13 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de behandeling van de volgende brief te doen plaatsvinden op 11 oktober 2016: 

Brief inzake verzoek de plenaire vergadering ter instemming een conceptbrief voor te leggen met het verzoek van de Eerste Kamer om voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506, B); 

b. de stemmingen over de volgende moties en wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 11 oktober 2016: 

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening (34379); 

Motie van het lid Dercksen c.s. inzake aanpassing van dit wetsvoorstel zodat het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand wordt gezet (34379, G); 

c. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 11 oktober 2016: 

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen) (34469); 

Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie van richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea, van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343) (Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen) (34474); 

Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo) (34498); 

Goedkeuring van het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 27 en 75) (34499); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 11 oktober 2016: 

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34454); 

e. de tweede termijn van de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 november 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) (34323); 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs (34347); 

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34454). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld met als peildatum 30 september 2016 (griffienr. 159966); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 20 september 2016 (griffienr. 159831.01); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel op 23 september 2016 (griffienr. 159956); 

een, van alsvoren, inzake aanvulling geannoteerde agenda Informele RBZ Handel 23 september 2016 te Bratislava (griffienr. 159956.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda RBZ Handel (griffienr. 159979); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de halfjaarlijkse rapportage 1e helft 2016 Cft-BES (griffienr. 159962); 

een, van de minister van Defensie, ten geleide van het Materieelprojectenoverzicht 2016 (griffienr. 159875); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake tariefregulering obstetrisch high care (griffienr. 159972); 

een, van alsvoren, inzake Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2016 (griffienr. 159954); 

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake afschrift Verslag schriftelijk overleg Tweede Kamer inzake VSO inzake de voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging (TK 34 104, 25657, nr. 129 herdruk) (griffienr. 159363.01). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van de minister voor Wonen en Rijksdienst (griffienr. 159948); 

been, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het Ministerie van Financiën (griffienr. 159949); 

een, van alsvoren, ten geleide van het Rapport Kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen 2011-2016; Zicht op zes jaar bezuinigen en lasten verzwaren (griffienr. 159959); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (griffienr. 159985); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (griffienr. 159986); 

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector (griffienr. 159987); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (griffienr. 159984); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (griffienr. 159983); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (griffienr. 159982); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017-2021 en het ontwerpbeheerplan 2017 van de nationale politie (griffienr. 159981); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken (griffienr. 159980); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over Vervanging onderzeebootcapaciteit (griffienr. 159975). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van M.K., inzake ernstige ongelijke behandeling door politie (griffienr. 159968); 

een, van R.S., inzake eigenwoningregeling onder voorgesteld nieuw huwelijksvermogensrecht (griffienr. 158841.07). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van J.v.V., inzake economie van barmhartigheid (griffienr. 159970). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van E.H.M.S. te K., inzake invoering ADR systeem in Nederland (griffienr. 159856.38); 

een, van J.M.v.d.H., inzake orgaandonatiewet (griffienr. 159856.39); 

een, van J.d.J.S,. te L., inzake invoering ADR systeem in Nederland (griffienr. 159856.40); 

een, van E.H.M.S. te K., inzake inzage medisch dossier door Zorgverzekeraars (griffienr. 159915.01); 

een, van M.D., inzake medisch dossier (griffienr. 159915.03); 

een, van J.d.J.S. te L., inzake alsvoren (griffienr. 159915.04); 

een, van W.F. te W., inzake donorwet (griffienr. 159856.42). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven