Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 30, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 20 mei 2014: 

Raming der voor de Eerste Kamer in 2015 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CIX, A); 

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister (33619); 

b. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 20 mei 2014: 

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden) (33112); 

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 3 juni 2014 (o.v.): 

Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid) (33818); 

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 10 juni 2014 (o.v.): 

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716); 

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 1 juli 2014: 

Regels omtrent meeteenheden en meetinstrumenten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IJkwet BES 2014) (33884). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 12 mei 2014 van antwoorden op vragen van het lid Van Nispen (SP) d.d. 23 april 2014 (griffienr. 155123); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake reactie op de Strategische visie standaardenbeheer 2013-2016, uitgebracht door de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden (griffienr. 155120); 

een, van alsvoren, inzake Derde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan (griffienr. 155121); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches de werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Aanpassing folterverordening (griffienr. 155129); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 24 juni 2011 en op 10 mei 2013 tot stand gekomen wijzigingen van Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (Trb. 2014, 78) (griffienr. 155141); 

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken van 13 mei 2014 (griffienr. 155093.01); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken OS van 19 mei 2014 (griffienr. 155131); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 5 en 6 mei 2014 te Brussel (griffienr. 154987.01); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake uitstelbrief klimaat en energiebeleid 2020-2030 (griffienr. 153203.08); 

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 (griffienr. 155132); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake voorhang Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet (griffienr. 155128); 

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het conceptbesluit "kostentransparantie" (griffienr. 155127); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhangbrief voorgenomen aanwijzing ex artikel 8 Wmg betreffende bekostiging behandeling zintuiglijk gehandicaptenzorg en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (griffienr. 155143); 

een, van alsvoren, inzake brief naar aanleiding van motie-Flierman: Spreiding algemene ziekenhuizen (griffienr. 155125). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

2. de volgende missive: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer d.d. 13 mei 2014 betreffende webdossier Uitgavenbeheersing zorg (griffienr. 155133). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van R.W.H.S.S. te B.,, inzake de rechten van de mens (griffienr. 155100). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Europese Zaken en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 

een, van R.G., inzake hulp/advies bij begeleid wonen voor tienermoeders in Rotterdam (griffienr. 155151). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

een, van E.J.B. te H., inzake bevordering van actieve inzet voor de kinder- en mensenrechten (griffienr. 155146). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van D.B., inzake motorrijders en criminaliteit (griffienr. 155035.01); 

een, van H.v.d.P., inzake aanhoudende geweld en seksuele geweld bij de Regge Tilburg (griffienr. 1554453.01). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van L.D., inzake afschaffen van de jaarlijkse huurverhoging met 4% of hoger (griffienr. 155103). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van S.S., inzake revolutionary change in the energy world (griffienr. 155145). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken; 

een, van L.O. te Z., inzake de financiële situatie van mensen met VUT of met vervroegd pensioen (griffienr. 155087); 

een, van L.M. te K., inzake onrechtmatigheid korting AOW alleenstaande (griffienr. 155087.01); 

een, van S.D.N., inzake moties kostendelersnorm (griffienr. 155087.02); 

een, van R.W., inzake beter in de war dan in de knoop (griffienr. 155150); 

een, van J.v.M., inzake AOW-korting voor inwonende (griffienr. 155020.13); 

een, van R.D. te V., inzake kostendelersnorm (griffienr. 155020.10); 

een, van W.v.d.P., inzake korting AOW als je voor je ouders zorgt (griffienr. 155020.11); 

een, van S.W., inzake alsvoren (griffienr. 155020.12). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van D.C., inzake medische machtiging (griffienr. 155091); 

een, van F.C. te A., inzake gelijktijdige behandeling nieuwe WMO, WLZ en nieuwe Zvw (griffienr. 155096); 

een, van A.K. te P., inzake stop bezuinigingen op de zorg (griffienr. 155110). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.