5 Toestemming orgaandonatie

Aan de orde is de behandeling van: 

  • - de brief van de vicevoorzitter van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 oktober 2016 inzake een verzoek om voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot de wijze waarop toestemming kan worden verleend voor orgaandonatie ( 33506 , letter B ).

De voorzitter:

Aan de orde is een brief van de vicevoorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met het verzoek om instemming met een conceptbrief houdende een voorstel om de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen inzake het Voorstel van wet 33506 van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. 

Ik stel aan de Kamer voor, in te stemmen met het voorstel van de commissie en te besluiten om de brief aan de Raad van State conform vast te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven