Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 27, item 10

10 Stemming Doorstroming huurmarkt

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015) (34373). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Köhler (SP):

Voorzitter. We staan voor de afweging dat met dit wetsvoorstel veel huurders een minder hoge huurverhoging gaan krijgen, maar een aanzienlijk aantal huurders krijgt een extra hoge huurverhoging. Daarnaast worden tijdelijke huurcontracten veralgemeniseerd, wat ernstig afbreuk doet aan de huurbescherming. De bundeling van al deze uiteenlopende voorstellen, waarvan wij er een steunen, maar de rest afwijzen in één wet, brengt de SP-fractie tot een tegenstem. 

De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Voorzitter. Ook voor ons geldt dat wij een afweging moeten maken tussen een aantal zaken waarin wij met de minister mee kunnen gaan. Ook dank voor de beantwoording op een aantal punten. Tegelijkertijd, als we overall kijken, biedt deze wet in onze ogen niet voldoende stappen vooruit om de fundamentele problemen op de woningmarkt aan te pakken. Met name het punt van de tijdelijke verhuur en het feit dat grote groepen toch met forse huurverhogingen te maken krijgen, doet de afweging voor ons met enige spijt uitvallen in een tegenstem bij deze wet. 

De voorzitter:

Dank u wel. Er zijn geen andere stemverklaringen. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Afwezig zijn de fracties van de OSF en 50PLUS. 

Ik wens iedereen wel thuis.