Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 2, item 4

4 Stemming Instelling Europese spoorwegruimte

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (33965). 

(Zie vergadering van 22 september 2015.) 

De voorzitter:

Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Meijer (SP):

Voorzitter. Deze Europese richtlijn is gebaseerd op uitgangspunten die volgens ons haaks staan op de conclusie die deze Kamer heeft getrokken uit het parlementaire onderzoek naar privatisering en verzelfstandiging. Dat gold in het bijzonder voor de spoorwegen. Implementatie van deze Europese richtlijn in onze nationale wetgeving betekent doorrijden op een wat ons betreft doodlopend spoor, namelijk dat van steeds verdere liberalisering en marktwerking. Mijn fractie kiest ervoor om een ander spoor te volgen, waarop niet de spoormarkt maar de spoorreiziger voorrang krijgt. Daarom stemt mijn fractie tegen dit wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.