Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 28, item 4

4 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen) ( 35267 );

- de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 19 mei 2020 inzake subsidiariteitstoets met betrekking tot EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM( 2020)80 (35448, letter C ).

Deze voorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber, gaat uw gang.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Wij willen als PVV graag aantekening vragen bij wetsvoorstel 35267.

De voorzitter:

De heer Cliteur.

De heer Cliteur (FvD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie wil graag aantekening vragen bij de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen onder nummer 35267.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Cliteur. Mevrouw Vos.

Mevrouw Vos (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De PvdA-fractie wenst graag aantekening bij de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor EZ en Klimaat over de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van de Verordening inzake de Europese Klimaatwet.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Vos. Mevrouw De Boer.

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks wil graag aantekening bij de brief van de voorzitter onder nummer 35448.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Boer.

De leden van de fracties van de PVV en FvD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen) (35267) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 19 mei 2020 inzake subsidiariteitstoets met betrekking tot EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80 (35448, letter C) te hebben kunnen verenigen.

Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heb begrepen dat er vanuit de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid behoefte is aan een korte derde termijn over wetsvoorstel 35213, het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.