Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 33, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 6 april 2021:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35293);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) (35527);

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs) (35582);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket) (35669);

b. de stemming (onder voorbehoud) van het volgende voorstel te doen plaatsvinden op 6 april 2021:

Voorstel van het lid Van der Linden (fractie Nanninga) tot het controversieel verklaren van wetsvoorstel 35 711 Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie;

c. de voortzetting van de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 20 april 2021:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar) (34641);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 18 mei 2021:

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 25 mei 2021:

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526);

f. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 1 juni 2021:

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079);

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake geannoteerde agenda van de Europese Raad en de Eurotop van 25 en 26 maart 2021 (griffienr. 168773);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, inzake geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 15 maart 2021 (griffienr. 168772);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake consultatie: Towards a stronger and more resilient Schengen Area (griffienr. 168771);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake afschrift brief gemeenten Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten (griffienr. 168779);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Besluitvorming Rijksministerraad 26 maart 2021 (griffienr. 168780);

een, van alsvoren, inzake rapporten Taakverdeling en BES-fonds (griffienr. 168784);

een, van alsvoren, inzake uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-COHO (griffienr. 168783);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake verslag informele videoconferentie EU-onderwijsministers 19 februari 2021 (griffienr. 168481.01);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake schriftelijk overleg t.b.v. informele vergadering van EU-transportministers d.d. 30 maart 2021 (griffienr. 168703.01);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat a.i., inzake verslag Energieraad (VTC) 14 december 2020 (griffienr. 168781);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Dilemma's in de NOW (griffienr. 168782)

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

2. de volgende geschriften:

een, van M.d.L., inzake de nieuwe politiewet (35641) (griffienr. 166322.54).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van P.M., inzake wetsvoorstel 35 619 (Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden)(griffienr. 168674.18).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van P.v.d.M. te Z., inzake energiebelasting (griffienr. 168770.

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van A.H., inzake nieuwe regels berekening Wajong (griffienr. 168769);

een, van P.V., inzake pensioen (griffienr. 168768).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.M.K. te N.P., inzake controleren verzekeringsplicht zorgverzekering en regelen gepseudonimiseerde persoonsgegevens (35044) (griffienr. 168785).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van L.v.V., inzake drang en dwang (griffienr. 167290.182).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Binnenlandse Zake en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.