Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 2, item 6

6 Stemming Onderwijs in de Engelse, Duitse of Franse taal

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal (34031). 

(Zie vergadering van 22 september 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel regelt iets waar ik van harte voor ben. In ieder geval ben ik voor de originele bedoeling ervan. Ik denk dat het goed is als kinderen al op een heel jeugdige leeftijd geconfronteerd worden met een tweede of eventueel derde taal. Het is goed als ze leren zo'n tweede of derde taal zo natuurlijk mogelijk te gebruiken, van jongs af aan. Het wetsvoorstel had daarbij echter moeten regelen in hoeverre wij in het primair onderwijs de ruimte geven aan deze tweede of derde taal. Dat is niet gebeurd. Er is voor gekozen om dat in een Algemene Maatregel van Bestuur te regelen. Die stelt dat voorlopig maximaal 15% van de onderwijstijd beschikbaar is. In de behandeling wordt al uitdrukkelijk en heel expliciet gemeld dat het lang niet onmogelijk is … 

De voorzitter:

Wilt u uw stemverklaring kort houden? 

De heer Ten Hoeve (OSF):

Ik ben bijna klaar. Gesteld wordt dat het lang niet onmogelijk is om op heel korte termijn tot 50% te komen. Als dat gebeurt, zetten we de deur naar mijn idee wagenwijd open voor erosie en minorisering van het Nederlands. Dat gaat mij te ver. 

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA):

Voorzitter. De inzet van onze bijdrage aan het debat was de kwaliteit van docenten die tweetalig onderwijs verzorgen. Het liefst hadden wij een heldere wettelijke verankering gezien van de bevoegdheidseisen, maar daar was geen meerderheid voor. Desondanks wil de CDA-fractie de voortgang van dit type onderwijs niet tegenhouden. Wij zullen daarom voor het wetsvoorstel stemmen, alsmede voor de motie onder letter G. Wij zullen tegen de motie onder letter H stemmen, vanwege overbodigheid. 

De heer Pijlman (D66):

Voorzitter. Gezien de toezegging van de staatssecretaris aan het eind van het vorige debat kunnen wij de motie onder letter I op dit moment intrekken. 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Pijlman c.s. (34031, letter I) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de OSF, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.