Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 35, item 15

15 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) (33519),

en over:

  • - de motie-Essers c.s. over een maximale verhoging van het collegegeld voor excellente opleidingen (33519, letter E).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De heer Essers heeft verzocht om eerst over de moties te stemmen en dan pas over het wetsvoorstel. Ik begrijp dat het al dan niet aanvaarden van de motie voor de fractie van het CDA van belang is om te kunnen beoordelen of zij wel of niet voor het wetsvoorstel is. Ik constateer dat niemand daar bezwaar tegen heeft.

In stemming komt de motie-Essers c.s. (33519, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD en de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

Voordat we overgaan tot de stemming over het wetsvoorstel, geef ik gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wilde even mijn schoenen showen.

(hilariteit)

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Wij zijn heel erg voor kwaliteit in het hoger onderwijs. Wij zijn ook heel erg voor verscheidenheid in het hoger onderwijs. Maar de beperking aan de toegankelijkheid die met name door collegegelddifferentiatie in dit wetsvoorstel ligt besloten, ligt ons te zwaar op de maag om dit wetsvoorstel te kunnen steunen.

De voorzitter:

Uw schoenen zijn waanzinnig! Ik vind ze echt prachtig.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, de VVD en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PvdD, de SP, GroenLinks en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.