Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 30, item 7

7 Stemming Verruiming fouilleerbevoegdheden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden) (33112) .

(Zie vergadering van 13 mei 2014.)

De voorzitter:

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie die namens de regering bij de stemming aanwezig is, heb ik al welkom geheten.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Scholten (D66):

Voorzitter. Vorige week sprak ik namens mijn fractie over onze twijfel over het wetsvoorstel. Die twijfel is na ampel beraad niet minder geworden, en iedereen weet: bij twijfel moet je niet inhalen. Mijn fractie is er niet tegen dat een burgemeester enige ruimte heeft voor de handhaving van de openbare orde. Hier gaat het echter om een stapeling van bevoegdheden. We moeten de afweging maken van enerzijds de stapeling van bevoegdheden en anderzijds de bescherming van de grondrechten van de burger. In die afweging prevaleren voor mijn fractie de belangen van de burger.

De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter. Wij hebben vorige week aangegeven dat wij dit op zich een verstandig voorstel vinden, maar dat het één belangrijke smet bevatte. Dat was de manier waarop fouilleren in het lichaam wordt geregeld. Die smet wordt weggewerkt door middel van een reparatiewet. Wij zullen het voorstel daarom con amore steunen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de SP, de OSF en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66 en GroenLinks ertegen, zodat het is aangenomen.