4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren heb ik aangewezen:

  • -mevrouw Van Leeuwen als lid van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), voor Financiën (FIN), voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de bestaande vacatures.

Op verzoek van de fractie van de PVV heb ik aangewezen:

  • -de heer Aardema als lid van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Europese Zaken (EUZA) in de bestaande vacatures.

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 9 oktober 2018, houdende aanwijzing van de heer W.J. Moorlag tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in plaats van mevrouw E.M.J. Ploumen.

Naar boven