Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 27, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 12 april 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden (34082); 

b. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 12 april 2016 o.v.: 

Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg (34238); 

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 12 april 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel (34345); 

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 17 mei 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067); 

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 24 mei 2016 (onder voorbehoud) en de eventuele stemming op 31 mei 2016 onder voorbehoud: 

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) (34255). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (34314); 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie) (34409). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden Kamervragen van het lid Van Raak d.d. 14 maart 2016 betreffende de kosten van Koningsdag (griffienr. 159041); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Naties, houdende een verdrag betreffende de "Aruba Public-Private Partnerships Conference" te Oranjestad, Aruba, van 22 t/m 24 maart 2016; New York, 18 maart 2016 (griffienr. 159043); 

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van Bijlage II bij de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen (AGR); Genève, 25 februari 2015 (griffienr. 159033); 

een, van alsvoren, inzake briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) houdende een verdrag inzake de 91ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 9 en 10 maart 2016; Rome, 27 januari 2016 (griffienr. 159034); 

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van Bijlage I van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC); Genève, 3 november 2011 (griffienr. 159035); 

een, van alsvoren, inzake Notawisseling houdende een wijziging van Bijlage I bij de Briefwisseling houdende een verdrag betreffende toestemming tot overvlucht van staatsluchtvaartuigen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Caracas, 18 januari 2016 (griffienr. 159036); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda informele bijeenkomst Raad Algemene Zaken van 11 en 12 april 2016 (griffienr. 159052); 

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 159045); 

een, van alsvoren, inzake de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 maart 2016 (griffienr. 159046); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake Verlenging mandaat Staatscommissie herijking ouderschap (griffienr. 154601.02); 

een, van alsvoren, inzake uitstelbericht Kamervragen over de verstrekking van een politierapport (griffienr. 157574.01); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake afschrift van de brief aan de Tweede Kamer inzake Caribisch Nederland (griffienr. 159053); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voorjaarsvergadering IMF (griffienr. 159042); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (griffienr. 151325.10); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake consultatie beperking gebruik van gevaarlijke chemische stoffen in textiel (griffienr. 159051). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missive: 

een, van vicepresident van de Raad van State, ten geleide van het jaarverslag over 2015 (griffienr. 159047). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van A.E.J.V., te A., inzake stemverklaring betreffende referendum EU-Israël Associatieverdrag (griffienr. 158920.01). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Zaken; 

een, van M.B., inzake wie kan openlijk boven de wet staan? Oproepen van 3 notarissen (griffienr. 159037); 

een, van Ph.D.G.R. te U., inzake traagheid in behandeling brieven (griffienr. 159058). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van G.L. te G., inzake verzoek betreffende plaatsing windmolens Gasselternijveen (griffienr. 159061). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken; 

een, van A.J. te M., inzake aantasting pensioenrechten (griffienr. 158783.12); 

een, van G.A.R., inzake pensioenpot (griffienr. 158783.13). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.