Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 27, item 6

6 Stemming Aanvulling spreekrecht slachtoffers

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden (34082). 

(Zie vergadering van 5 april 2016.) 

De voorzitter:

De minister voor Wonen en Rijksdienst die namens de regering bij de stemming aanwezig is, heb ik al welkom geheten in de Eerste Kamer. 

Heeft iedereen de presentielijst getekend? Dat is niet het geval. Ik zie dat de heer Ten Hoeve dat nog komt doen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Engels (D66):

Voorzitter. De mogelijkheid om het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden tevens aan te wenden om iets over de strafmaat te kunnen zeggen, verstoort naar het oordeel van mijn fractie de strafvorderlijke balans die tot uitdrukking komt in de autonome en magistratelijke rol van het Openbaar Ministerie namens de samenleving en de onafhankelijke positie van de rechter die het rechtsbewustzijn vertegenwoordigt. De meerwaarde voor de slachtoffers en nabestaanden op dit specifieke punt van het spreekrecht over de strafmaat is voor mijn fractie onvoldoende duidelijk geworden. Om die reden kan mijn fractie dit voorstel niet aanvaarden. 

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie is positief over het huidige spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden, maar het voorliggende voorstel om dit spreekrecht onbeperkt te verruimen kan mijn fractie niet steunen. Wij willen de functie van waarheidsvinding van het onderzoek ter zitting beschermen en de druk op de rechter niet onnodig vergroten. Wij zijn wel warm voorstander van een uitwisseling tussen slachtoffers en daders naar behoefte, maar op een meer geëigend moment als het onderzoek is afgerond en het daderschap vaststaat. Wel steunen wij het andere onderdeel om slachtoffers van verkeersmisdrijven voor compensatie in aanmerking te laten komen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.