9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 16 oktober 2018:

Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES) (34331);

Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES (34968);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018) (34859);

Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019) (34870);

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen) (34883);

Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (34889);

Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) (34909);

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (34977);

b. de behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 16 oktober 2018 onder voorbehoud:

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (34821);

c. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 16 oktober 2018:

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957);

Motie van het lid Reuten (SP) c.s. over het opnemen van een definitie van maatschappelijk belang in de Mijnbouwwet (34957, I);

Motie van het lid Reuten (SP) c.s. over goedkeuring vooraf van beide Kamers bij vaststelling operationele strategie (34957, J);

Motie van het lid Verheijen (PvdA) c.s. om de ministeriële regeling bedoeld in het voorgestelde artikel 52d, derde lid, van de Mijnbouwwet, alvorens vast te stellen, aan beide Kamers der Staten-Generaal voor te leggen (34957, K herdruk);)

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over de inzet van de aardgasbelasting (34957, L);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 16 oktober 2018:

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen (34874);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 6 november 2018:

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) (4967);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 6 november 2018:

Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) (34878);

g. de derde termijn van het Beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat te doen plaatsvinden op 12 februari 2019.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (34882);

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) (34967);

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (34977).

Deze wetsvoorstellen worden in handen gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake een afschrift van zijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake ontwerpbegrotingen 2019 (griffienr. 163877);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake regeling van werkzaamheden van de Kamer van 10 oktober 2018 (griffienr. 16218.26);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van de brief van 9 oktober 2018 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake verzoek van de lid Klaver (GroenLinks) betreffende contacten met bedrijven (griffienr. 162108.25);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake afdeling klachtbehandeling CTIVD (griffienr. 163904);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Gedeeltelijke herziening van het ITU Radioreglement 1979 (WRC-15); Genève, 27 november 2015 (griffienr. 163893);

een, van alsvoren, inzake Vierde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 23 september 2018 (griffienr. 163894);

een, van alsvoren, inzake technische briefing inzake Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (griffienr. 163205.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2018 (griffienr. 163892);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 oktober 2018 (griffienr. 163830);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Wijziging van de Noordzee - Middellandse Zee corridor na de brexit (griffienr. 163893);

een, van alsvoren, ten geleide van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 2018 (griffienr. 163879);

een, van alsvoren, inzake uitbreiding en versterking postennet (griffienr. 163903);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake afschrift beleidsreactie onderzoek Raad voor de rechtshandhaving betreffende slachtofferhulp in Caribisch Nederland (griffienr. 163878);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 1 en 2 oktober 2018 (griffienr. 163760.02);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake behandelschema pakket Belastingplan 2019 (griffienr. 163886.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake informele Milieu- en Transportraad 29 en 30 oktober 2018 te Graz (griffienr. 163899);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van een afschrift van het verslag van de informele Energieraad die op 18 september 2018 onder Oostenrijks voorzitterschap plaatsvond in Linz (griffienr. 163592.01);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van het verslag Informele Landbouwraad 23 tot 25 september 2018 (griffienr. 163676.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 (hoofdstuk IV, VII en XVIII) van het Ministerie van BZK (griffienr. 163838);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (griffienr. 163839);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Defensie (griffienr. 163840);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (griffienr. 163841);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (griffienr. 163842);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van LNV (griffienr. 163843);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2019 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (griffienr. 163844);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (griffienr. 163845);

ieen, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVII) voor BHOS (griffienr. 163836);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (griffienr. 163837);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (griffienr. 163835).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van L.V., inzake chroom-6 in houtrook/houtkachels zijn grootste bron van hernieuwbare energie (griffienr. 163887).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van J.J., inzake Turkse overbuurvrouw (griffienr. 163898).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven