

Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep) (24510).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de resultaten van de zogenaamde "Proximity Talks" in Dayton (VS) inzake vrede in Bosnië-Herzegovina (22181, nr. 130);

een, van de minister van Justitie, over de voortgang van de grote nieuwbouwprojecten in de sector gevangeniswezen (22999, nr. 31);

een, van de staatssecretaris van Justitie, over een bijdrageregeling waarop individuele gemeenten via Halt Nederland een beroep kunnen doen voor aanvullende steun (24400-VI, nr. 23);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de resultaten van de EU-Onderzoekraad van 30 oktober 1995 (21501-13, nr. 31);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de kerndoelen basisonderwijs en basisvorming (24400-VIII, nr. 46);

een, van de minister van Financiën, over de monetaire unie (24400-IXB, nr. 16);

een, van de minister van Economische Zaken, over de besluiten de WEM in te zetten ter waarborging van de vrije en non-discriminatoire toegang van dienstaanbieders (23968, nr. 13);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de nota "Emancipatie in uitvoering" (24406, nr. 4);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over individuele huursubsidie (24506).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van een besluit van 1 november 1995 inzake de Kaderwet Volwasseneneducatie;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, derde kwartaal 1995.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken.

Naar boven