Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 24, item 4

4 Stemming Omgevingswet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (33962). 

(Zie vergadering van 15 maart 2016.) 

De voorzitter:

Ik heet de minister van Infrastructuur en Milieu van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heb begrepen dat mevrouw Vos kort het woord wenst in verband met haar motie onder letter N. 

Ik geef het woord aan mevrouw Vos. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. De minister heeft bij de beantwoording in de tweede termijn aangegeven dat zij de motie onder letter N ziet als ondersteuning van haar beleid, mits de woorden "landschappelijke waarden" gelezen kunnen worden als "cultureelerfgoedwaarden". Bij dezen meld ik graag dat de lezing van de minister wat mij betreft inderdaad de lezing is die wij hieraan kunnen geven, dus de woorden "landschappelijke waarden" moeten zo worden gelezen als de minister voorstelt. 

De voorzitter:

Is dit iedereen helder? "Landschappelijke waarden" moet dus gelezen worden als "cultureelerfgoedwaarden". 

Hebben alle leden overigens de presentielijst getekend? Dat is het geval. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Flierman (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie zal, zoals vorige week aangekondigd, voor het wetsvoorstel stemmen. Zij zal echter tegen de motie onder letter J stemmen, omdat men zich daarin uitspreekt over en tegen specifieke voorzieningen. Dat vinden wij niet verstandig. Wij zullen voor de moties onder de letters K, L en M stemmen. De motie onder letter N gaat over de lokale beleidsruimte. In het debat hebben wij gepleit voor een forse lokale ruimte, terwijl via de motie om inperking wordt gevraagd. Weliswaar heeft de minister de motie als ondersteuning van haar beleid gekwalificeerd, maar wij vinden het toch onverstandig om op dit moment voor de motie te stemmen. Dat zou volgens mijn fractie een verkeerd signaal zijn. Wij gaan dus tegen motie onder letter N stemmen. 

De voorzitter:

U zei N, de tweepoot, toch? Hebt u ook iets te melden over de motie onder letter L? 

De heer Flierman (CDA):

Ja, N. En de moties onder de letters K, L en M zullen wij alledrie ondersteunen. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Ook mijn fractie zal de moties van indiener Van Hattem niet steunen. Aan de overige moties zal zij haar steun verlenen. 

Over het wetsvoorstel leg ik ook graag een stemverklaring af. Mijn fractie ondersteunt het doel van een meer integraal beleid en van versterking van de samenhang van wet- en regelgeving voor de leefomgeving. Ook kan zij zich vinden in meer maatwerk en flexibiliteit, mits de kwaliteit van de leefomgeving, bescherming van natuur, milieu en gezondheid, recht op bescherming en participatie goed geborgd zijn met deze wet. Op dat punt hebben wij grote zorgen. 

De voorzitter:

Mevrouw Vos, dit was het, denk ik. In stemverklaringen moet u kort en beknopt weergeven waarom u voor of tegen bent. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Dan ga ik dat doen. 

Wat ons betreft had een aantal essentiële normen en toetsingskaders in de wet moeten worden geregeld. Dat is niet het geval. Wij zijn weliswaar blij dat de minister van twee moties van GroenLinks heeft aangegeven dat zij ze ziet als ondersteuning van haar beleid. Desalniettemin blijven onze fundamentele bezwaren overeind en zullen wij tegen het wetsvoorstel stemmen. 

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Ik leg graag een stemverklaring over het wetsvoorstel af. De Partij voor de Dieren is niet tegen vereenvoudiging van wetgeving, maar onder het mom van vereenvoudiging vinden wij dat de inhoudelijke bescherming van natuur en milieu en de kwaliteit van de leefomgeving niet mogen worden uitgekleed. Dat dreigt wat ons betreft met deze kaderwet wel, omdat de omgevingsnormen en -waarden worden vastgesteld per AMvB. Dit ondermijnt in onze ogen de medewetgevende rol van het parlement. Dit gezegd hebbende, vreest mijn fractie dat deze wet de beschermingsniveaus van belangrijke kwetsbare waarden degradeert. Daarom zal de Partij voor de Dieren tegen deze wet stemmen. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Ik hoef eigenlijk geen stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel. Dat is tijdens de behandeling ervan afdoende gebeurd. Wij zullen tegen de moties onder de letters J, K, M en N stemmen, deels omdat ze door de minister als ondersteuning van het beleid worden gezien en wat mij betreft daardoor overbodig zijn geworden, deels omdat wij inhoudelijke bezwaren hebben. Over de motie onder letter K past de opmerking dat ik geen bezwaar heb tegen het verlengen van termijnen voor sommige soorten vergunning, mits dit niet geldt voor alle vergunningen die op basis van de Omgevingswet worden afgegeven. Mocht het kabinet besluiten voor sommige zaken naar nul te gaan, dan mag wat ons betreft de kapvergunning naar vier weken. 

De voorzitter:

Mag ik ook u vragen om het beknopt te houden? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Ja, ik ben klaar. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.