Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 33, item 3

3 Beëdiging van de heer H.J.J. Talsma en mevrouw H.M. Prast

Aan de orde is de installatie van de heer H.J.J. Talsma (ChristenUnie) en mevrouw H.M. Prast (PvdD).

De voorzitter:

Aan de orde is de installatie van de heer H.J.J. Talsma en mevrouw H.M. Prast. Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden der Kamer de heer H.J.J. Talsma en mevrouw H.M. Prast: de heer Van Ballekom, voorzitter, mevrouw Bezaan, lid, en mevrouw Kluit, tevens lid.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrieven van de heer H.J.J. Talsma en mevrouw H.M. Prast in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak heeft verricht. Ik geef derhalve het woord aan de heer Van Ballekom, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de heer H.J.J. Talsma en mevrouw H.M. Prast, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Van Ballekom, voorzitter der commissie:

Voorzitter. De commissie, die zoals u al hebt gezegd bestaat uit mevrouw Bezaan, mevrouw Kluit en ondergetekende, heeft de geloofsbrieven van de benoemde leden van de Kamer de heer Talsma en mevrouw Prast onderzocht en heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden, en dit alles conform de Kieswet.

Het rapport van de commissie is neergelegd bij de Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer dan ook om de heer Talsma en mevrouw Prast als lid van de Kamer toe te laten. Waarvan akte, voorzitter.

De voorzitter:

Ik dank de heer Van Ballekom voor het uitbrengen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen. Kan de Kamer zich hiermee verenigen? Dat is het geval.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer Talsma en mevrouw Prast binnen te leiden. Ik verzoek alle leden te gaan staan.

Nadat de heer Talsma en mevrouw Prast door de Griffier zijn binnengeleid, legt de heer Talsma in handen van de Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eden af en legt mevrouw Prast in handen van de Voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaringen en beloften af.

De voorzitter:

Ik wens u beiden van harte geluk met uw benoeming en installatie en verzoek u de presentielijst te tekenen, waarna ik u zal feliciteren. Ik verzoek de overige leden op hun plaats te blijven.

Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.