Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 2, item 5

5 Stemming Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd) (34073). 

(Zie vergadering van 22 september 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Kok (PVV):

Voorzitter. De fractie van de PVV is niet direct overtuigd van nut, noodzaak en timing van dit wetsvoorstel. Het beoogt in een laagconjuncturele tijd met een structureel hoge werkloosheid een relatief kleine groep die nu al kan doorwerken verder te faciliteren met een lichter arbeidsrechtelijk regime. Verdringing van AOW-minners en ook van jongeren is niet uit te sluiten. Dit wetsvoorstel kenmerkt de ambivalentie in het beleid. Het grijpt niet aan op de nog steeds torenhoge werkloosheid. Gezien evenwel de op termijn sterk verslechterende pensioenvooruitzichten is de fractie van de PVV bij nadere afweging tot het oordeel gekomen, dit wetsvoorstel toch te moeten ondersteunen. Wij zullen dus voorstemmen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de OSF, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.